technické předpisy > Právní předpisy ČR vztahující se k metrologii

Právní předpisy ČR vztahující se k metrologii

Právní předpisy k metrologii

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

Zákon č. 119/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii (a další zákony; m.j. zákon č. 20/1993 Sb. – viz dále)

Zákon č. 137/2002 Sb., kterým se mění zákon 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 119/2000 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 344/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Stav k 2002-08-05

Zákon č. 505/1990 Sb. - Zákon o metrologii

Citace pův. předpisu: 505/1990 Sb.

Částka: 83/1990 Sb.

Změny a doplňky předpisu:

provedené

číslo

s účinností dnem

zákonem

119/2000 Sb.

1. července 2000*)

zákonem

137/2002 Sb.

vyhlášení (15.4.2002)

zákonem

13/2002 Sb.

1. července 2002

*)

s výjimkou čl. I bodů 35 (§ 9a) a 78, pokud jde o ustanovení § 23 odst. 1 písm. h), které nabývají účinnosti dnem 1. července 2001, a čl. I bodů 29 (§ 7 odst. 3), 33 (§ 9 odst. 3), 53 (§ 13 odst. 2) a 54, pokud jde o ustanovení § 14 odst. 3, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky do Evropské unie v platnost.

Zákon č. 20/1993 - Zákon o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

Citace pův. předpisu: 20/1993 Sb.

Částka: 7/1993 Sb.

Změny a doplňky předpisu:

provedené

číslo

s účinností dnem

zákonem

22/1997 Sb.

1. září 1997*)

zákonem

119/2000 Sb.

1. července 2000

zákonem

137/2002 Sb.

vyhlášení (15.4.2002)

zákonem 309/2002 Sb. 1. ledna 2004

*)

Zákon 22/1997 Sb. nabývá účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce po dni vyhlášení.

Zákon č. 22/1997 - Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Citace pův. předpisu: 22/1997 Sb.

Částka: 6/1997 Sb.

Změny a doplňky předpisu:

provedené

číslo

s účinností dnem

zákonem

71/2000 Sb.

vyhlášení (3.4.2000)

zákonem

102/2001 Sb.

1. července 2001

zákonem

205/2002 Sb.

1. října 2002

zákonem

205/2002 Sb.

dnem vstupu smlouvy
o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost

nahoru