technické předpisy > Právní předpisy Slovenské republiky vztahující se na textilní výrobky

předpisy slovenské republiky
ve vztahu k ochraně spotřebitele a průmyslové výrobě

1 Oblasť ochrany spotrebiteľa

2 Metrológia

3 Technické požiadavky na výrobky a posudzovanie zhody

4 Ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť práce

5 Ochrana pred požiarmi

6 Vybrané technické normy súvisiace s bezpečnosťou práce

7 Životné prostredie

7.1     Odpady

7.2     Ochrana ovzdušia

7.3     Rôzne

8 Nebezpečné chemické látky

9 Rôzne iné

předpisy slovenské republiky

↑zpět na obsah↑

1 Oblasť ochrany spotrebiteľa

Zákon č. 634/1992 Z.z. zo 16.decembra 1992 o ochrane spotrebiteľa, upravený zmenami:

Zákon č. 220/1996 Z.z.

Zákon č. 137/1998 Z.z.

Zákon č. 137/1998 Z.z.

Zákon č. 310/1999 Z.z.

Zákon č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení Zákona č. 417/1991 Zb. (úplné znenie zákon č. 32/1992 Zb.)

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Zákon č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa, z 20.10.1993

Zákon č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky

Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách

Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Zákon č. 115/2000 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z.z.

Zákon č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom, z 2.11.1999

Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška č. 274/1998 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na správnu výrobnú prax a správnu veľkodistribučnú prax

Vyhláška č. 420/2001 Z.z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z.z. o označenom spotrebiteľskom balení

Vyhláška č. 18/1999 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami, z 3.12.1998

     

STN EN 23758: 1996 Textílie. Symboly ošetrovania (80 0005)

STN 80 0003: 1996 Prírodné vlákna. Názvoslovie

STN ISO 2076: 1997 Textílie. Chemické vlákna. Druhové názvy

(80 0004)

STN 80 0052: 2000 Textílie. Označovanie obsahu vláken vo výrobkoch

STN 80 0067-1: 1998 Textílie. Analýza zmesí vláken. Časť 1: Dvojzložkové zmesi

STN 80 0067-2: 1998 Textílie. Analýza zmesí vláken. Časť 2: Trojzložkové zmesi

↑zpět na obsah↑

↑zpět na obsah↑

2 Metrológia

Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zo 17.3.2000

Vyhláška č. 210/2000 Z.z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole, zo 16.júna 2000

Vyhláška č. 310/2000 Z.z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole

Vyhláška č. 403/2000 Z.z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 310/2000 Z.z.

Vyhláška č. 9/2001 Z.z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, z 13.12.2000.

Vyhláška č. 48/2001 Z.z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, z 19.1.2000

Vyhláška č . 75/2001 Z.z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

Vyhláška č . 133/2001 Z.z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole

Vyhláška č. 27/2002 Z.z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 69/2002 Z.z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

↑zpět na obsah↑

↑zpět na obsah↑

3 Technické požiadavky na výrobky a posudzovanie zhody

Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zo 7.9.1999

Zákon č. 436/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zo 4.10.2001

Zákon č. 521/2001 Z.z. Úplné znenie zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z.z. (475/2000), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia zo 16.12.1999
+ Oznámenie ÚNMS SR č.3/2000 o určení harmonizovaných noriem k nariadeniu vlády č.391/1999 Z.z., ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚNMS SR 6/2000
+ Oznámenie ÚNMS SR č.4/2000 o určení harmonizovaných noriem k nariadeniu vlády č.391/1999 Z.z., ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚNMS SR 11/2000

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 36/1997 o ohlasovaní výroby potravín tabakových výrobkov a kosmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu v znení neskoršich predpisov

+ Oznámenie ÚNMS SR č.7/2001 o určení noriem vhodných k posudzovaniu zhody k Vyhláške MPSR č.36/1997 Z.z., ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚNMS SR 4/2001

