technické předpisy > Právní předpisy ČR vztahující se ke značení výrobků

Předpisy ke značení textilních výrobků

PODMÍNKY PRODEJE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ

(přehled předpisů s uvedením těch částí textů předpisů, které se přímo vztahují na textilní výrobky)

1       Značení textilních výrobků

1.1       Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění

1.1.1    Vymezení některých pojmů (§ 2)

1.1.2    Informační povinnost  (§ 9, § 10, § 11, § 12, § 13)

1.2       Vyhláška č. 92/1999 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu


Předpisy ke značení textilních výrobků

PODMÍNKY PRODEJE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ

1.      Značení textilních výrobků

↑zpět na úvod↑

1.1    Zákon č.634/1992 Sb.,  o ochraně spotřebitele

Při práci kontrolních orgánů České obchodní inspekce nad prodejci  textilních výrobků se využívají především následující ustanovení zákona č.634/1992 Sb.,  o ochraně spotřebitele  v platném znění.

Citace pův. předpisu: 634/1992 Sb.

Částka: 130/1992 Sb.

Změny a doplňky předpisu:

provedené

číslo

s účinností dnem

Úplne znění

zákonem

217/1993 Sb.

13. srpna 1993

 

zákonem

40/1995 Sb.

1. dubna 1995

 

zákonem

104/1995 Sb.

1. července 1995

 
     

34/1996 Sb.

zákonem

110/1997 Sb.

1. září 1997

 

zákonem

356/1999 Sb.

1. března 2000

 

zákonem

64/2000 Sb.

1. červena 20001)

 

zákonem

145/2000 Sb.

1. září 2000

 

zákonem

258/2000 Sb.

1. ledna 2001

 

zákonem

102/2001 Sb.

1. července 2001

 

zákonem

477/2001 Sb.

1. ledna 2002

 

zákonem

452/2001 Sb.

1. dubna 2002

 

zákonem

151/2002 Sb.

1. ledna 2003

 

zákonem

320/2002 Sb.

1. ledna 2003*

   

1)s výjimkou čl. I bodů 7 (§ 10 písm. d)) a 10 (§ 18a), které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2001.

*Články CXVII (Společná ustanovení), body 3, 4, 5, 9, 10 a 15 a CXVIII (Přechodná ustanovení), body 4, 6, 7, 8 a 9 zákona 320/2002 Sb. nabývají účinnosti 1.8.2002

↑zpět na úvod↑

1.1.1    Vymezení některých pojmů (§ 2)

g)         textilním výrobkem se rozumí textilní vlákenná surovina, délková a plošná textilie, textilní kusový výrobek, oděvní výrobek, a to v kterékoliv fázi zpracování, a textilní výrobky obsahující textilní složku:

1. výrobky, které obsahují minimálně 80% textilních vláken z celkové hmotnosti,

2. potahy čalouněného nábytku, deštníků a slunečníků, pokud obsahují minimálně 80% váhových textilních komponent,

3. textilní složky vícevrstvých podlahových krytin, matrací a výrobků pro kempování, oteplovací vložky rukavic a obuvi, pokud tyto části nebo vložky činí minimálně 80% z celkové hmotnosti výrobku,

4. textilie obsažené v jiných výrobcích, kde je jejich složení specifikováno, a pokud tvoří neoddělitelnou část těchto výrobků,

h)         textilním vláknem se rozumí útvar charakterizovaný ohebností, jemností a vysokým poměrem délky k průřezu, vhodný pro textilní zpracování, včetně ohebných pásků nebo dutinek o šířce maximálně 5mm,

r)         výrobkem nebo zbožím porušujícím některá práva duševního vlastnictví se rozumí

1. padělek, jímž je výrobek nebo zboží, včetně jeho obalu, na němž je bez souhlasu majitele ochranné známky umístěno označení stejné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou, porušující práva majitele ochranné známky podle zvláštního právního předpisu,4b) dále veškeré věci nesoucí takové označení (značky, loga, etikety, nálepky, prospekty, návody k použití, doklady o záruce apod.), a to i tehdy, jsou-li uváděny samostatně, a samostatné obaly, na nichž je umístěno takové označení,

2. nedovolená napodobenina, jíž je výrobek nebo zboží, které je rozmnoženinou nebo zahrnuje rozmnoženinu vyrobenou bez souhlasu majitele autorských nebo příbuzných práv nebo bez souhlasu majitele práv k průmyslovému vzoru, jestliže pořízení rozmnoženiny porušuje tato práva podle zvláštních právních předpisů,

3. výrobek nebo zboží, porušující práva majitele patentu nebo užitného vzoru nebo práva majitele dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin podle zvláštního právního předpisu.

