technické předpisy > Obecné právní předpisy ČR používané vztahující se na textilní výrobky

Obecné předpisy pro obchodní účely

PODMÍNKY PRODEJE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ

(přehled předpisů s uvedením těch částí textů předpisů, které se přímo vztahují na textilní výrobky)

1Ochrana spotřebitele

1.1Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění

1.1.1 Vymezení některých pojmů (§ 2)

1.1.2 Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb (§ 3)

1.1.3 Zákaz klamání spotřebitele (§ 8)

1.1.4 Informační povinnost (§ 9, § 10, § 11, § 12, § 13)

1.1.5 Vztah ke správnímu řádu (§ 28a)

1.2Vyhláška č. 92/1999 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu

1.3Zákon č. 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku v platném znění

1.4Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění

1.4.1 Jakost a množství (§ 616, § 617, § 618)

1.4.2 Odpovědnost za vady prodané věci (§ 619)

1.4.3 Záruky za zboží (§ 620)

1.5Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

1.5.1 Množství, jakost, provedení a obal zboží (§ 420)

1.5.2 Záruka za jakost (§ 429)

2Technické požadavky na výrobky

2.1 Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění

2.1.1 Předmět úpravy (§ 1)

2.1.2 Základní pojmy (§ 2)

2.1.3 Posuzování shody výrobků (§ 12)

2.2 Nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky v platném znění

2.3Nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky v platném znění

2.4Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody v platném znění

2.5Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

2.6Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE

2.7 Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky v platném znění

2.8 !!!!! Nařízení vlády vyšlá v r. 2003, která nabývají účinnosti dnem přistoupení České republiky k Evropské unii !!!!!

2.8.1 Nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky

2.8.2 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

3Hygienické požadavky na výrobky

3.1Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění

3.1.1 Vymezení předmětů běžného užívání (§ 25)

3.1.2 Povinnosti výrobce, dovozce a osoby uvádějící předměty běžného užívání do oběhu (§ 26)

3.2Vyhláška č. 84/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let

4Dodavatelé armády České republiky

4.1 Zákon č. 309/2000 Sb. o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona

4.1.1 Obranná standardizace (Hlava II)

4.1.2 Katalogizace (Hlava III)

4.1.3 Státní ověřování jakosti (Hlava IV)

4.2Vyhláška Ministerstva obrany č. 5/2001 Sb., kterou se stanoví náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádostí, oznámení a přehledů souvisejících s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku

4.3 Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 199/1994 Sb. v platném znění


PRÁVNÍ PŘEDPISY

PODMÍNKY PRODEJE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ

1. Ochrana spotřebitele

zpět na úvod

1.1 Zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Při práci kontrolních orgánů České obchodní inspekce nad prodejci textilních výrobků se využívají především následující ustanovení zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

Citace pův. předpisu: 634/1992 Sb.

Částka: 130/1992 Sb.

Změny a doplňky předpisu:

provedené

číslo

s účinností dnem

Úplne znění

zákonem

217/1993 Sb.

13. srpna 1993

zákonem

40/1995 Sb.

1. dubna 1995

zákonem

104/1995 Sb.

1. července 1995

34/1996 Sb.

zákonem

110/1997 Sb.

1. září 1997

zákonem

356/1999 Sb.

1. března 2000

zákonem

64/2000 Sb.

1. červena 20001)

zákonem

145/2000 Sb.

1. září 2000

zákonem

258/2000 Sb.

1. ledna 2001

zákonem

102/2001 Sb.

1. července 2001

zákonem

477/2001 Sb.

1. ledna 2002

zákonem

452/2001 Sb.

1. dubna 2002

zákonem

151/2002 Sb.

1. ledna 2003

zákonem 320/2002 Sb. 1. ledna 2003*
1) s výjimkou čl. I bodů 7 (§ 10 písm. d)) a 10 (§ 18a), které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2001.
* Články CXVII (Společná ustanovení), body 3, 4, 5, 9, 10 a 15 a CXVIII (Přechodná ustanovení), body 4, 6, 7, 8 a 9 zákona 320/2002 Sb. nabývají účinnosti 1.8.2002

zpět na úvod

1.1.1 Vymezení některých pojmů (§ 2)

g) textilním výrobkem se rozumí textilní vlákenná surovina, délková a plošná textilie, textilní kusový výrobek, oděvní výrobek, a to v kterékoliv fázi zpracování, a textilní výrobky obsahující textilní složku:

1. výrobky, které obsahují minimálně 80% textilních vláken z celkové hmotnosti,

2. potahy čalouněného nábytku, deštníků a slunečníků, pokud obsahují minimálně 80% váhových textilních komponent,

3. textilní složky vícevrstvých podlahových krytin, matrací a výrobků pro kempování, oteplovací vložky rukavic a obuvi, pokud tyto části nebo vložky činí minimálně 80% z celkové hmotnosti výrobku,

4. textilie obsažené v jiných výrobcích, kde je jejich složení specifikováno, a pokud tvoří neoddělitelnou část těchto výrobků,

h) textilním vláknem se rozumí útvar charakterizovaný ohebností, jemností a vysokým poměrem délky k průřezu, vhodný pro textilní zpracování, včetně ohebných pásků nebo dutinek o šířce maximálně 5mm,

r) výrobkem nebo zbožím porušujícím některá práva duševního vlastnictví se rozumí

1. padělek, jímž je výrobek nebo zboží, včetně jeho obalu, na němž je bez souhlasu majitele ochranné známky umístěno označení stejné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou, porušující práva majitele ochranné známky podle zvláštního právního předpisu,4b) dále veškeré věci nesoucí takové označení (značky, loga, etikety, nálepky, prospekty, návody k použití, doklady o záruce apod.), a to i tehdy, jsou-li uváděny samostatně, a samostatné obaly, na nichž je umístěno takové označení,

2. nedovolená napodobenina, jíž je výrobek nebo zboží, které je rozmnoženinou nebo zahrnuje rozmnoženinu vyrobenou bez souhlasu majitele autorských nebo příbuzných práv nebo bez souhlasu majitele práv k průmyslovému vzoru, jestliže pořízení rozmnoženiny porušuje tato práva podle zvláštních právních předpisů,

3. výrobek nebo zboží, porušující práva majitele patentu nebo užitného vzoru nebo práva majitele dodatkového ochranného osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin podle zvláštního právního předpisu.

