obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Prostředky obchodní politiky

Prostředky obchodní politiky

Změny struktury mezinárodních ekonomických vztahů, posilování nových forem mezinárodní hospodářské spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a výroby, sebou přináší hledání nových nástrojů ovlivňujících vzájemný obchod mezi státy. Poslední a nezanedbatelný vliv, je vstup ČR do EU. To vše se v plné míře dotýká, jak vývozu tak i dovozu zboží.

Clo a celní řízení

Ačkoliv význam cel, jako obchodně politického nástroje, v poslední době u vyspělých zemí klesá, celní politika si neustále udržuje svůj význam. Celní zákon č. 13/1993 Sb. a č.1/2002 Sb., vedle ochrany českého hospodářství, zabezpečuje i přínos z cel do státního rozpočtu a umožňuje vést statistiku zahraničního obchodu.

Dovozní clo se podílí na státním rozpočtu ČR 2-3% (ve vyspělých zemích 1-2%, rozvojových 0-15%) Při přípravě dovozu je nutno znát, jak vysokým celním zatížením bude dovoz postihován. Clo zvyšuje pořizovací náklady na dovoz a tím ovlivňuje jeho prodejnost na trhu. Pouze výjimečně platí clo importér, a to v souladu s KS a dodacími podmínkami (INCOTERMS 2000, DDP). Výše cla je odvislá od celního zařazení. Celní řízení probíhá v souladu s Celním zákonem a má za úkol zabezpečit dodržování Celního zákona a propustit zboží do navrženého celního režimu. V případě dovozu se jedná o propuštění zboží do volného oběhu. Problematika cla je mimo rámec tohoto textu.

Co se změní po vstupu ČR do EU z pohledu celní zprávy?

mezinárodní obchodní operace

nahoru