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia, zo 16.12.1999
+ Oznámenie ÚNMS SR č.3/2000 o určení harmonizovaných noriem k nariadeniu vlády č.392/1999 Z.z., ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚNMS SR 6/2000
+ Oznámenie ÚNMS SR č.4/2000 o určení harmonizovaných noriem k nariadeniu vlády č.392/1999 Z.z., ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚNMS SR 11/2000

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív, zo 16.12.1999

+ Oznámenie ÚNMS SR č.3/2000 o určení harmonizovaných noriem k nariadeniu vlády č.393/1999 Z.z., ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚNMS SR 6/2000

+ Oznámenie ÚNMS SR č.4/2000 o určení harmonizovaných noriem k nariadeniu vlády č.393/1999 Z.z., ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚNMS SR 11/2000

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility, zo 16.12.1999

+ Oznámenie ÚNMS SR č.3/2000 o určení harmonizovaných noriem k nariadeniu vlády č.394/1999 Z.z., ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚNMS SR 6/2000

+ Oznámenie ÚNMS SR č.4/2000 o určení harmonizovaných noriem k nariadeniu vlády č.394/1999 Z.z., ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚNMS SR 11/2000

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na hračky, zo 16.12.1999

+ Oznámenie ÚNMS SR č.3/2000 o určení harmonizovaných noriem k nariadeniu vlády č.395/1999 Z.z., ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚNMS SR 6/2000

+ Oznámenie ÚNMS SR č.4/2000 o určení harmonizovaných noriem k nariadeniu vlády č.395/1999 Z.z., ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚNMS SR 11/2000

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z.z. (296/2000), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo, z 22.12.1999

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z.z. (297/2000), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky, z 22.12.1999

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s automatickou činnosťou

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z.z. (13/2001, 219/2001, 474/2001), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky, z 22.12.1999

+ Oznámenie ÚNMS SR č.2/1999 o určení harmonizovaných noriem k nariadeniu vlády č.400/1999 Z.z., ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚNMS SR 13/1999

+ Oznámenie ÚNMS SR č.5/2000 o určení harmonizovaných noriem k nariadeniu vlády č.400/2000 Z.z., ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚNMS SR 12/2000

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 219/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z.z., ktorý ustanovuje podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 425/2000 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na energetickú účinnosť a postupoch posudzovania zhody na elektrické chladničky a mrazničky pre domácnosť a ich kombinácie

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 433/2000 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť a postupoch posudzovania zhody teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá

+ Oznámenie ÚNMS SR č.5/2000 o určení harmonizovaných noriem k nariadeniu vlády č.433/2000 Z.z., ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚNMS SR 12/2000

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 475/2000 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 13/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z.z. na ostatné určené výrobky v znení zákona č. 142/2000 Z.z., z 25.1.2001

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 29/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky, zo 16.11.2000

+ Oznámenie ÚNMS SR č.6/2001 o určení harmonizovaných noriem k nariadeniu vlády č.26/2001 Z.z., ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚNMS SR 3/2001

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

+ Oznámenie ÚNMS SR č.8/2001 o určení noriem vhodných k posudzovaniu zhody k nariadeniu vlády č.117/2001 Z.z., ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚNMS SR 4/2001

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie

+ Oznámenie ÚNMS SR č.9/2001 o určení harmonizovaných noriem k nariadeniu vlády č.179/2001 Z.z., ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚNMS SR 6/2001

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 180/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely

+ Oznámenie ÚNMS SR č.9/2001 o určení harmonizovaných noriem k nariadeniu vlády č.180/2001 Z.z., ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚNMS SR 6/2001

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia

+ Oznámenie ÚNMS SR č.10/2002 o určení harmonizovaných noriem k nariadeniu vlády č.443/2001 Z.z., ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚNMS SR 1/2002

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby

+ Oznámenie ÚNMS SR č.11/2002 o určení harmonizovaných noriem k nariadeniu vlády č.513/2001 Z.z., ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚNMS SR 2/2002