4. výrobek nebo zboží, porušující práva toho, jemuž svědčí ochrana zapsaného označení původu nebo zeměpisného označení.

zpět na úvod

1.1.2 Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb (§ 3)

Prodávající je povinen:

a) prodávat výrobky ve správné hmotnosti, míře nebo množství a umožnit spotřebiteli překontrolovat si správnost těchto údajů,

b) prodávat výrobky a poskytovat služby v předepsané nebo schválené jakosti, pokud je závazně stanovena nebo pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů anebo v jakosti jím uváděné; není-li jakost předepsána, schválena nebo uváděna, v jakosti obvyklé,

c) prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy6) a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat.

Poznámka:

Závazné požadavky na textilní výrobky jsou stanoveny zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění.

Při provozování prodeje textilních výrobků stanovených ve výše uvedených nařízeních vlády musí mít prodávající k dispozici prohlášení vydané výrobcem, dovozcem nebo distributorem, že pro daný výrobek byl vydán certifikát autorizovanou osobou. Viz bod 1.2.

zpět na úvod

1.1.3 Zákaz klamání spotřebitele (§ 8)

(1) Nikdo nesmí klamat spotřebitele, zejména uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné, dvojsmyslné nebo přehnané údaje anebo zamlčet údaje o skutečných vlastnostech výrobků nebo služeb či úrovni nákupních podmínek.

(2) Za klamání spotřebitele se považuje také nabídka nebo prodej výrobků nebo zboží porušujících některá práva duševního vlastnictví, jakož i skladování těchto výrobků nebo zboží za účelem nabídky nebo prodeje.

(3) Odpovědnosti za klamání spotřebitele se nelze zprostit poukazem na skutečnost, že potřebné nebo správné údaje neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel.

(4) Pojmy záruka, zaručený, jakož i všechny další pojmy obdobného obsahu, mohou být používány jen v případech, kdy je současně konkretizován obsah a podmínky záruky.

(5) Obecná úprava nekalé soutěže9) není ustanovením předchozích odstavců dotčena.

(6) Skladováním výrobků nebo zboží porušujících práva k duševnímu vlastnictví se pro účely tohoto zákona rozumí jejich umístění ve skladových prostorách, dopravních prostředcích, kancelářích nebo jiných nebytových prostorách a v prodejních místech včetně stánkového prodeje.

zpět na úvod

1.1.4 Informační povinnost (§ 9, § 10, § 11, § 12, § 13)

§ 9

(1) Prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné.

(2) Povinností uvedených v odstavci 1 se nemůže prodávající zprostit poukazem na skutečnost, že mu potřebné nebo správné informace neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel. Tyto povinnosti se však nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti.

§ 10

(1) Prodávající musí zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny

a) názvem výrobku, označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě užití,

b) též údaji o složení materiálu, jde-li o textilní výrobky, s výjimkou těch výrobků, které podle zvláštního předpisu povinnosti označování nepodléhají,

(2) Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem, je prodávající povinen spotřebitele s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá.

(3) Nelze-li prodávané výrobky označit přímo, musí je prodávající viditelně a srozumitelně označit údaji uvedenými v odstavci 1 jiným vhodným způsobem. Není-li možné nebo účelné prodávané výrobky vzhledem k jejich povaze takto označit, je prodávající povinen tyto údaje na požádání spotřebitele nebo orgánů, které provádějí dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona, pravdivě sdělit, popřípadě doložit.
(4) Zvláštní právní předpisy mohou označování výrobků upravit odchylně.

(5) Prodávající nesmí odstraňovat ani měnit označení výrobků ani jiné údaje uvedené výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem.

(6) Při prodeji použitých nebo upravovaných výrobků, výrobků s vadou nebo výrobků, jejichž užitné vlastnosti jsou jinak omezeny, musí prodávající na tyto skutečnosti spotřebitele předem zřetelně upozornit. Takové výrobky musí být prodávány odděleně od ostatních výrobků.

(7) Na prodej použitého zboží se ustanovení odstavce 1 až 3 vztahuje pouze přiměřeně.

(8) V případě prodeje výrobku, při jehož označení byly použity symboly, je prodávající povinen vhodně zpřístupnit spotřebiteli informaci o významu těchto symbolů.

(9) Povinnost uloženou v odstavci 1 písm. d) má obdobně výrobce, dovozce nebo dodavatel.

§ 11

Pokud jsou informace uvedené v § 9 a 10 poskytovány písemně, musí být v českém jazyce. České údaje u potravin musí odpovídat zvláštnímu zákonu. Fyzikální veličiny musí být vyjádřeny v měřicích jednotkách stanovených zvláštním zákonem.

§ 12

(1) Prodávající je povinen informovat v souladu s cenovými předpisy spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně zpřístupnit.

(2) Informace o ceně nebo okolnost, že informace je neúplná anebo chybí, nesmí zejména vzbuzovat zdání, že:

a) cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti,

b) stanovení ceny závisí na okolnostech, na nichž ve skutečnosti nezávisí,

c) v ceně jsou zahrnuty dodávky výrobků, výkonů, prací nebo služeb, za které se ve skutečnosti platí zvlášť,

d) cena byla nebo bude zvýšena, snížena nebo nezměněna, i když tomu tak není,

e) vztah ceny a užitečnosti nabízeného výrobku nebo služby a ceny a užitečnosti srovnatelného výrobku nebo služby je takový, jaký ve skutečnosti není.

(3) Ustanovení odstavce 2 se vztahuje obdobně i na informace o způsobech stanovení cen.

§ 13

Prodávající je povinen spotřebitele řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb (dále jen reklamace) včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.

zpět na úvod

1.1.5 Vztah ke správnímu řádu (§ 28a)

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou

a) způsob určení obsahu jednotlivých druhů vláken v textilním výrobku,

b) podrobnosti o způsobu označování textilních výrobků údaji o složení materiálu,

c) seznam textilních výrobků, které nemusejí být označeny údaji o složení materiálu,

Poznámka:

1. Informační povinnost výrobců, dovozců a prodejců textilních výrobků je specifikována ve vyhlášce 92/1999 MPO, kterou se stanoví podrobnosti označování textilních výrobků údaji o složení materiálu.