4. výrobek nebo zboží, porušující práva toho, jemuž svědčí ochrana zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení.

↑zpět na úvod↑

1.1.2    Informační povinnost (§ 9, § 10, § 11, § 12, § 13)

§ 9

(1) Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné.

(2) Povinností uvedených v odstavci 1 se nemůže prodávající zprostit poukazem na skutečnost, že mu potřebné nebo správné informace neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel. Tyto povinnosti se však nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti.

§ 10

(1)  Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny

a)         názvem výrobku, označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě užití,

b)         též údaji o složení materiálu, jde-li o textilní výrobky, s výjimkou těch výrobků, které podle zvláštního předpisu povinnosti označování nepodléhají,

(2) Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem, je prodávající povinen spotřebitele s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá.

(3) Nelze-li prodávané výrobky označit přímo, musí je prodávající viditelně a srozumitelně označit údaji uvedenými v odstavci 1 jiným vhodným způsobem. Není-li možné nebo účelné prodávané výrobky vzhledem k jejich povaze takto označit, je prodávající povinen tyto údaje na požádání spotřebitele nebo orgánů, které provádějí dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona, pravdivě sdělit, popřípadě doložit.
(4) Zvláštní právní předpisy mohou označování výrobků upravit odchylně.

(5) Prodávající nesmí odstraňovat ani měnit označení výrobků ani jiné údaje uvedené výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem.

(6) Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí prodávající na tyto skutečnosti spotřebitele předem zřetelně upozornit. Takové výrobky musí být prodávány odděleně od ostatních výrobků.

(7) Na prodej použitého zboží se ustanovení odstavce 1 až 3 vztahuje pouze přiměřeně.

(8) V případě prodeje výrobku, při jehož označení byly použity symboly, je prodávající povinen vhodně zpřístupnit spotřebiteli informaci o významu těchto symbolů.

(9) Povinnost uloženou v odstavci 1 písm. d) má obdobně výrobce, dovozce nebo dodavatel.

§ 11

 Pokud jsou informace uvedené v § 9 a 10 poskytovány písemně, musí být v českém jazyce. České údaje u potravin musí odpovídat zvláštnímu zákonu. Fyzikální veličiny musí být vyjádřeny v měřicích jednotkách stanovených zvláštním zákonem.

↑zpět na úvod↑

1.2    Vyhláška č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu

Pro označování textilních výrobků údaji o složení materiálu se využívá vyhláška č. 92/1999 Sb.

Citace: 92/1999 Sb.

Částka: 35/1999 Sb.

V příloze č. 1 vyhlášky je uveden přehled názvů jednotlivých druhů textilních vláken a jejich popis

Pořadové číslo

Název vlákna

Popis vlákna

1

vlna1)

vlákno z ovčího nebo jehněčího rouna (Ovis aries)

2

alpaka, lama, velbloud, kašmír, mohér, angora, vikuňa, yak, guanako, kašgora, bobr, vydra, včetně slova "vlna" nebo "srst" nebo bez těchto slov1)

srst zvířat: alpaka, lama, velbloud, kašmírská koza, angorská koza, angorský králík, vikuňa, yak, guanako, kašgorská koza (kříženec kašmírské a angorské kozy), bobr, vydra

3

zvířecí chlupy nebo žíně (lze doplnit údajem o druhu zvířete, např. hovězí chlupy, koňské žíně)

srst různých zvířat, neuvedených v položce 1 nebo 2

4

hedvábí

vlákno získané ze snovacích žláz hmyzu

5

bavlna

vlákno získané z tobolek bavlníku (Gossypium)

6

kapok

vlákno získané z plodu kapoku (Ceiba pentandra)

7

len

vlákno získané z lýka rostliny lnu (Linum usitatissimum)

8

konopí

vlákno z lýka rostliny konopí (Cannabis sativa)

9

juta

vlákno získané z lýka Corchorus olitorus a Corchorus capsularis. Pro účely této vyhlášky jsou do pojmu juta zahrnována rovněž lýková vlákna z druhů Hibiscus canabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuta

10

abaka (manilské konopí)

vlákno získané z listů Musa textilis

11

alfa

vlákno získané z listů Stipa tenacissima

12

kokos

vlákno získané z plodů Cocos nucifera

13

broom

vlákno získané z lýka Cytisus scoparius anebo SpartiumJunceum

14

ramie

vlákno získané z lýka Boehmeria nivea a Boehmeria tenacissima

15

sisal

vlákno získané z listů Agave sisalana

16

bengálské konopí

vlákno získané z lýka Crotalaria juncea

17

henequen

vlákno získané z lýka Agave Fourcroydes

18

maguey

vlákno získané z lýka Agave Cantala

19

acetát

vlákno z acetátu celulózy, v němž je min. 74 % a max. 92 % hydroxylových skupin acetylováno

