technické předpisy > Normy vztahující se k systémům managementu (QMS a EMS - stav 31. 3.2003)

Normy vztahující se k systémům managementu (QMS a EMS - stav 31. 3.2003)

Seznam norem vztahujících sek systémům managementu QMS a EMS

stav k 4.9.2002

Systém managementu jakosti- QMS

ČSN EN ISO 9000:2001

(01 0300)

Systémy managementu jakosti -- Základy,zásady a slovník

ČSN EN ISO 9001:2001

(01 0321)

Systémy managementu jakosti -- Požadavky

ČSN EN ISO 9004:2001

(01 0324)

Systémy managementu jakosti -- Směrnicepro zlepšování výkonnosti

ČSN ISO 9000-1

(01 0320)

Normy pro management jakosti azabezpečování jakosti -- Část 1: Směrnice pro jejich volbu a použití (ISO9000-1:1994)

ČSN ISO 9000-2

(01 0320)

Normy pro management jakosti azabezpečování jakosti -- Část 2: Kmenová směrnice pro používání ISO 9001, ISO9002 a ISO 9003

ČSN ISO 9000-3

(01 0320)

Normy pro management jakosti a zabezpečováníjakosti -- Část 3: Směrnice pro použití ISO 9001:1994 při vývoji, dodávce,instalaci a údržbě počítačového softwaru

ČSN ISO 9000-4 /

ČSN IEC 300-1

(01 0320)

Normy pro řízení jakosti azabezpečování jakosti -- Část 4: Pokyny pro řízení programu spolehlivosti

ČSN ISO 9004-2

(01 0324)

Řízení jakosti a prvky systému jakosti-- Část 2: Směrnice pro služby

ČSN ISO 9004-3

(01 0324)

Management jakosti a prvky systémujakosti -- Část 3: Směrnice pro zpracované materiály

ČSN ISO 9004-4

(01 0324)

Management jakosti a prvky systémujakosti -- Část 4:Směrnice pro zlepšování jakosti

ČSN ISO/TR 16949 (01 0329) Systémy managementu jakosti - Zvláštnípožadavky na používání ISO 9001:2000 v organizacích zajišťujících sériovouvýrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu
ČSN EN ISO 19011 (01 0330) Směrnice pro auditování systému managementu jakostia/nebo systému environmentálního managementu

ČSN ISO/TR 10013

(01 0331)

Směrnice pro dokumentaci systémumanagementu jakosti

ČSN ISO 10005

(01 0332)

Management jakosti -- Směrnice pro plányjakosti

ČSN ISO 10006

(01 0333)

Management jakosti -- Směrnice jakosti vmanagementu projektu

ČSN ISO 10007

(01 0334)

Management jakosti -- Směrnice promanagement konfigurace

ČSN ISO/TR 10014

(01 0335)

Směrnice pro management ekonomikyjakosti

ČSN ISO 10015

(01 0337)

Management jakosti -- Směrnice provýcvik

ČSN ISO/TR 10017 (01 0336) Návod k aplikaci statistických metod v ISO9001:1994

ČSN IEC 1160

(01 0678)

Oficiální přezkoumánínávrhu

 
 

Systém environmentálního managementu -EMS

ČSN EN ISO 14001

(01 0901)

Systémy environmentálního managementu --Specifikace s návodem pro její použití

ČSN ISO 14004

(01 0904)

Systémy environmentálního managementu --Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným technikám

ČSN EN ISO 14020

(01 0920)

Environmentální značky a prohlášení -Obecné zásady

ČSN ISO 14021

(01 0921)

Environmentální značky a prohlášení -Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)

ČSN ISO 14024

(01 0924)

Environmentální značky a prohlášení -Environmentální značení typu I - Zásadya postupy

ČSN ISO/TR 14025

(01 0925)

Environmentální značky a prohlášení -Environmentální prohlášení typu III

ČSN EN ISO 14031

(01 0931)

Environmentální management - Hodnoceníenvironmentálního profilu - Směrnice

ČSN EN ISO 14040

(01 0940)

Environmentální management - Posuzováníživotního cyklu - Zásady a osnova

ČSN EN ISO 14041

(01 0941)

Environmentální management - Posuzováníživotního cyklu - Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační analýza

ČSN EN ISO 14042

(01 0942)

Environmentální management - Posuzováníživotního cyklu - Hodnocení dopadů

ČSN EN ISO 14043

(01 0943)

Environmentální management - Posuzováníživotního cyklu - Interpretace životního cyklu

ČSN ISO/TR 14049

(01 0949)

Environmentální management - Posuzováníživotního cyklu - Příklad aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahuinventarizační analýzy

ČSN ISO 14050

(01 0950)

Environmentální management - Slovník

ČSN 01 0964

(01 0964)

Pokyn pro začlenění environmentálníchaspektů do norem výrobků

ČSN CR 12968 (01 09 68) Srovnávací dokument mezi Nařízením Rady (EHS) č. 1836/93 pro dobrovolnou účastprůmyslových podniků v programu Společenství pro zavedení systému řízení aauditu z hlediska ochrany životního prostředí (Program EMAS) a normami ISOřady 14000
ČSN CR 12969 (01 09 69) Použití norem EN ISO 14001, 14010, 14011 a 14012 k účelům souvisejícím sProgramem EMAS
ČSN EN ISO 19011 (01 0330) Směrnice pro auditování systému managementu jakostia/nebo systému environmentálního managementu
 