2. Sledování zákazu uvedeného v § 10 odst. 5 je důležité především u metráže, kde odstraněním originální visačky se ztratí veškeré údaje.

zpět na úvod

1.2 Vyhláška č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu

Pro označování textilních výrobků údaji o složení materiálu se využívá vyhláška č. 92/1999 Sb.

Citace: 92/1999 Sb.

Částka: 35/1999 Sb.

V příloze č. 1 vyhlášky je uveden přehled názvů jednotlivých druhů textilních vláken a jejich popis

Pořadové číslo

Název vlákna

Popis vlákna

1

vlna1)

vlákno z ovčího nebo jehněčího rouna (Ovis aries)

2

alpaka, lama, velbloud, kašmír, mohér, angora, vikuňa, yak, guanako, kašgora, bobr, vydra, včetně slova vlna nebo srst nebo bez těchto slov1)

srst zvířat: alpaka, lama, velbloud, kašmírská koza, angorská koza, angorský králík, vikuňa, yak, guanako, kašgorská koza (kříženec kašmírské a angorské kozy), bobr, vydra

3

zvířecí chlupy nebo žíně (lze doplnit údajem o druhu zvířete, např. hovězí chlupy, koňské žíně)

srst různých zvířat, neuvedených v položce 1 nebo 2

4

hedvábí

vlákno získané ze snovacích žláz hmyzu

5

bavlna

vlákno získané z tobolek bavlníku (Gossypium)

6

kapok

vlákno získané z plodu kapoku (Ceiba pentandra)

7

len

vlákno získané z lýka rostliny lnu (Linum usitatissimum)

8

konopí

vlákno z lýka rostliny konopí (Cannabis sativa)

9

juta

vlákno získané z lýka Corchorus olitorus a Corchorus capsularis. Pro účely této vyhlášky jsou do pojmu juta zahrnována rovněž lýková vlákna z druhů Hibiscus canabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuta

10

abaka (manilské konopí)

vlákno získané z listů Musa textilis

11

alfa

vlákno získané z listů Stipa tenacissima

12

kokos

vlákno získané z plodů Cocos nucifera

13

broom

vlákno získané z lýka Cytisus scoparius anebo SpartiumJunceum

14

ramie

vlákno získané z lýka Boehmeria nivea a Boehmeria tenacissima

15

sisal

vlákno získané z listů Agave sisalana

16

bengálské konopí

vlákno získané z lýka Crotalaria juncea

17

henequen

vlákno získané z lýka Agave Fourcroydes

18

maguey

vlákno získané z lýka Agave Cantala

19

acetát

vlákno z acetátu celulózy, v němž je min. 74 % a max. 92 % hydroxylových skupin acetylováno

20

alginát

vlákno získané z kovových solí kyseliny alginové

21

měďnaté vlákno

regenerované celulózové vlákno získané měďnatoamoniakálním postupem

22

modal

regenerované celulózové vlákno s vysokou pevností při přetrhu a vysokým modulem za mokra. Pevnost BC v klimatizovaném stavu a síla BM potřebná k prodloužení o 5 % v mokrém stavu jsou:
BC (cN) >= 1,3 sqr(T) + 2T
BM (cN) >= 0,5 sqr(T),
kde T je délková hmotnost v dtex

23

protein

vlákno získané z přírodních proteinových látek, regenerované a stabilizované chemickými činidly

24

triacetát

vlákno z acetátu celulózy, v němž je min. 92 % hydroxilových skupin acetylováno

25

viskóza

regenerované celulózové vlákno získané postupem pro výrobu viskózy, při kterém vzniká kontinuální a diskontinuální vlákno

26

akryl

vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci min. 85 % akrylonitrilových jednotek

27

chlorovlákno

vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci více než 50 % chlorovaných vinylových nebo vinylidenových jednotek

28

fluoretylen

vlákno z lineárních makromolekul, tvořených fluorovanými alifatickými uhlovodíkovými monomery

29

modakryl

vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci min. 50 % a max. 85 % akrylonitrilových jednotek

30

polyamid nebo nylon

vlákno ze syntetických lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se amidové skupiny, z nichž min. 85 % je připojeno k alifatickým nebo cykloalifatickým jednotkám

31

aramid

vlákno ze syntetických lineárních makromolekul, sestávajících z aromatických skupin spojených amidovými nebo imidovými vazbami, z nichž min. 85 % přímo spojuje dva aromatické kruhy. Pokud se vyskytují imidové vazby, jejich počet nepřesáhne počet amidových vazeb

32

polyimid

vlákno ze syntetických lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se imidové jednotky

33

lyocel

regenerované celulózové vlákno získané rozpouštěním a spřádáním v organickém rozpouštědle,2) aniž dojde k chemické modifikaci

34

polyester

vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci min. 85 % esteru diolu a kyseliny teraftalové

35

polyetylen

vlákno z nesubstituovaných alifatických nasycených uhlovodíkových lineárních makromolekul

36

polypropylen

vlákno z alifatických nasycených uhlovodíkových lineárních makromolekul, kde metylové skupiny vázané na každém druhém uhlíku řetězce jsou uspořádány izotakticky, bez dalších substitucí

37

polykarbamid

vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se ureylenovou funkční skupinu (NH-CO-NH)

38

polyuretan

vlákno z lineárních makromolekul složených z řetězců s opakující se uretanovou funkční skupinou

39

vinylal

vlákno z lineárních makromolekul, jejichž řetězec je vytvořen z polyvinylalkoholu s různým stupněm acetylace

40

trivinyl

vlákno na bázi terpolymeru, složeného z akrylonitrilu, chlorovaného vinylového monomeru a vinylového monomeru, z nichž žádný není zastoupen podílem větším než 50 % z celkové hmotnosti

41

elastodien

pružné vlákno vytvořené z přírodního nebo syntetického polyizoprenu nebo vytvořené z jednoho nebo více dienů polymerovaných s jedním nebo několika vinylovými monomery nebo bez nich a které po protažení až na trojnásobek své délky a uvolnění se rychle regeneruje v podstatě na svou původní délku

