technické předpisy > Právní předpisy k metrologii

Právní předpisy k metrologii

Právní předpisy k metrologii

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

Zákon č. 119/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii (a další zákony; m.j. zákon č. 20/1993 Sb. – viz dále)

Zákon č. 13/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 137/2002 Sb., kterým se mění zákon 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 119/2000 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb. ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Stav k 2002-11-20

nahoru