technické předpisy > Právní předpisy ČR vztahující se k regulované sféře

Předpisy vztahující se k regulované sféře

PODMÍNKY PRODEJE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ

(přehled předpisů s uvedením těch částí textů předpisů, které se přímo vztahují na textilní výrobky)

1 Technické požadavky na výrobky

1.1    Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění

1.1.1    Předmět úpravy (§ 1)

1.1.2    Základní pojmy (§ 2)

2.1.3 Posuzování shody výrobků (§ 12)

1.2 Nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky v platném znění

1.3 Nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se  stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky v platném znění

1.4 Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se  stanoví vybrané výrobky k posuzování shody v platném znění

1.5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

1.6 Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované  CE

1.7 Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky v platném znění

1.8       !!!!! Nařízení vlády vyšlá v r. 2003, která nabývají účinnosti dnem přistoupení České republiky k Evropské unii !!!!!

1.8.1    Nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky

1.8.2    Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

2 Hygienické požadavky na výrobky

2.1 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění

2.1.1 Vymezení předmětů běžného užívání (§ 25)

2.1.2 Povinnosti výrobce, dovozce a osoby uvádějící předměty běžného užívání do oběhu (§ 26)

2.2 Vyhláška č. 84/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let

Předpisy vztahující se k regulované sféře

PODMÍNKY PRODEJE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ

 

1 Technické požadavky na výrobky

↑zpět na úvod↑

1.1    Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění

Speciální požadavky na textilní výrobky vyplývají ze zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.v platném znění

Citace pův. předpisu: 22/1997 Sb.

Částka: 6/1997 Sb.

Změny a doplňky předpisu:

provedené

číslo

s účinností dnem

zákonem

71/2000 Sb.

vyhlášení (3.4.2000)

zákonem

102/2001 Sb.

1. července 2001

zákonem

205/2002 Sb.

1. října 2002

zákonem

205/2002 Sb.

dnem vstupu smlouvy
o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost

↑zpět na úvod↑

1.1.1    Předmět úpravy (§ 1)

Tento zákon upravuje
a) způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní   prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem, (dále jen "oprávněný zájem"),

b) práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem; tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů pro provoz výrobků,1)

c) práva a povinnosti pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které souvisí s tvorbou a uplatňováním českých technických norem nebo se státním zkušebnictvím,

d) způsob zajištění informačních povinností souvisejících s tvorbou technických předpisů a technických norem, vyplývajících z mezinárodních smluv a požadavků práva Evropských společenství.

↑zpět na úvod↑

1.1.2    Základní pojmy (§ 2)

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) výrobkem jakákoliv věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh jako nová nebo použitá,

b) uvedením výrobku na trh okamžik, kdy je výrobek na trhu Evropského společenství poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Za uvedené na trh se považují i výrobky vyrobené nebo dovezené pro provozní potřeby při vlastním podnikání výrobců nebo dovozců a výrobky poskytnuté k opakovanému použití, je-li u nich před opakovaným použitím posuzována shoda s právními předpisy, pokud to stanoví nařízení vlády. Je-li to nezbytné, vláda nařízením blíže vymezí pojem uvedení na trh pro výrobky, na které se tento technický předpis vztahuje,

c) uvedením výrobku do provozu okamžik, kdy je výrobek poprvé použit uživatelem v členských státech Evropské unie k účelu, ke kterému byl zhotoven; pokud tak stanoví nařízení vlády, je výrobek uveden do provozu v okamžiku, kdy je k tomuto použití připraven nebo poskytnut. Pokud je výrobek uveden do provozu na pracovišti,1a) uživatelem se rozumí zaměstnavatel,

d) výrobcem osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, a v případech stanovených nařízením vlády též osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výrobek, za který odpovídá podle tohoto zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem,

e) dovozcem ten, kdo uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie nebo uvedení takového výrobku na trh zprostředkuje,

f)    zplnomocněným zástupcem osoba usazená v členském státě Evropské unie, která je výrobcem písemně pověřena k jednání za něj se zřetelem na požadavky vyplývající pro výrobce z tohoto zákona,

g) distributorem ten, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost po uvedení výrobku na trh (dále jen "distribuuje").