42

elastan

pružné vlákno složené min. z 85 % ze segmentového polyuretanu a které po protažení až na trojnásobek své délky a uvolnění se rychle regeneruje v podstatě na svou původní délku

43

skleněné vlákno

vlákno vyrobené ze skla

44

název vlákna odpovídá materiálu, ze kterého je vlákno vyrobeno, např. vlákno kovové, (metalické, metalizované), azbestové,3) papírové, a to včetně slov vlákno nebo nit nebo bez těchto slov

vlákno získané z různorodých nebo nových materiálů, jiných, než které jsou uvedeny výše

1) Název vlna v položce 1 této přílohy může být rovněž použit k označení směsi vláken ovčího nebo jehněčího rouna a k označení srstí uvedených v třetím sloupci položky 2.

2) Organické rozpouštědlo znamená v podstatě směs organických chemikálií a vody.

3) Dále upravuje zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.

zpět na úvod

1.3 Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku v platném znění

Dojde-li v důsledku vady výrobku ke škodě na zdraví, k usmrcení nebo ke škodě na jiné věci, než je vadný výrobek, určené a užívané převážně k jiným než podnikatelským účelům, odpovídá výrobce poškozenému za vzniklou škodu, jestliže poškozený prokáže vadu výrobku, vzniklou škodu a příčinnou souvislost mezi vadou výrobku a škodou. Výrobce se může odpovědnosti zprostit pouze na základě skutečností stanovených v tomto zákoně.

Citace pův. předpisu: 59/1998 Sb.

Částka: 25/1998 Sb.

Změny a doplňky předpisu:

provedené

číslo

s účinností dnem

zákonem

209/2000 Sb.

1. září 2000*)

*) s výjimkou čl. bod 9 (§ 6a), který nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

zpět na úvod

1.4 Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění

Požadavky na jakost a množství prodávaných textilních výrobků plynou ze zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění.

Citace pův. předpisu: 40/1964 Sb.

Částka: 19/1964 Sb.

Změny a doplňky předpisu:

provedené

číslo

s účinností dnem

Úplne znění

zákonem

58/1969 Sb.

1. července 1969

zákonem

131/1982 Sb.

1. dubna 1983

70/1983 Sb.

zákonem

94/1988 Sb.

1. července 1988

zákonem

188/1988 Sb.

1. září 1989

zákonem

87/1990 Sb.

29. března 1990

zákonem

105/1990 Sb.

1. května 1990

zákonem

116/1990 Sb.

1. května 1990

zákonem

87/1991 Sb.

1. dubna 1991

zákonem

509/1991 Sb.

1. ledna 1992

47/1992 Sb.

zákonem

264/1992 Sb.

1. ledna 1993

zákonem

267/1994 Sb.

1. ledna 1995

zákonem

104/1995 Sb.

1. července 1995

zákonem

118/1995 Sb.

1. října 19951)

zákonem

94/1996 Sb.

1. června 1996

zákonem

89/1996 Sb.

1. července 1996

zákonem

227/1997 Sb.

1. ledna 1998

zákonem

91/1998 Sb.

1. srpna 1998

zákonem

165/1998 Sb.

1. září 1998

zákonem

363/1999 Sb.

1. dubna 2000

zákonem

27/2000 Sb.

1. května 2000

zákonem

103/2000 Sb.

1. července 2000

zákonem

159/1999 Sb.

1. října 2000

zákonem

227/2000 Sb.

1. října 2000

zákonem

367/2000 Sb.

1. ledna 2001

zákonem

229/2001 Sb.

30. června 2001

zákonem

317/2001 Sb.

1. ledna 2002

zákonem

501/2001 Sb.

vyhlášení (31.12.2001)

zákonem

135/2002 Sb.

1. července 2002*)

zákonem

125/2002 Sb.

1. ledna 2003

zákonem

136/2002 Sb.

1. ledna 2003

zákonem 320/2002 Sb. 1. ledna 2003**
1) s výjimkou čl. I, čl. II bodů 2, 8 až 12, čl. III bodu 3, čl. IV bodů 1 a 2, čl. VI bodů 5, 7, 9, 10, 12 až 15, čl. VIII bodů 1, 2, 4, 6 až 9, 13 a 14, čl. IX bodů 1 a 4, čl. XI, čl. XIII bodů 2, 5, 6, 11, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 30 až 32, čl. XVIII bodu 2, čl. XXV a čl. XXVI, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1996.
*) s výjimkou čl. I bodu 2, pokud jde o § 64 odst. 2 a § 65, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
** Články CXVII (Společná ustanovení), body 3, 4, 5, 9, 10 a 15 a CXVIII (Přechodná ustanovení), body 4, 6, 7, 8 a 9 zákona 320/2002 Sb. nabývají účinnosti 1.8.2002

zpět na úvod

1.4.1 Jakost a množství (§ 616, § 617, § 618)

§ 616

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.4)

(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

(4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

§ 617

Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem nebo je upraveno technickou normou, je prodávající povinen kupujícího s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá. Nesplní-li prodávající tuto povinnost, je povinen nahradit kupujícímu škodu z toho vzniklou.

§ 618

Věci, které mají vady, jež nebrání, aby mohlo být věci užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny, než je obvyklá cena bezvadné věci; kupujícího je třeba upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

zpět na úvod

1.4.2 Odpovědnost za vady prodané věci (§ 619)

(1) Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

(2) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

(3) Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

zpět na úvod

1.4.3 Záruky za zboží (§ 620)

(1) Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy4a) lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

(2) U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po delší dobu, může být zvláštním právním předpisem záruční doba prodloužena nad dobu uvedenou v odstavci 1; prodloužení záruční doby se může týkat i jen některé součástky věci.

(3) Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

(4) Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.

(5) Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně; v záručním listě pak určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky.

Další záležitosti, které se týkají záruk za zboží jsou stanoveny v § 621 až § 627.

zpět na úvod

1.5 Zákon č.513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění

Požadavky na jakost a množství prodávaných textilních výrobků plynou také ze zákona č.513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění

Citace pův. předpisu: 513/1991 Sb.

