technické předpisy > Právní úprava technické normalizace

Právní úprava technické normalizace

Právní úprava technické normalizace

Právní úprava technické normalizace je obsažena v zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb. nabyl účinnosti 1. 9. 1997. Cílem jeho vypracování bylo vytvořit základ k právní úpravě odpovídající čl. 75 Evropské dohody, která obsahuje závazek České republiky “dosáhnout ve spolupráci s EU plné shody s technickými předpisy ES, evropskou normalizací a postupy posuzování shody”. Následné změny zákona uvádějí jeho znění do plného souladu s legislativou Evropského společenství.

Zákon upravuje

problematiku národních technických norem, problematiku přejímání technických předpisů upravujících zejména požadavky na výrobky, které by mohly svými vlastnostmi ohrozit veřejný zájem na ochraně života a zdraví, majetku a přírodního prostředí, včetně stanovení postupů posuzování shody.

Technické normalizace se týkají § 4, 4a, 5 a 6. Tyto paragrafy jsou dále uváděny v konsolidovaném znění obsahujícím všechny dosud platné změny původních ustanovení zákona č. 22/1997 Sb.

České technické normy

 1. Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou (§ 5) pro opakované nebo stálé použití, vytvořený podle tohoto zákona a označený ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku ÚNMZ (dále jen “Věstník Úřadu”). Česká technická norma není obecně závazná.
 2. Název česká technická norma a písmenné označení ČSN nesmějí být použity k označení jiných dokumentů.
 3. Česká technická norma (dále jen “norma”) poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech.

Normy a dokumenty pro posuzování shody

 1. Norma se stává harmonizovanou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené harmonizovanou evropskou normou.
 2. Úřad oznamuje ve Věstníku Úřadu harmonizované normy a harmonizované evropské normy, jejich změny nebo zrušení a určené normy, jejich změny nebo zrušení. Současně uvede technický předpis, k němuž se tyto normy vztahují.
 3. Splnění harmonizované normy nebo určené normy se v rozsahu jejího obsahu považuje za splnění požadavků stanovených nařízením vlády, k němuž se tyto normy vztahují.

Zabezpečení tvorby norem

 1. Tvorbu a vydávání norem v rozsahu vymezeném tímto zákonem zaručuje stát.
 2. Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen “Ministerstvo”) může pověřit právnickou osobu zabezpečováním tvorby a vydáváním norem (dále je “pověřená právnická osoba”). Toto pověření je nepřevoditelné. Po dobu, po kterou je toto pověření platné, nesmí být touto činností pověřena jiná právnická osoba. Na udělení pověření není právní nárok. Pověřen je ČSNI – Český normalizační institut.
 3. Náklady na tvorbu norem hradí ten, kdo požaduje jejich zpracování. Náklady na tvorbu norem, především harmonizovaných norem, zpracovaných na základě požadavku ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů a náklady spojené s členstvím v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích hradí stát.
 4. Normy vydané na jakémkoliv nosiči smějí být rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem právnické osoby pověřené jejich

Podmínky tvorby a vydávání norem

Při tvorbě a vydávání norem musí být zajištěny podmínky stanovené v rozhodnutí o pověření, kterými jsou zejména
 1. včasné zveřejňování oznámení o připravovaných návrzích norem a vydaných normách ve Věstníku Úřadu,
 2. jednotnost a vzájemný soulad norem a jejich soulad s právními předpisy,
 3. využívání dosaženého stupně rozvoje vědy a techniky,
 4. uplatňování ochrany oprávněného zájmu,
 5. plnění povinností vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká republiky vázána, z členství v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích a využívání výsledků mezinárodní spolupráce,
 6. projednání návrhu s každým, kdo se ve lhůtě stanovené ve zveřejněném oznámení o zahájení zpracování návrhu normy přihlásí u osoby uvedené v tomto oznámení, nebo s každým, kdo zašle své stanovisko ke zveřejněnému návrhu normy ve lhůtě stanovené v oznámení o jeho zveřejnění,
 7. řádná distribuce vydaných norem do dvou týdnů po doručení objednávky.
nahoru