technické předpisy > posuzování shody na Slovensku - nové předpisy k posuzování shody

posuzování shody na Slovensku - nové předpisy k posuzování shody

Informácia

o predĺžení posudzovania zhody ostatných určených výrobkov podľa Nariadenia vlády SR č. 400/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky.

Ministerstvo hospodárstva SR (MHSR) vydalo informáciu o predlžení platnosti posudzovania zhody ostatných určených výrobkov podľa nariadenia vlády SR č. 400/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Informáciu potvrdili z ÚNMS SR, ktorí informovali, že prechodné ustanovenie zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky.................... § 35, odsek 2 bolo nesprávne vysvetlované.

Toto ustanovenie sa nevzťahuje na posudzovanie zhody ostatných určených výrobkov vyhlásených v Nariadení vlády č. 400/1999 Z.z. vzhľadom na to, že toto nariadenie bolo schválené až po vydaní Zákona č. 264/1999 Z.z. a preto sa nepokladá za "doterajší predpis ". Výrobky uvedené v Nariadení vlády č. 400/1999 Z.z. sa pokladajú za určené výrobky na posudzovanie zhody aj po 31.12.2002.

Bolo pripravené a legislatívnou radou vlády odsúhlasené nové "Opatrenie ÚNMS SR o zaradení výrobkov medzi urcené výrobky", ktoré má nahradiť od 1. 4. 2003 Nariadenie vlády č. 400/1999 Z.z. Platnosť Opatrenia má byt vyhlásená v zbierke zákonov súčasne so zrušením Nariadenia vlády č. 400/1999 Z.z. a Opatrenie má platiť až do konca roku 2003.

Opatrenie bude obsahovať zoznam určených výrobkov na posudzovanie zhody z Nariadenia vlády č. 400/1999 Z.z., vyčlenené budú len výrobky, na ktoré sa vzťahujú nové samostatné nariadenia vlády (ochranné odevy, tlakové nádoby,......... atď.), z oblasti textilných výrobkov mali vypadnúť dve položky, údajne vlákna, inak má zoznam zostať bez zmeny.

Túto informáciu si môžete v prípade potreby overiť a upresniť na ÚNMS SR, právne oddelenie Mgr. Oprchalová, (sekretariát tel. +421/02/52497641), text Opatrenia zatiaľ nechcú dať k dispozícii.

V Trenčíne dňa 13. 12. 2002

Spracovala: Ing. B. Kainová

Poznámka TZÚ:

V současné době máme k dispozici návrh "Opatrenie ÚNMS SR o zaradení výrobkov medzi urcené výrobky". Návrh je ovšem k dispozici v podobě a kvalitě, kterou nelze umístit na toto informační CD. V případě Vašeho o text "Opatrenia..." můžeme zaslat jeho fotokopii. S požadavkem o zaslání se, prosím, obracejte na ing. Věru Mejzlíkovou (tel. 543 426 725, E-mail: mejzlikova@tzu.cz).

nahoru