Částka: 98/1991 Sb.

Změny a doplňky předpisu:

provedené

číslo

s účinností dnem

Úplne znění

zákonem

264/1992 Sb.

1. ledna 1993

zákonem ČNR

591/1992 Sb.

1. ledna 1993

zákonem

600/1992 Sb.

28. prosince 1992

zákonem

286/1993 Sb.

29. listopadu 1993

zákonem

156/1994 Sb.

29. července 1994

zákonem

84/1995 Sb.

1. července 1995

zákonem

94/1996 Sb.

1. června 1996

zákonem

142/1996 Sb.

1. července 1996

redakčním sdělením o opravě chyb

částka 46/1996 Sb.

zákonem

77/1997 Sb.

1. července 1997

zákonem

15/1998 Sb.

1. dubna 1998

zákonem

165/1998 Sb.

1. září 1998

zákonem

356/1999 Sb.

1. března 2000

zákonem

27/2000 Sb.

1. května 2000

zákonem

105/2000 Sb.

1. května 2000

zákonem

29/2000 Sb.

1. července 2000

zákonem

370/2000 Sb.

vyhlášení (25.10.2000)

zákonem

30/2000 Sb.

1. ledna 2001

zákonem

367/2000 Sb.

1. ledna 2001

zákonem

370/2000 Sb.

1. ledna 2001*)

63/2001 Sb.

zákonem

120/2001 Sb.

1. května 2001

zákonem

239/2001 Sb.

11. září 2001

zákonem

353/2001 Sb.

1. ledna 2002

zákonem

501/2001 Sb.

vyhlášení (31.12.2001)

zákonem

15/2002 Sb.

1. dubna 2002

zákonem

126/2002 Sb.

1. května 2002

zákonem

125/2002 Sb.

1. ledna 2003

zákonem

151/2002 Sb.

1. ledna 2003

zákonem 312/2002 Sb. 1. ledna 2003
zákonem 309/2002 Sb. 1. ledna 2004

*) 1. Ustanovení § 21 odst. 5 obchodního zákoníku, ve znění tohoto zákona, nabývá účinnosti dnem 1. února 2001.

2. Ustanovení § 27a odst. 4 a § 28 odst. 4 obchodního zákoníku, ve znění tohoto zákona, nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

3. Ustanovení § 183b odst. 3 písm. a) obchodního zákoníku, ve znění tohoto zákona, pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

zpět na úvod

1.5.1 Množství, jakost, provedení a obal zboží (§ 420 a § 421)

§ 420

1) Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva, a musí je zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě.

(2) Neurčuje-li smlouva jakost nebo provedení zboží,je prodávající povinen dodat zboží za jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený ve smlouvě, nebo není-li tento účel ve smlouvě stanoven, pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá.

(3) Má-li být zboží dodáno podle vzorku nebo předlohy, je prodávající povinen dodat zboží s vlastnostmi vzorku nebo předlohy, jež předložil kupujícímu. Je-li rozpor mezi určením jakosti nebo provedením zboží podle tohoto vzorku nebo předlohy a určením zboží popsaným ve smlouvě, je rozhodující určení popsané ve smlouvě. Není-li v těchto určeních rozpor, má mít zboží vlastnosti podle obou těchto určení.

(4) Neurčuje-li smlouva, jak má být zboží zabaleno nebo opatřeno pro přepravu, je prodávající povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku, nebo nelze-li tento způsob určit, způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.

§ 421

(1) Vyplývá-li ze smlouvy, že množství zboží je určeno ve smlouvě pouze přibližně, je prodávající oprávněn určit přesné množství zboží, které má být dodáno, ledaže smlouva nepřiznává toto právo kupujícímu. Pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného, nesmí odchylka přesáhnout 5 % množství stanoveného ve smlouvě.

(2) Vyplývá-li z povahy zboží, že jeho množství určené ve smlouvě je pouze přibližné, může činit rozdíl mezi množstvím zboží určeným ve smlouvě a množstvím zboží skutečně dodaným nejvýše 5 % množství uvedeného ve smlouvě, pokud ze smlouvy nebo z předchozí praxe mezi stranami nebo z obchodních zvyklostí nevyplývá něco jiného.

(3) V případech, na něž se vztahují odstavce 1 a 2, má prodávající nárok na zaplacení kupní ceny za zboží skutečně dodané.

Další záležitosti týkající se vad výrobků jsou řešeny v § 422 až § 428.

zpět na úvod

1.5.2 Záruka za jakost (§ 429 )

1) Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající písemně závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

(2) Převzetí závazku ze záruky může vyplynout ze smlouvy nebo z prohlášení prodávajícího, zejména ve formě záručního listu. Účinky převzetí tohoto závazku má i vyznačení délky záruční doby nebo doby trvanlivosti nebo použitelnosti dodaného zboží na jeho obalu. Je-li ve smlouvě nebo v záručním prohlášení prodávajícího uvedeno záruční doba odlišná, platí tato doba.

Další záležitosti týkající se záruk za jakost a řešení nároků z vad zboží jsou řešeny v § 430 až § 441.

zpět na úvod


2Technické požadavky na výrobky

zpět na úvod

2.1 Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění

Speciální požadavky na textilní výrobky vyplývají ze zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.v platném znění

Citace pův. předpisu: 22/1997 Sb.

Částka: 6/1997 Sb.

Změny a doplňky předpisu:

provedené

číslo

s účinností dnem

zákonem

71/2000 Sb.

vyhlášení (3.4.2000)

zákonem

102/2001 Sb.

1. července 2001

zákonem

205/2002 Sb.

