předpisy

Seznam předpisů z oblasti životního prostředí, které nabývají účinnosti v lednu 2003  
zdroj: Internet
V měsíci lednu 2003 nabývají účinnosti některé zákony a další právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.

č. 275/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 314/2002 Sb. - Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

č. 320/2002 Sb. - Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

č. 521/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

č. 546/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci

č. 554/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění

č. 570/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

č. 590/2002 Sb. - Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla

č. 76/2002 Sb. - Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

č. 10/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam nebezpečných chemických látek, které mohou představovat závažné riziko pro zdraví člověka a životní prostředí

nahoru