technické předpisy > Úvodní strana

Úvodní strana

Vysvětlení pojmů

Česká technická norma (dle §4 z. 22/1997 Sb. v platném znění)

  1. Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou (§ 5) pro opakované nebo stálé použití, vytvořený podle tohoto zákona a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Věstník Úřadu"). Česká technická norma není obecně závazná.
  2. Název česká technická norma a písmenné označení ČSN nesmějí být použity k označení jiných dokumentů.
  3. Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech.

Technický předpis (dle §3 z. 22/1997 Sb. v platném znění)

Technickým předpisem pro účely tohoto zákona je právní předpis, obsahující technické požadavky na výrobky, popřípadě pravidla pro služby nebo upravující povinnosti při uvádění výrobku na trh, při jeho používání nebo při poskytování nebo zřizování služby nebo zakazující výrobu, dovoz, prodej či používání určitého výrobku nebo používání, poskytování nebo zřizování služby.

Metrologie

  • vědní a technická disciplína zabývající se všemi poznatky a činnostmi, týkajícími se měření,
  • je základem jednotného a přesného měření ve všech oblastech vědy, hospodářství, státní správy, obrany, ochrany zdraví a životního prostředí.
  • jednotné a přesné měření je předpokladem vzájemné důvěry při směně zboží, ale stále více i jednou z nutných podmínek jakékoliv efektivní výroby.
Zabývá se:
  • definováním jednotek měření
  • realizací jednotek, etalony
  • návazností měření
Copyright (c) 2003 Textilní zkušební ústav, s.p., všechna práva vyhrazena
nahoru