1. října 2002

zákonem

205/2002 Sb.

dnem vstupu smlouvy
o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost

zpět na úvod

2.1.1 Předmět úpravy (§ 1)

Tento zákon upravuje

a) způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí (dále jen oprávněný zájem),

b) práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují výrobky, které by mohly ohrozit oprávněný zájem,

c) práva a povinnosti pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které souvisí s tvorbou a uplatňováním českých technických norem nebo se státním zkušebnictvím,

d) způsob zajištění informačních povinností souvisejících s tvorbou technických předpisů a technických norem, vyplývajících z mezinárodních smluv a požadavků práva Evropských společenství.

zpět na úvod

2.1.2 Základní pojmy (§ 2)

Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) výrobkem jakákoliv věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh jako nová nebo použitá,

b) uvedením výrobku na trh okamžik, kdy je výrobek na trhu Evropského společenství poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Za uvedené na trh se považují i výrobky vyrobené nebo dovezené pro provozní potřeby při vlastním podnikání výrobců nebo dovozců a výrobky poskytnuté k opakovanému použití, je-li u nich před opakovaným použitím posuzována shoda s právními předpisy, pokud to stanoví nařízení vlády. Je-li to nezbytné, vláda nařízením blíže vymezí pojem uvedení na trh pro výrobky, na které se tento technický předpis vztahuje,

c) uvedením výrobku do provozu okamžik, kdy je výrobek poprvé použit uživatelem v členských státech Evropské unie k účelu, ke kterému byl zhotoven; pokud tak stanoví nařízení vlády, je výrobek uveden do provozu v okamžiku, kdy je k tomuto použití připraven nebo poskytnut. Pokud je výrobek uveden do provozu na pracovišti,1a) uživatelem se rozumí zaměstnavatel,

d) výrobcem osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, a v případech stanovených nařízením vlády též osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výrobek, za který odpovídá podle tohoto zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem,

e) dovozcem ten, kdo uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie nebo uvedení takového výrobku na trh zprostředkuje,

f) zplnomocněným zástupcem osoba usazená v členském státě Evropské unie, která je výrobcem písemně pověřena k jednání za něj se zřetelem na požadavky vyplývající pro výrobce z tohoto zákona,

g) distributorem ten, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost po uvedení výrobku na trh (dále jen distribuuje).

h) technickými požadavky na výrobek

1. technická specifikace obsažená v právním předpisu jiném technickém dokumentu nebo technické normě, která stanoví požadované charakteristiky výrobku, jakými jsou úroveň jakosti, užitné vlastnosti, bezpečnost a rozměry, včetně požadavků na jeho název, pod kterým je prodáván, úpravu názvosloví, symbolů, zkoušení výrobku a zkušebních metod, požadavky na balení, označování výrobku nebo opatřování štítkem, postupy posuzování shody výrobku s právními předpisy nebo s technickými normami, výrobní metody a procesy mající vliv na charakteristiky výrobků,

2. jiné požadavky nezbytné z důvodů ochrany oprávněného zájmu nebo ochrany spotřebitele, které se týkají životního cyklu výrobku poté, co je uveden na trh, např. podmínky používání, recyklace, opětovného použití nebo zneškodnění výrobku, pokud takové podmínky mohou významně ovlivnit složení nebo povahu výrobku nebo jeho uvedení na trh,

i) notifikovanou osobou právnická osoba, která byla členským státem Evropské unie oznámena orgánům Evropského společenství a všem členským státům Evropské unie jako osoba pověřená členským státem Evropské unie k činnostem při posuzování shody výrobků s technickými požadavky.

zpět na úvod

2.1.3 Posuzování shody výrobků (§ 12)

(1) Vláda nařízeními stanoví

a) výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých proto musí být posouzena shoda (dále jen stanovené výrobky); ministerstva a jiné ústřední správní úřady mohou výjimečně a ve veřejném zájmu, například pro odstraňování důsledků havárií nebo živelních pohrom, rozhodnout, že po dobu trvání tohoto veřejného zájmu konkrétní výrobek se nepovažuje za stanovený výrobek,

b) technické požadavky na stanovené výrobky, které musí tyto výrobky splňovat, aby mohly být uvedeny na trh, popřípadě do provozu, a změny souvisejících ustanovení vyhlášek (technických předpisů) vydaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, pokud by vznikl rozpor s nařízeními vlády,

c) které ze stanovených výrobků a za jakých podmínek musí nebo mohou být při uvádění na trh nebo do provozu opatřeny označením stanoveným nařízením vlády (dále jen stanovené označení),

d) vymezení okruhu osob nebo stanovení osob provádějících nebo podílejících se na posouzení shody,

e) důvody ohrožení oprávněného zájmu, které se při uložení ochranných opatření1a) u stanovených výrobků oznamují podle § 7 odst. 8,

f) přechodné období, v němž mohou být uváděny na trh, popřípadě do provozu stanovené výrobky nesplňující technické požadavky stanovené podle písmena b), pokud odpovídají právním předpisům členského státu Evropské unie,

g) obsah informací o ochranných opatřeních předávaných orgánům Evropského společenství, popřípadě jiným osobám v rozsahu vymezeném právem Evropských společenství týkajícím se posuzování shody,

h) jiné podrobnosti, pokud jsou nezbytné k převzetí právních předpisů Evropských společenství týkajících se posuzování shody.

(2) Za stanovené výrobky podle odstavce 1 se vždy považují i výrobky, které jsou uváděny na trh jako použité nebo repasované.

zpět na úvod

Výrobky zmiňované v § 12 odstavec 1 jsou mimo jiné stanoveny v nařízeních vlády:

2.2 Nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky v platném znění

(výrobky, které byly vyrobeny, nebo jsou zjevně určeny k tomu, aby je děti ve věku do 14 let věku používali na hraní - hračky z textilních materiálů představující lidské bytosti, zvířata či jiné bytosti)

Citace pův. předpisu: 171/1997 Sb.

Částka: 61/1997 Sb.

Změny a doplňky předpisu:

provedené

číslo

s účinností dnem

nařízením vlády

292/2000 Sb.

bude doplněna*)

nařízením vlády

121/2001 Sb.

vyhlášení (3.4.2001)

*) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, s výjimkou § 6a, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení (t.j. 29.8.2000).

zpět na úvod

2.3 Nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky v platném znění

(tzn. pro účely tohoto dokumentu - ochranné oděvy, případně ochranné textilní rukavice, kukly a jiné pokrývky hlavy)

Citace pův. předpisu: 172/1997 Sb.

Částka: 61/1997 Sb.