20

alginát

vlákno získané z kovových solí kyseliny alginové

21

měďnaté vlákno

regenerované celulózové vlákno získané měďnatoamoniakálním postupem

22

modal

regenerované celulózové vlákno s vysokou pevností při přetrhu a vysokým modulem za mokra. Pevnost BC v klimatizovaném stavu a síla BM potřebná k prodloužení o 5 % v mokrém stavu jsou:
BC (cN) >= 1,3 sqr(T) + 2T
BM (cN) >= 0,5 sqr(T),
kde T je délková hmotnost v dtex

23

protein

vlákno získané z přírodních proteinových látek, regenerované a stabilizované chemickými činidly

24

triacetát

vlákno z acetátu celulózy, v němž je min. 92 % hydroxilových skupin acetylováno

25

viskóza

regenerované celulózové vlákno získané postupem pro výrobu viskózy, při kterém vzniká kontinuální a diskontinuální vlákno

26

akryl

vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci min. 85 % akrylonitrilových jednotek

27

chlorovlákno

vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci více než 50 % chlorovaných vinylových nebo vinylidenových jednotek

28

fluoretylen

vlákno z lineárních makromolekul, tvořených fluorovanými alifatickými uhlovodíkovými monomery

29

modakryl

vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci min. 50 % a max. 85 % akrylonitrilových jednotek

30

polyamid nebo nylon

vlákno ze syntetických lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se amidové skupiny, z nichž min. 85 % je připojeno k alifatickým nebo cykloalifatickým jednotkám

31

aramid

vlákno ze syntetických lineárních makromolekul, sestávajících z aromatických skupin spojených amidovými nebo imidovými vazbami, z nichž min. 85 % přímo spojuje dva aromatické kruhy. Pokud se vyskytují imidové vazby, jejich počet nepřesáhne počet amidových vazeb

32

polyimid

vlákno ze syntetických lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se imidové jednotky

33

lyocel

regenerované celulózové vlákno získané rozpouštěním a spřádáním v organickém rozpouštědle,2) aniž dojde k chemické modifikaci

34

polyester

vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci min. 85 % esteru diolu a kyseliny teraftalové

35

polyetylen

vlákno z nesubstituovaných alifatických nasycených uhlovodíkových lineárních makromolekul

36

polypropylen

vlákno z alifatických nasycených uhlovodíkových lineárních makromolekul, kde metylové skupiny vázané na každém druhém uhlíku řetězce jsou uspořádány izotakticky, bez dalších substitucí

37

polykarbamid

vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se ureylenovou funkční skupinu (NH-CO-NH)

38

polyuretan

vlákno z lineárních makromolekul složených z řetězců s opakující se uretanovou funkční skupinou

39

vinylal

vlákno z lineárních makromolekul, jejichž řetězec je vytvořen z polyvinylalkoholu s různým stupněm acetylace

40

trivinyl

vlákno na bázi terpolymeru, složeného z akrylonitrilu, chlorovaného vinylového monomeru a vinylového monomeru, z nichž žádný není zastoupen podílem větším než 50 % z celkové hmotnosti

41

elastodien

pružné vlákno vytvořené z přírodního nebo syntetického polyizoprenu nebo vytvořené z jednoho nebo více dienů polymerovaných s jedním nebo několika vinylovými monomery nebo bez nich a které po protažení až na trojnásobek své délky a uvolnění se rychle regeneruje v podstatě na svou původní délku

42

elastan

pružné vlákno složené min. z 85 % ze segmentového polyuretanu a které po protažení až na trojnásobek své délky a uvolnění se rychle regeneruje v podstatě na svou původní délku

43

skleněné vlákno

vlákno vyrobené ze skla

44

název vlákna odpovídá materiálu, ze kterého je vlákno vyrobeno, např. vlákno kovové, (metalické, metalizované), azbestové,3) papírové, a to včetně slov "vlákno" nebo "nit" nebo bez těchto slov

vlákno získané z různorodých nebo nových materiálů, jiných, než které jsou uvedeny výše

1) Název "vlna" v položce 1 této přílohy může být rovněž použit k označení směsi vláken ovčího nebo jehněčího rouna a k označení srstí uvedených v třetím sloupci položky 2.

2) Organické rozpouštědlo znamená v podstatě směs organických chemikálií a vody.

3) Dále upravuje zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.

↑zpět na úvod↑

nahoru