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro

+ Oznámenie ÚNMS SR č.11/2002 o určení harmonizovaných noriem k nariadeniu vlády č.569/2001 Z.z., ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚNMS SR 2/2002

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 570/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok

+ Oznámenie ÚNMS SR č.11/2002 o určení harmonizovaných noriem k nariadeniu vlády č.570/2001 Z.z., ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚNMS SR 2/2002

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy

+ Oznámenie ÚNMS SR č.11/2002 o určení harmonizovaných noriem k nariadeniu vlády č.571/2001 Z.z., ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚNMS SR 2/2002

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 572/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok

+ Oznámenie ÚNMS SR č.11/2002 o určení harmonizovaných noriem k nariadeniu vlády č.572/2001 Z.z., ktoré bolo zverejnené vo Vestníku ÚNMS SR 2/2002

Vyhláška č. 520/2001 Z.z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa určujú skupiny stavebných výrobkov a podrobnosti o preukazovaní zhody

Vyhláška č. 65/2002 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach postupu pri overovaní zásad správnej laboratórnej praxe a ich dodržiavaní, o podrobnostiach o vydaní a zrušení osvedčenia správnej laboratórnej praxe a postupe kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe (zásady správnej laboratórnej praxe)

Opatrenie č. 84/2002 Z.z. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a

skúšobníctvo Slovenskej republiky o zaradení výrobkov medzi určené výrobky (netýka sa textilu)

Technické normy súvisiace s Nariadením č. 400/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky - textil

STN 80 0054: 1998 Textilné vlákna. Hygienicko-ekologické vlastnosti. Technické požiadavky a skúšobné metódy

STN 80 0055: 1997 Textílie. Limitné koncentrácie škodlivých látok. Technické požiadavky a skúšobné metódy

a technické normy vyhlásené ako vhodné k posudzovaniu zhody určených textilných výrobkov v Oznámení ÚNMS SR č.2/1999 a v Oznámení 5/2000, zverejných vo Vestníkoch ÚNMS SR

↑zpět na obsah↑

4 Ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť práce

Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom dozore nad bezpečnosťou práce v znení neskorších predpisov

Úprava č. 4/1985 Zb. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi v znení neskorších predpisov

Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

Zákon č. 514/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z.z.

Zákon č. 158/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z.z. a o zmene a doplnení Zákonníka práce

Zákon č. 367/2001 Z.z. úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Vyhláška č. 377/1996 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o poskytovaní osobných ochranných prostriedkov, z 9.12.1996

Vyhláška č. 109/1995 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 159/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 204/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách při práci s bremenami

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 247/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2001 Z.z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 45/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s biologickými faktormi

↑zpět na obsah↑

5 Ochrana pred požiarmi

Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

Vyhláška č. 124/2000 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi Vyhláška č. 125/2000 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly

↑zpět na obsah↑

6 Vybrané technické normy súvisiace s bezpečnosťou práce

     

STN 01 8003: 1986 Zásady bezpečnosti práce v chemických laboratóriách

STN 01 8012-1: 2000 Bezpečnostné farby a značky. Časť 1: Definície a požiadavky na vyhotovenie

STN 01 8012-2: 2000 Bezpečnostné farby a značky. Časť 2: Bezpečnostné značky a značky na ochranu zdravia

STN EN ISO 11111:2001 Bezpečnostné požiadavky na textilné stroje (81 0702)

STN EN ISO 10472-1: 2001 Bezpečnostné požiadavky na strojové zariadenia priemyselných práčovní. Časť 1: Spoločné požiadavky (81 9001)

STN EN ISO 10472-2: 2001 Bezpečnostné požiadavky na strojové zariadenia priemyselných práčovní. Časť 2: Práčky a práčky s odstreďovaním (81 9001)

STN EN ISO 10472-3: 2001 Bezpečnostné požiadavky na strojové  zariadenia priemyselných práčovní. Časť 3: Kontinuálne pracie linky vrátane jednotlivých strojov (81 9001)