Změny a doplňky předpisu:

provedené

číslo

s účinností dnem

nařízením vlády

284/2000 Sb.

bude doplněno*)

*) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, s výjimkou § 1a odst. 1, § 6 odst. 7 a § 6 odst. 9, které nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Tímto dnem pozbývají platnosti § 6 odst. 8 a § 6 odst. 10.

zpět na úvod

2.4 Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody v platném znění

(tzn. pro účely tohoto dokumentu - aktovky školní, pytle a pytlíky z textilních tkanin)

Citace pův. předpisu: 173/1997 Sb.

Částka: 61/1997 Sb.

Změny a doplňky předpisu:

provedené

číslo

s účinností dnem

nařízením vlády

174/1998 Sb.

1. září 1998

nařízením vlády

78/1999 Sb.

1. října 1999

nařízením vlády

323/2000 Sb.

vyhlášení (25.9.2000)

nařízením vlády 329/2002 Sb. 1. prosince 2002*)
*) V příloze č. 2 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění tohoto nařízení, položka uvedená pod pořadovým číslem 1 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

zpět na úvod

2.5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

(tzn. pro účely tohoto dokumentu - výrobky tepelně a zvukově izolační, geotextilie a geosyntetika, podlahoviny pro celoplošné pokrytí podlah na bázi textilu, tapety textilní)

Citace pův. předpisu: 178/1997 Sb.

Částka: 64/1997 Sb.

zpět na úvod

2.6 Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE

(tzn. pro účely tohoto dokumentu - výrobky tepelně a zvukově izolační, geotextilie a geosyntetika, podlahoviny pro celoplošné pokrytí podlah na bázi textilu, tapety textilní)

Citace pův. předpisu: 190/2002 Sb.

Částka: 79/1997 Sb.

Účinnost: dnem vyhlášení sektorové přílohy k Protokolu ED

zpět na úvod

2.7 Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky v platném znění

(tzn. pro účely tohoto dokumentu - obvazové materiály, dreny, náplasti, tampony, síťky, cévní protézy, náplasti, šicí materiál, imobilizační a zpevňovací prostředky, pomůcky pro inkontinentní pacienty, ložní prádlo pod nemocné)

Citace pův. předpisu: 181/2001 Sb.

Částka: 69/2001 Sb.

Změny a doplňky předpisu:

provedené

číslo

s účinností dnem

nařízením vlády

336/2001 Sb.

vyhlášení (20.9.2001)

zpět na úvod

2.8 !!!!! NV vyšlá v r. 2003, která nabývají účinnosti dnem přistoupení České republiky k Evropské unii !!!!!

2.8.1 Nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky

Citace pův. předpisu: 19/2003 Sb.

Částka: 9/2003 Sb.

Účinnost: vstupem ČR do EU

zpět na úvod

2.8.2 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

Citace pův. předpisu: 21/2003 Sb.

Částka: 9/2003 Sb.

Účinnost: vstupem ČR do EU

zpět na úvod

3Hygienické požadavky na výrobky

zpět na úvod

3.1 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění

Zákon stanovuje povinnosti výrobce, dovozce a osoby uvádějící předměty běžného užívání (mimo jiné hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let) do oběhu

Citace pův. předpisu: 258/2000 Sb.

Částka: 74/2000 Sb.

Změny a doplňky předpisu:

provedené

číslo

s účinností dnem

zákonem

254/2001 Sb.

1. ledna 2002

zákonem

274/2001 Sb.

1. ledna 2002

zákonem

86/2002 Sb.

1. června 2002

zákonem

13/2002 Sb.

1. července 2002

zákonem

76/2002 Sb.

1. ledna 2003

zákonem 320/2002 Sb. 1. ledna 2003*)
zákonem 309/2002 Sb. 1. ledna 2004

zpět na úvod

3.1.1 Vymezení předmětů běžného užívání (§ 25)

Předměty běžného užívání se pro účely tohoto zákona rozumějí

a) výrobky, které jsou ve svém konečném stavu ve styku s potravinami nebo pokrmy nebo jsou ke styku s potravinami nebo pokrmy určeny,

b) hračky,

d) výrobky pro děti ve věku do 3 let, s výjimkou hraček a potravin.

zpět na úvod

3.1.2 Povinnosti výrobce, dovozce a osoby uvádějící předměty běžného užívání do oběhu (§ 26)

(1) Výrobce nebo dovozce předmětů běžného užívání uvedených v § 25 odst. 1 písm. a), c) a d) je povinen zajistit, aby jím vyráběné nebo dovážené předměty běžného užívání

a) za obvyklých nebo běžně předvídatelných podmínek nezpůsobily poškození zdraví fyzických osob nebo nepříznivé ovlivnění potraviny nebo pokrmu,

b) vyhovovaly prováděcím právním předpisem stanoveným hygienickým požadavkům na jejich složení, vlastnosti a mikrobiologickou čistotu; dodržení hygienických požadavků na složení a vlastnosti je povinen hodnotit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem,

c) byly baleny, pokud to jejich charakter vyžaduje, do zdravotně nezávadných obalů,

d) byly s ohledem na svou povahu a způsob použití značeny a vybaveny písemným prohlášením a návodem k použití, popřípadě obsluze a čištění. Ve značení předmětu běžného užívání musí uvést i údaje upravené prováděcím právním předpisem, a to způsobem, který tento předpis upravuje. Rozsah vybavení předmětů běžného užívání písemným prohlášením a návody upraví prováděcí právní předpis.

(5) Výrobce nebo dovozce hraček upravených prováděcím právním předpisem je povinen zabezpečit, aby migrace látek upravených prováděcím právním předpisem nepřekročila stanovené hygienické limity a byly splněny další hygienické požadavky na složení těchto hraček upravené prováděcím právním předpisem. Dodržení hygienických požadavků na složení a vlastnosti je výrobce nebo dovozce povinen hodnotit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Jinak se při posuzování bezpečnosti hraček postupuje podle zvláštního právního předpisu.

zpět na úvod

3.2 Vyhláška č. 84/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let

(jako přílohy vyhlášky jsou uvedeny tabulky s přípustnými limity látek obsažených v hračkách a výrobcích pro děti ve věku do 3 let)

Citace: 84/2001 Sb.