h) technickými požadavky na výrobek
1. technická specifikace obsažená v právním předpisu jiném technickém dokumentu nebo technické normě, která stanoví požadované charakteristiky výrobku, jakými jsou úroveň jakosti, užitné vlastnosti, bezpečnost a rozměry, včetně požadavků na jeho název, pod kterým je prodáván, úpravu názvosloví, symbolů, zkoušení výrobku a zkušebních metod, požadavky na balení, označování výrobku nebo opatřování štítkem, postupy posuzování shody výrobku s právními předpisy nebo s technickými normami, výrobní metody a procesy mající vliv na charakteristiky výrobků,

2. jiné požadavky nezbytné z důvodů ochrany oprávněného zájmu nebo ochrany spotřebitele, které se týkají životního cyklu výrobku poté, co je uveden na trh, např. podmínky používání, recyklace, opětovného použití nebo zneškodnění výrobku, pokud takové podmínky mohou významně ovlivnit složení nebo povahu výrobku nebo jeho uvedení na trh,

i)    notifikovanou osobou právnická osoba, která byla členským státem Evropské unie oznámena orgánům Evropského společenství a všem členským státům Evropské unie jako osoba pověřená členským státem Evropské unie k činnostem při posuzování shody výrobků s technickými požadavky.

↑zpět na úvod↑

1.1.3 Posuzování shody výrobků (§ 12)

(1) Vláda nařízeními stanoví

a) výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých proto musí být posouzena shoda (dále jen "stanovené výrobky"); ministerstva a jiné ústřední správní úřady mohou výjimečně a ve veřejném zájmu, například pro odstraňování důsledků havárií nebo živelních pohrom, rozhodnout, že po dobu trvání tohoto veřejného zájmu konkrétní výrobek se nepovažuje za stanovený výrobek,

b) technické požadavky na stanovené výrobky, které musí tyto výrobky splňovat, aby mohly být uvedeny na trh, popřípadě do provozu, a změny souvisejících ustanovení vyhlášek (technických předpisů) vydaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, pokud by vznikl rozpor s nařízeními vlády,

c) které ze stanovených výrobků a za jakých podmínek musí nebo mohou být při uvádění na trh nebo do provozu opatřeny označením stanoveným nařízením vlády (dále jen "stanovené označení"),

d) vymezení okruhu osob nebo stanovení osob provádějících nebo podílejících se na posouzení shody,

e) důvody ohrožení oprávněného zájmu, které se při uložení ochranných opatření1a) u stanovených výrobků oznamují podle § 7 odst. 8,

f)    přechodné období, v němž mohou být uváděny na trh, popřípadě do provozu stanovené výrobky nesplňující technické požadavky stanovené podle písmena b), pokud odpovídají právním předpisům členského státu Evropské unie,

g) obsah informací o ochranných opatřeních předávaných orgánům Evropského společenství, popřípadě jiným osobám v rozsahu vymezeném právem Evropských společenství týkajícím se posuzování shody,

h) jiné podrobnosti, pokud jsou nezbytné k převzetí právních předpisů Evropských společenství týkajících se posuzování shody.

(2) Za stanovené výrobky podle odstavce 1 se vždy považují i výrobky, které jsou uváděny na trh jako použité nebo repasované.

↑zpět na úvod↑

Výrobky zmiňované v § 12 odstavec 1 jsou mimo jiné stanoveny v nařízeních vlády:

1.2 Nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky v platném znění

(výrobky, které byly vyrobeny, nebo jsou zjevně určeny k tomu, aby je děti ve věku do 14 let věku používali na hraní - hračky z textilních materiálů představující lidské bytosti, zvířata či jiné bytosti)

Citace pův. předpisu: 171/1997 Sb.

Částka: 61/1997 Sb.

