technické předpisy > Význam zkratek často používaných v technické normalizaci

Význam zkratek často používaných v technické normalizaci

Význam zkratek často používaných v oblasti technické normalizace

AATCC
Americká státní norma (American national Standard)
BS
Britská norma (British Standard)
CEN
Evropský výbor pro normalizaci (Comité Européen de Normalisation)
CENELEC
Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique)
CEN/TC
Technická komise CEN, např. CEN/TC 248 Textilie a textilní výrobky
ČSN
Česká technická norma označuje se šestimístným číslem (třídicím znakem) a názvem, např: ČSN 80 0001 Textilie

Třídění a základní názvy

Poznámky
  • tyto normy vydává ČSNI
  • kromě norem, které jsou vyhlášeny jako harmonizované, jsou české technické normy nezávazné, závaznými se stávají až v případě, kdy je jejich použití smluvně dohodnuto mezi zainteresovanými organizacemi. Totéž platí i pro čs. normy, které zavádějí normy evropské a mezinárodní
ČSN ISO

Česká technická norma, která zavádí do soustavy českých norem mezinárodní normu ISO

označuje se číslem normy ISO, třídicím znakem české technické normy a názvem, např.: ČSN ISO 1144 (80 0050) Textilie – Jednotný systém pro označování délkové hmotnosti (systém Tex)

Poznámka
Zavedení mezinárodních standardů do národních norem členských států je dobrovolné
ČSN EN
Česká technická norma, která zavádí do soustavy českých norem evropskou normu
- označuje se číslem evropské normy, třídicím znakem české technické normy a názvem, např.ČSN EN 12751 (80 0070) Textilie – odběr vzorků vláken, nití a plošných textilií ke zkouškám
Poznámky
- evropské normy se přebírají do ČSN ve většině případů překladem, tyto ČSN EN se proto v žádných ustanoveních neliší od originální evropské normy
- zavedení evropských norem do norem národních je pro členy CEN povinné
ČSN EN ISO
Česká technická norma, která zavádí do soustavy českých norem evropskou normu identickou s mezinárodní normou ISO
- označuje se číslem evropské normy (identickým s číslem normy ISO), třídicím znakem české technické normy a názvem, např. ČSN EN ISO 105-A01 (80 0120) Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část A01: Všeobecné principy zkoušení
ČSN P ENV
Česká předběžná technická norma, která zavádí do soustavy čs. norem předběžnou evropskou normu
- označuje se obdobně jako ČSN EN, např. ČSN P ENV 14237 ( 80 ....) Textilie ve zdravotnictví
Poznámka
- platnost předběžné normy bývá většinou stanovena na tři roky, následuje připomínkové řízení a vydání EN
ČSNI
Český normalizační institut
- pověřená organizace pro tvorbu a vydávání technických norem
DIN
Německé normy (Deutche Normen)
EN
Evropská norma (European Standard)
ENV
Předběžná evropská norma (European Prestandard)
ISO (označení organizace)
Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization)
ISO/TC
Technická komise ISO, např. ISO/TC 38 Textil
ISO/TC/SC
Subkomise v rámci technické komise ISO, např. ISO/TC 38/SC 11 Označování údržby textilií
ISO (označení normy)
Mezinárodní norma ISO (ISO International Standard), např. ISO 139:1973 Textilie – Standardní ovzduší pro klimatizaci a zkoušení
ISO/DIS
Návrh mezinárodní normy ISO (Draft International Standard)
ISO/FDIS
Konečný návrh mezinárodní normy ISO (Final Draft International Standard)
NF
Francouzská norma (Norme Française)
ON
Oborová norma
Poznámka
- platnost oborových norem byla ukončena k 31. 12. 1993
ÖNORM
Rakouská norma (Österreichische Norm)
PN

Podniková norma
- označuje se číslem, které se skládá obvykle z těchto částí: pořadové číslo normy, třída norem (podle klasifikace ČSN), rok vydání, a názvem normy, např. PNJ 583-80-2000 Dekorační textilie bytové – Užitné vlastnosti

Poznámka
- podnikové normy vydávají výrobní i nevýrobní organizace, jejich platnost je závazná, pokud jsou předmětem smlouvy mezi zainteresovanými organizacemi

PNJ
Dřívější označení podnikových norem vydávaných v rámci lehkého průmyslu
PNs
Podniková norma sdružená
- možné označení podnikových norem, které platí pro více organizací
prEN
Návrh evropské normy (European prestandard)
SC
Subkomise (Subcomitee) – stálé subkomise ustavené v rámci technických komisí CEN a ISO
SN
Švýcarská norma (Schweizer Norm)
SS
Švédská norma (Svensk Standard)
STN
Slovenská technická norma
TC
Technická komise (Technical Commitee) – označení stálých komisí ustavených v CEN nebo ISO pro jednotlivé obory činnosti
TNK
Technická normalizační komise (při Českém normalizačním institutu)
UNI
Italská norma (Norma Italiana)
ÚNMZ
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
- orgán státní správy, který zastřešuje výše uvedené činnosti
WG
Pracovní skupina (Working group) – jsou ustaveny pro řešení aktuálních otázek v CEN a ISO, např. CEN/TC 248/WG 10 Systém označování velikostí oděvů
nahoru