Zkušební a kalibrační laboratoře,certifikační a inspekční orgány

ČSN EN ISO/IEC 17025

(01 5253)

Všeobecné požadavky na způsobilostzkušebních a kalibračních laboratoří

ČSN EN 45002

(01 5254)

Všeobecná kritéria pro posuzovánízkušebních laboratoří

ČSN EN 45003

(01 5255)

Systém akreditace kalibračních a zkušebníchlaboratoří -- Všeobecné požadavky na jeho správu a uznání

ČSN EN 45004

(01 5260)

Všeobecná kritéria pro činnost různýchtypů orgánů provádějících inspekci

ČSN EN 45010

(01 5261)

Všeobecné požadavky na posuzování aakreditaci certifikačních/registračních orgánů

ČSN EN 45011

(01 5256)

Všeobecné požadavky na orgányprovozující systémy certifikace výrobků

ČSN EN 45012

(01 5257)

Všeobecné požadavky na orgány provádějícíposuzování a certifikaci/registraci systémů jakosti

ČSN EN 45013

(01 5258)

Všeobecná kritéria pro certifikačníorgány provádějící certifikaci pracovníků

ČSN EN 45014

(01 5259)

Všeobecná kritéria pro prohlášení dodavateleo shodě

ČSN EN 45020

(01 0101)

Normalizace a souvisící činnosti --Všeobecný slovník

 

Metrologie

ČSN ISO 10012-1

(01 0360)

Požadavky na zabezpečování jakosti měřicíhozařízení -- Část 1: Metrologický konfirmační systém pro měřicí zařízení

ČSN ISO 10012-2

(01 0360)

Zabezpečování jakosti měřicího zařízení-- Část 2: Směrnice pro řízení procesů měření

 

Statistické metody

ČSN 01 0250

Statistické metody v průmyslové praxi --Všeobecné základy

ČSN 01 0254

Statistická přejímka srovnáváním

ČSN 01 5110

Vzorkování materiálů

ČSN ISO 3534-1

(01 0216)

Statistika -- Slovník a značky -- Část 1:Pravděpodobnost a obecné statistické termíny

ČSN ISO 3534-2

(01 0216)

Statistika -- Slovník a značky -- Část 2:Statistické řízení jakosti

ČSN ISO 3534-3

(01 0216)

Statistika -- Slovník a značky -- Část 3:Navrhování experimentů

ČSN ISO 5725-1

(01 0251)

Přesnost (správnost a shodnost) metod avýsledků měření -- Část 1: Obecné zásady a definice

ČSN ISO 5725-2

(01 0251)

Přesnost (správnost a shodnost) metod avýsledků měření -- Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnostinormalizované metody měření

ČSN ISO 5725-3

(01 0251)

Přesnost (správnost a shodnost) metod avýsledků měření -- Část 3: Mezilehlé míry shodnosti normalizované metodyměření

ČSN ISO 5725-4

(01 0251)

Přesnost (správnost a shodnost) metod avýsledků měření -- Část 4: Základní metody pro stanovení správnostinormalizované metody měření

ČSN ISO 5725-6

(01 0251)

Přesnost (správnost a shodnost) metod avýsledků měření -- Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi

ČSN ISO 3951

(01 0258)

Přejímací postupy a grafy při kontroleměřením pro procento neshodných jednotek

ČSN ISO 8422

(01 0259)

Přejímací plány postupným výběrem při kontrolesrovnáváním

ČSN ISO 2859-0

(01 0261)

Statistické přejímky srovnáváním -- Část0: Úvod do systému přejímek srovnáváním ISO 2859

ČSN ISO 2859-1

(01 0261)

Statistické přejímky srovnáváním -- Část1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

ČSN ISO 2859-2

(01 0261)

Statistické přejímky srovnáváním -- Část2: Přejímací plány LQ pro kontrolu izolovaných dávek

ČSN ISO 2859-3

(01 0261)

Statistické přejímky srovnáváním -- Část3: Občasná přejímka

ČSN ISO 2859-4

(01 0261)

Statistické přejímky srovnáváním -- Část4: Postupy pro posouzení stanovených úrovní jakosti

ČSN ISO 8423

(01 0262)

Přejímací plány postupným výběrem při kontroleměřením pro procento neshodných jednotek (známá směrodatná odchylka)

ČSN ISO 8258

(01 0271)

Shewhartovy regulační diagramy

ČSN ISO 7870

(01 0272)

Regulační diagramy -- Všeobecné pokyny aúvod

ČSN ISO/TR 10017

(01 0336)

Návod k aplikaci statistických metod vISO 9001:1994

ČSN IEC 812

(01 0675)

Metody analýzy spolehlivosti systému.Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA)

 

Bezpečnost zařízení

ČSN EN 292-1

(83 3001)

Bezpečnost strojních zařízení --Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování -- Část 1: Základníterminologie, metodologie

ČSN EN 292-2+A1

(83 3001)

Bezpečnost strojních zařízení --Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci -- Část 2: Technické zásady aspecifikace

ČSN EN 414

(83 3003)

Bezpečnost strojních zařízení --Pravidla pro navrhování a předkládání bezpečnostních norem

ČSN EN 1050

(83 3010)

Bezpečnost strojních zařízení -- Zásadypro stanovení rizikovosti

ČSN EN 60204-1

(33 2200)

Bezpečnost strojních zařízení --Elektrická zařízení strojů -- Část 1: Všeobecné požadavky

 

nahoru