Změny a doplňky předpisu:

provedené

číslo

s účinností dnem

nařízením vlády

292/2000 Sb.

bude doplněna*)

nařízením vlády

121/2001 Sb.

vyhlášení (3.4.2001)

*)    Toto nařízení nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, s výjimkou § 6a, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení (t.j. 29.8.2000).

↑zpět na úvod↑

1.3 Nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se  stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky v platném znění

(tzn. pro účely tohoto dokumentu - ochranné oděvy, případně ochranné textilní rukavice, kukly a jiné pokrývky hlavy)

Citace pův. předpisu: 172/1997 Sb.

Částka: 61/1997 Sb.

Změny a doplňky předpisu:

provedené

číslo

s účinností dnem

nařízením vlády

284/2000 Sb.

bude doplněno*)

*)    Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, s výjimkou § 1a odst. 1, § 6 odst. 7 a § 6 odst. 9, které nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Tímto dnem pozbývají platnosti § 6 odst. 8 a § 6 odst. 10.

↑zpět na úvod↑

1.4 Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se  stanoví vybrané výrobky k posuzování shody v platném znění

(tzn. pro účely tohoto dokumentu - aktovky školní, pytle a pytlíky z textilních tkanin)

Citace pův. předpisu: 173/1997 Sb.

Částka: 61/1997 Sb.

Změny a doplňky předpisu:

provedené

číslo

s účinností dnem

nařízením vlády

174/1998 Sb.

1. září 1998

nařízením vlády

78/1999 Sb.

1. října 1999

nařízením vlády

323/2000 Sb.

vyhlášení (25.9.2000)

nařízením vlády

323/2000 Sb.

vyhlášení (25.9.2000)

nařízením vlády

329/2002 Sb.

1. prosince 2002*)

*)

V příloze č. 2 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění tohoto nařízení, položka uvedená pod pořadovým číslem 1 pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

↑zpět na úvod↑

 

1.5 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

(tzn. pro účely tohoto dokumentu - výrobky tepelně a zvukově izolační, geotextilie a geosyntetika, podlahoviny pro celoplošné pokrytí podlah na bázi textilu, tapety textilní)

Citace pův. předpisu: 163/2002 Sb.

Částka:  67/2002 Sb.

↑zpět na úvod↑

 

1.6 Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na  stavební výrobky označované CE

(tzn. pro účely tohoto dokumentu - výrobky tepelně a zvukově izolační, geotextilie a geosyntetika, podlahoviny pro celoplošné pokrytí podlah na bázi textilu, tapety textilní)

Citace pův. předpisu: 190/2002 Sb.

Částka:  79/2002 Sb.

Účinnost: dnem vyhlášení sektorové přílohy  k Protokolu ED

↑zpět na úvod↑

 

1.7 Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky v platném znění

(tzn. pro účely tohoto dokumentu - obvazové materiály, dreny, náplasti, tampony, síťky, cévní protézy, náplasti, šicí materiál, imobilizační a zpevňovací prostředky, pomůcky pro inkontinentní pacienty, ložní prádlo pod nemocné)

Citace pův. předpisu: 181/2001 Sb.

Částka: 69/2001Sb.

Změny a doplňky předpisu:

provedené

číslo

s účinností dnem

nařízením vlády

336/2001 Sb.

vyhlášení (20.9.2001)

↑zpět na úvod↑

 

1.8       !!!!! NV vyšlá v r. 2003, která nabývají účinnosti dnem přistoupení České republiky k Evropské unii !!!!!

1.8.1    Nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky

Citace pův. předpisu: 19/2003 Sb.

Částka: 9/2003 Sb.

Účinnost: vstupem ČR do EU

↑zpět na úvod↑

 

1.8.2    Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

Citace pův. předpisu: 21/2003 Sb.

Částka: 9/2003 Sb.

Účinnost: vstupem ČR do EU

↑zpět na úvod↑

2 Hygienické požadavky na výrobky

↑zpět na úvod↑

2.1 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění

Zákon stanovuje povinnosti výrobce, dovozce a osoby uvádějící předměty běžného užívání (mimo jiné hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let) do oběhu

Citace pův. předpisu: 258/2000 Sb.

