obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Určení formy vstupu na zahraniční trh

Určení formy vstupu na zahraniční trh

Platí obecná zásada, že při prvém vstupu na zahraniční trh, pokud je to možné, vybíráme zemi, která je nám kulturně i dopravně blízká. Obchodní zvyklosti, nároky na prodej, servis, vnímání hodnot i praktická dosažitelnost je snazší, nežli u vzdáleného trhu. Varianty způsobu vstupu jsou probrány v kapitolách: typy obchodních operací a základní formy podnikání v zahraničí. Při prvých vstupech na zahraniční trh se doporučuje zvolit vhodnou specializovanou organizaci, jako našeho prostředníka. Když zvolíme zastupitelskou organizaci snižujeme rizika z MOO, ale také současně snižujeme i svůj zisk. Rozhodujícím kritériem při určovaní vstupu do ZO musí být efektivnost našeho rozhodnutí a jednání.

Kontrolní otázky:
 1. Co patří do přípravných prací před plánovaným vývozem?
 2. Jaké jsou zdroje informací o zahraničním trhu?
 3. Jaké mohou být důvody k rozhodnutí o vývozu vlastního zboží?
 4. Co je cílem teritoriálního průzkumu?
 5. Jaké je doporučené třídění informací výsledku teritoriálního průzkumu?
 6. Na které aspekty je kladen důraz při zkoumaní politického a ekonomického systému?
 7. Co se sleduje v teritoriálním výzkumu ve všeobecných informacích?
 8. Co je cílem komoditního a technického průzkumu?
 9. Z hlediska odbytových podmínek lze dělit komod. průzkum na……:
 10. Co je náplní průzkumu odběratelů?
 11. Co je náplní průzkumu konkurence?
 12. Uveď konkrétní příklad parametrického srovnání zboží.
 13. Co je cílem technického průzkumu?
 14. Jaké vlivy působí na stanovení ceny zboží na zahraničním trhu?
 15. Vyjmenuj alespoň 5 cen používaných v ZO.
 16. Co je cílem průzkumu konjunktury?
 17. Vyjmenuj hlavní skupiny ukazatelů při průzkumu konjunktury.
 18. Jak rozumíš pojmu vývozní koncepce?
 19. Co je cílem odbytové propagace?
 20. Jaké zásady bereme v úvahu při našem prvém vstupu na zahraniční trh?

mezinárodní obchodní operace

nahoru