technické předpisy > Význam technických norem

Význam technických norem

Význam technické normalizace

Kdybychom chtěli charakterizovat smysl technické normalizace, stačilo by k tomu jediné slovo: dorozumění.

Technická normalizace totiž od samého počátku své existence – bez ohledu na to, odkud se rozhodneme jej počítat – přímo nebo zprostředkovaně sloužila a slouží právě tomuto účelu, a to dorozumění partnerů v oblasti techniky. Činí tak prostředky sobě vlastními: vyjádřením pravidel vycházejících v naprosté většině z konsenzu stran.

Technické normy jsou tedy dokumentované dohody, které obsahují technické specifikace nebo jiná určující kriteria používaná jako pravidla, směrnice, pokyny nebo definice charakteristik zajišťující, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují danému účelu. Jejich používání je dobrovolné.

Rozvoj globální výroby a obchodu posiluje význam mezinárodních norem (ISO), jejichž používání přispívá k odstraňování technických překážek obchodu.

V EU jsou ke stejnému účelu používány evropské normy (EN), které v řadě případů přejímají normy mezinárodní.

Zpracování evropských norem bylo důležitým předpokladem pro vytvoření jednotného trhu. V případě evropských norem byl jejich význam podpořen úspěšným využitím principu vzájemné vazby právního předpisu a technické normy v rámci tzv. Nového přístupu (New Approach). Podle tohoto principu stanoví právní předpis rámcové základní požadavky a na něj navazující harmonizované technické normy obsahují technická řešení, která splňují požadavky právního předpisu. Splnění požadavků harmonizované technické normy pak vytváří předpoklad splnění závazného technického předpisu.

nahoru