Částka: 31/2001 Sb.

Tato vyhláška stanoví hygienické požadavky na

a) hračky, které jsou určeny k tomu, aby je děti vkládaly do úst,

b) hračky, které mohou při předvídatelném způsobu užívání přicházet do styku s potravinami a pokrmy,

c) hračky pro děti ve věku do 3 let, které mohou být při předvídatelném způsobu užívání s ohledem na duševní a fyzické schopnosti dítěte vkládány do úst,

d) ostatní výrobky pro děti ve věku do 3 let, které jsou takto výrobcem, dovozcem nebo osobou, která je uvádí do oběhu, označeny, nebo jsou k užívání dětmi ve věku do 3 let zjevně určeny, s výjimkou hraček a potravin, (dále jen výrobky pro děti).

zpět na úvod


4Armáda České republiky

zpět na úvod

4.1 Zákon č. 309/2000 Sb. o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona

Dodavatelé textilních výrobků armádě ČR (AČR) musí plnit požadavky uvedené v tomto zákoně. Jejich povinností je zpracovávat standardy k výrobkům, katalogizovat výrobky v systému, který je platný v rámci NATO a umožnit zástupcům AČR provádět ověřování jakosti pomocí auditů u dodavatele.

Citace: 309/2000 Sb.

Částka: 85/2000 Sb.

zpět na úvod

4.1.1 Obranná standardizace (Hlava II)

Tato část je věnována návrhu, tvorbě a schvalování standardů (§ 4 Standard stanovuje požadavky na výrobky a služby nebo na postupy při činnostech v oblasti operační, logistické a administrativní, které slouží k zajištění obrany státu.)

zpět na úvod

4.1.2 Katalogizace (Hlava III)

§ 9 Katalogizací se rozumí pořízení a aktualizace katalogizačních dat o výrobku, výrobci a dodavateli.

Katalogizační data jsou údaje nezbytné pro přidělení katalogizačního čísla výrobku, katalogizačního kódu výrobce a katalogizačního kódu dodavatele Úřadem

Jednotný systém katalogizace je soubor vzájemně provázaných standardů, metod a prostředků vycházejících z Kodifikačního systému NATO, které slouží ke zpracování katalogizačních dat, (dále jen systém katalogizace).

zpět na úvod

4.1.3 Státní ověřování jakosti (Hlava IV)

§ 17 Státním ověřováním jakosti Úřad zjišťuje na žádost odběratele, zda dodavatel plní požadavky na jakost vyplývající ze smlouvy, a sice, zda

a) výrobek nebo služba se shoduje s požadavky stanovenými v této smlouvě,

b) dodavatel poskytuje záruky na jakost výrobku nebo služby stanovené v této smlouvě,

c) dodavatel je schopen plnit další požadavky stanovené odběratelem v této smlouvě.

§ 25 Úřad při provádění odborného dozoru kontroluje:

a) provádění vstupní kontroly materiálu a subdodávek,

b) zda se jednotlivé výrobky vyrábějí nebo služby poskytují podle dokumentace a zda se uskutečňují všechny předepsané kontroly technických parametrů výrobku v průběhu výroby nebo služby v průběhu jejího poskytování,

c) řízení procesů dodavatele,

d) dodržování metrologického řádu, zejména předepsané přezkušování měřidel, přístrojů a zkušebních zařízení,

e) průběh interních auditů dodavatele, jejich vyhodnocování a realizaci přijatých opatření,

f) činnost dodavatele při nakládání s výrobky a jejich částmi, které nejsou shodné s dokumentací,

g) nápravu zjištěných nedostatků,

h) činnost v oblasti řízení dokumentace systému jakosti dodavatele,

i) zajištění identifikovatelnosti výrobku nebo služby v průběhu výroby výrobku nebo poskytování služby,

j) skladování hotových výrobků a manipulaci s nimi,

k) zda počet vadných výrobků nepřekročí v průběhu výroby nebo poskytování služby smluvně stanovený počet,

l) další činnosti dodavatele podle požadavků odběratele vyplývající ze smlouvy.

§ 26 Zjistí-li Úřad v průběhu odborného dozoru u dodavatele

a) nedostatky v systému jakosti, které ohrožují jakost výrobku nebo služby,

b) nedostatky v procesech, které ohrožují jakost výrobku nebo služby,

c) nedostatky u výrobku v průběhu výroby nebo u služby v průběhu jejího poskytování,

d) další nedostatky, které ohrožují jakost výrobku nebo služby,

přeruší odborný dozor a písemně o tom vyrozumí dodavatele a odběratele. Dodavatele zároveň vyzve k nápravě a odstranění zjištěných nedostatků.

zpět na úvod

4.2 Vyhláška Ministerstva obrany č. 5/2001 Sb., kterou se stanoví náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádostí, oznámení a přehledů souvisejících s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku

Citace: 5/2001 Sb.

Částka: 2/2001 Sb.

zpět na úvod

4.3 Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 199/1994 Sb. v platném znění

Citace pův. předpisu: 199/1994 Sb. Částka: 62/1994 Sb.

Změny a doplňky předpisu:

provedené číslo s účinností dnem
zákonem 148/1996 Sb. 1. července 1996
zákonem 93/1998 Sb. vyhlášení (30.4.1998)
zákonem 28/2000 Sb. 1. června 2000
zákonem 256/2000 Sb. vyhlášení (11.8.2000)
zákonem 39/2001 Sb. vyhlášení (25.1.2001)
zákonem 142/2001 Sb. vyhlášení (26.4.2001)
zákonem 130/2002 Sb. 1. července 2002
zákonem 211/2002 Sb. 1. července 2002
zákonem 278/2002 Sb. vyhlášení (28.6.2002)
zákonem 424/2002 Sb. vyhlášení (27.9.2002)
zákonem 320/2002 Sb. 1. ledna 2003*
zákonem 517/2002 Sb. 1. ledna 2003
* Články CXVII (Společná ustanovení), body 3, 4, 5, 9, 10 a 15 a CXVIII (Přechodná ustanovení), body 4, 6, 7, 8 a 9 zákona 320/2002 Sb. nabývají účinnosti 1.8.2002

zpět na úvod

nahoru