Částka: 74/2000 Sb.

Změny a doplňky předpisu:

provedené

číslo

s účinností dnem

zákonem

254/2001 Sb.

1. ledna 2002

zákonem

274/2001 Sb.

1. ledna 2002

zákonem

86/2002 Sb.

1. června 2002

zákonem

13/2002 Sb.

1. července 2002

zákonem

76/2002 Sb.

1. ledna 2003

zákonem

320/2002 Sb.

1. ledna 2003*)

zákonem

309/2002 Sb.

1. ledna 2004

↑zpět na úvod↑

2.1.1 Vymezení předmětů běžného užívání (§ 25)

Předměty běžného užívání se pro účely tohoto zákona rozumějí

a) výrobky, které jsou ve svém konečném stavu ve styku s potravinami nebo pokrmy nebo jsou ke styku s potravinami nebo pokrmy určeny,

b) hračky,

d) výrobky pro děti ve věku do 3 let, s výjimkou hraček a potravin.

↑zpět na úvod↑

2.1.2 Povinnosti výrobce, dovozce a osoby uvádějící předměty běžného užívání do oběhu (§ 26)

(1) Výrobce nebo dovozce předmětů běžného užívání uvedených v § 25 odst. 1 písm. a), c) a d) je povinen zajistit, aby jím vyráběné nebo dovážené předměty běžného užívání

a) za obvyklých nebo běžně předvídatelných podmínek nezpůsobily poškození zdraví fyzických osob nebo nepříznivé ovlivnění potraviny nebo pokrmu,

b) vyhovovaly prováděcím právním předpisem stanoveným hygienickým požadavkům na jejich složení, vlastnosti a mikrobiologickou čistotu; dodržení hygienických požadavků na složení a vlastnosti je povinen hodnotit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem,

c) byly baleny, pokud to jejich charakter vyžaduje, do zdravotně nezávadných obalů,

d) byly s ohledem na svou povahu a způsob použití značeny a vybaveny písemným prohlášením a návodem k použití, popřípadě obsluze a čištění. Ve značení předmětu běžného užívání musí uvést i údaje upravené prováděcím právním předpisem, a to způsobem, který tento předpis upravuje. Rozsah vybavení předmětů běžného užívání písemným prohlášením a návody upraví prováděcí právní předpis.

(5) Výrobce nebo dovozce hraček upravených prováděcím právním předpisem je povinen zabezpečit, aby migrace látek upravených prováděcím právním předpisem nepřekročila stanovené hygienické limity a byly splněny další hygienické požadavky na složení těchto hraček upravené prováděcím právním předpisem. Dodržení hygienických požadavků na složení a vlastnosti je výrobce nebo dovozce povinen hodnotit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Jinak se při posuzování bezpečnosti hraček postupuje podle zvláštního právního předpisu.

↑zpět na úvod↑

2.2 Vyhláška č. 84/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let

(jako přílohy vyhlášky jsou uvedeny tabulky s přípustnými limity látek obsažených v hračkách a výrobcích pro děti ve věku do 3 let)

Citace: 84/2001 Sb.

Částka: 31/2001 Sb.

Tato vyhláška stanoví hygienické požadavky na

a) hračky, které jsou určeny k tomu, aby je děti vkládaly do úst,

b) hračky, které mohou při předvídatelném způsobu užívání přicházet do styku s potravinami a pokrmy,

c) hračky pro děti ve věku do 3 let, které mohou být při předvídatelném způsobu užívání s ohledem na duševní a fyzické schopnosti dítěte vkládány do úst,

d) ostatní výrobky pro děti ve věku do 3 let, které jsou takto výrobcem, dovozcem nebo osobou, která je uvádí do oběhu, označeny, nebo jsou k užívání dětmi ve věku do 3 let zjevně určeny, s výjimkou hraček a potravin, (dále jen "výrobky pro děti").

↑zpět na úvod↑

nahoru