STN EN ISO 10472-4: 2001 Bezpečnostné požiadavky na strojové zariadenia priemyselných práčovní. Časť 4: Sušiče (81 9001)

STN EN ISO 10472-5: 2001 Bezpečnostné požiadavky na strojové zariadenia priemyselných práčovní. Časť 5: Žehliče rovnej bielizne, vkladacie a skladacie zariadenia (81 9001)

STN EN ISO 10472-6: 2001 Bezpečnostné požiadavky na strojové zariadenia priemyselných práčovní. Časť 6: Žehliace a fixačné lisy práčovní (81 9001)

STN EN ISO 8230: 2001 Bezpečnostné požiadavky na chemicky čistiace stroje používajúce perchlóretylén (81 9504)

↑zpět na obsah↑

7 Životné prostredie

7.1    Odpady

Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch

Vyhláška č. 284/2001 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Vyhláška č. 273/2001 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb Vyhláška č. 283/2001 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch Vyhláška č. 516/2001 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu

Oznámenie č. 75/2001 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov

↑zpět na obsah↑

7.2    Ochrana ovzdušia

Zákon č. 134/1992 Z.z. o štátnej správe ochrany ovzdušia

Zákon č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy zeme

Zákon č. 459/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon

č. 509/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších predpisov

Zákon č. 161/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 473/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z.z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 127/2000 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o ustanovení najväčších prípustných množstiev znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia

Vyhláška č. 474/2000 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, o spôsobe a podmienkach zisťovania, sledovania a preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania a o požiadavkách na technické prostriedky na monitorovanie emisií a imisií

Vyhláška č. 437/2000 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 283/1998 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Oznámenie č. 140/2000 Z.z. Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu

↑zpět na obsah↑

7.3    Rôzne

     

Vyhláška č. 453/2000 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Vyhláška č. 29/2002 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej

vody

Smernice Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na environmentálne hodnotenie výrobkov a udelenie práva používať značku environmentálne vhodný výrobok

č. 0001/2000 Výrobková skupina: Posteľná bielizeň č. 0014/2000 Pracie prostriedky pre textílie

↑zpět na obsah↑

8 Nebezpečné chemické látky

     

Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, z 5.4.2001

Vyhláška č. 401/2002 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o postupe pri dovoze alebo vývoze vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie, a o podrobnostiach o postupe pri dovoze alebo vývoze vybraných nebezpečných chemických látok alebo vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení

Vyhláška č. 423/2001 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o metódach kontroly biologickej odbúrateľnosti povrchovo aktívnych látok v pracích prostriedkoch a v čistiacich prostriedkoch a o požiadavkách pri ich uvádzaní na trh

Vyhláška č. 515/2001 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o obsahu karty bezpečnostných údajov

Vyhláška č. 511/2001 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o hodnotení rizík existujúcich chemických látok a nových chemických látok pre život a zdravie ľudí a pre životné prostredie

Oznámenie č. 402/2001 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu Zoznam vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie, a zoznam vybraných nebezpečných chemických látok alebo vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení

Oznámenie č. 403/2001 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu Zoznam chemických látok nepodliehajúcich oznámeniu

Vyhláška č. 67/2002 Z.z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu, v znení neskorších predpisov

↑zpět na obsah↑

9 Rôzne iné

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 85/2000 Z.z. - úplné znenie zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon

Zákon č. 238/2001 Z.z. Colný zákon

Zákon č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový) zákon, zo 4.10.2001

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zo 14.9.1999

Zákon č. 557/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike

Zákon č. 577/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach

Zákon č. 554/2001 Z.z., ktorým s a mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č.236/2000 Z.z. a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č.128/2000, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 121/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z.z.

Oznámenie Úradu pre normalizáciu , metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 25/2002 Z.Z. o určení právnickej osoby na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem

↑zpět na obsah↑

nahoru