Vývozní plány, koncepce

Ani tržní hospodářství se neobejde bez hospodářských výhledů, plánů. Před organizaci je nutno stanovit cíle, ke kterým je podnik veden v prostředí tržního mechanismu. Plán ZO je nedílnou součástí plánu každé organizace. Plán je základním nástrojem kontroly a řízení. Rozeznáváme plány:

 1. dlouhodobý - jedná se o dlouhodobý výhled do budoucna podniku, určuje hlavní cíle a koncepci dosažení těchto cílů. Časový horizont je šest a více let.
 2. střednědobé plány, konkretizují úkoly dlouhodobého výhledu v návaznosti na zbožové a teritoriální záměry.
 3. roční plány, základním úkolem ročního též i prováděcího plánu, je stanovit cíle pro plánovaný rok, rozpracovává úkoly střednědobých plánů, respektive podnikatelských záměrů.

Roční plán vývozu

Roční plán vývozu je nedílnou součástí hospodářského plánu podniku. Vlastní plán ZO těsně navazuje na výrobní plán, finanční plán, plán dopravy a případné další plány, které podnik vytváří. Plán vývozu obsahuje tyto části:

 1. věcné a termínové konkretizování úkolů ZO
 2. určení cen a určení cenových limitů,
 3. plán propagace a akvizice v zahraničí,
 4. určení ekonomické efektivnosti vývozu.

Věcné a termínové konkretizování úkolů ZO

 1. vývozní pohledávky a závazky

 2. V ročním plánu se málokdy vychází od "nuly", ale je zde kontinuita na předcházející období, a to jak z pohledu věcného, tj. rozpracovanosti vývozních případů, tak i z pohledu finančního.
  Grafické znázornění průběhu vývozních operací

  Vývozní i dovozní operace probíhají tak, jak byly uzavřeny termíny realizace koncem roku, až na výjimky, nekončí obchodní případy. Např.: vývozní případ "A" z věcného pohledu započal začátkem srpna minulého roku a bude ukončen v druhé dekádě měsíce ledna. Vývozní případ "C" ale začíná přesně 1. 1. daného roku a bude ukončen v květnu. Tento obchodní případ v minulém roce byl ve stavu rozpracovanosti a pravděpodobně je již uzavřena kupní smlouva a jsou známy veškeré údaje včetně finančních dopadů do tržeb, nákladů i zisku. Vývozní případ "D" je ve stavu úvah nebo předběžných jednání, ale i tyto záměry je nutné do plánu ZO zahrnout.

  Z finančního pohledu je nutno upřesnit vývozní pohledávky (závazky zahraničních odběratelů z minulého období, tj. nám nezaplacené faktury ) a vývozní závazky (tj. to co jsme nezaplatili v minulém období). Součet vývozních pohledávek a závazků nám dává počátek finančního rozpočtu organizace. Do ročního plánu vývozu se také upřesňují:

  1. přímé obchodní náklady v zahraničí, to jsou takové, které se dají jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu vývoznímu případu ( např. dopravné, provize, atd.)
  2. ostatní náklady v zahraničí, jsou to: zastupitelské odměny stálých delegátů, cestovné pracovníků organizace, náklady na propagaci, náklady na průzkum, náklady na dovoz zahraničních výrobků pro testování, náklady na dovoz reklamních a odborných tiskovin, další vedlejší náklady jako různé nájemné, členské příspěvky v profesních zahraničních organizacích, soudní výlohy atd.

  3. Cílem je posbírat veškeré požadavky na náklady vývozních případů, a tím vytvořit finanční rozpočet v měně země vývozu.
 3. finanční rozpočet zahraničního obchodu

 4. Pro sestavení finančního rozpočtu je nutné převést očekávané náklady v zahraničí , které jsou evidovány v příslušných měnách, na českou měnu. Finanční rozpočet ZO organizace je souhrnné korunové vyjádření hospodářské činnosti podniku v zahraničí.
 5. plán mezinárodní přepravy zboží

 6. Součástí ročního plánu, je též přeprava zboží do ciziny. Při tvorbě plánu se vychází jednak již ze sjednaných kontraktů, jednak z reálných cílů vývozu. Plán mezinárodní přepravy je podkladem pro uzavírání smluv o přepravě s veřejnými přepravci. (Obchodní zákoník díl XIV, smlouva o přepravě věci.) Aby bylo možno tyto smlouvy o přepravě věci uzavírat, musí být známy tyto údaje:
 • smluvní strany,
 • místo určení a místo odeslání,
 • určení zboží, které má být přepravované,
 • množství a forma balení zboží,
 • specifické požadavky na přepravu,
 • způsob přepravy,
 • forma financování,
 • termíny dodání atd.

Čím je organizace větší a složitější, tím pečlivěji je sestavován roční plán ZO. Plánovací odbor (pracovník) musí zabezpečit vyváženost a sladěnost plánu ZO s jednotlivými částmi ročního plánu organizace.

mezinárodní obchodní operace

nahoru