technické předpisy > Informace o tvorbě norem ČSN

Informace o tvorbě norem ČSN

Tvorba českých norem

Tvorba českých norem se řídí ročním plánem technické normalizace vydávaným ČSNI (Český normalizační institut).

V současné době se zařazují do tohoto plánu zejména převody evropských norem (EN) do soustavy ČSN.

Nové evropské normy musí být v členských zemích CEN (Evropského výboru pro normalizaci) zavedeny do národních norem do 6 měsíců od jejich vydání.

Členské země CEN jsou: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Převzaté evropské normy v ČR se označují:

ČSN EN, příp. ČSN EN ISO – následuje číselné označení evropské normy, název normy a třídicí znak čs. normy (v souladu s číslováním čs. norem). Norma je označena ČSN EN ISO v případě, kdy evropská norma převzala mezinárodní normu ISO a je s ní identická.

Evropské normy jsou převáděny do soustavy ČSN několika způsoby:
  • překladem, znamená to, že překlad je totožný s originálem
  • převzetím originálu, tj. vydání anglické, popř. anglicko francouzské verze normy doplněné národními informačními prvky
  • schválením k přímému využívání jako ČSN, tzn. vdání národní titulní strany s národními informativními prvky pokud jsou pro využívání normy potřebné, nebo pouhé oznámení ve Věstníku ÚNMZ, norma není překládána do češtiny a je k dispozici v jazykových verzích: angličtina, francouzština, němčina.

Účastníci připomínkového řízení k návrhům norem

K projednávání návrhů norem převáděných překladem se může přihlásit každý. Úkoly týkající se převodů norem jsou zveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který vychází každý měsíc. V tomto Věstníku zveřejňuje ČSNI údaje o zahájení zpracování návrhů čs. norem: číslo a název úkolu, termíny zahájení a ukončení, adresu zpracovatele úkolu. Každý, kdo má zájem se stát účastníkem připomínkového řízení, může se do 4 týdnů od zveřejnění přihlásit u zpracovatele úkolu.

Projednávání návrhů norem

Návrhy převodů evropských norem i norem ISO do ČSN jsou projednávány zejména s těmito organizacemi TZÚ, ČOI, INOTEX, VÚLV, TENO, SPOLSIN, příp. AVDP (Asociace výrobců a dovozců podlahovin), dále s pracovníky hygienických stanic, oděvního průmyslu.

nahoru