obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Zabezpečení proti rizikům v ZO

Zabezpečení proti rizikům v ZO

Rizikům v zahraničním obchodě se nelze zcela vyhnout, ale lze je přiměřeně snížit, v některých případech zcela vyloučit.

Eliminace komerčního rizika

Komerční rizika představují skupinu, která má blízko k rizikům na domácím trhu. V obou případech je důležitá dokonalá znalost odběratele a vhodně vytvořená kupní smlouva.

 1. Riziko trhu - nejúčinnější prostředek, jak eliminovat toto riziko, je důkladný mezinárodní marketingový průzkum. Tento průzkum bude tím obsáhlejší, čím je trh vzdálenější - méně znám. V nejširším obsahu mezinárodní marketingový průzkum zahrnuje průzkum zaměřený na ekonomické prostředí, mezinárodní politické a právní podmínky, možnosti realizace vstupu na zahraniční trh, způsoby vstupu na konkrétní trh. Je to obsáhlá oblast patřící do samostatného předmětu " Mezinárodní marketing"
 2. .
 3. Riziko z nepřevzetí zboží - nejúčinnější eliminace tohoto rizika je platba předem a vhodný "neodvolatelný dokumentární akreditiv". Ve své podstatě je to závazek banky, že proplatí sjednanou částku proti předložení předepsaných dokumentů, potvrzujících odeslaní zboží. Jedná se, např.: o dokumenty jako: faktura, mezinárodní nákladní list, Jednotná celní deklarace, a další dokumenty sjednané v akreditivu. Banka tyto dokumenty zkontroluje a jsou-li v pořádku, tak dle podmínek akreditivu, uvolní sjednanou částku. Dokumentární akreditiv se otevírá tak, že se projednají podmínky s bankou importéra, mnohdy i s bankou exportéra. Složením příslušné částky ve prospěch akreditivu je tento otevřen. Hlavní náplní práce banky je kontrola dokumentů, že jsou v souladu s akreditivem. Dokumentární akreditiv dává jistotu exportérovi, že po odeslání zboží a po prokázání této skutečnosti, dostane zaplaceno. Současně má i importér jistotu, že exportér nedostane peníze dříve, pokud zboží neodešle. V tomto je výhoda oproti ostatním formám eliminace, např.: platba předem tzv. akontace.
 4. Riziko z nezaplacení
 5. - mohou nastat dvě situace, buď importér nechce nebo nemůže platit. Eliminace v obou případech je totožná. Vedle platební neschopnosti, nebo neochoty platit, může zahraniční partner oddalovat platbu, respektive zaplatí méně nežli je ujednáno. Jak již bylo řečeno, je třeba poznat svého obchodního partnera, pokud jsme s ním dosud neobchodovali, a to získáním příslušných informací. Pro pojištění proti riziku z nezaplacení, se v praxi používá několik způsobů. Pro exportéra je nejjednodušší způsob platba předem, případně akontace, která umožní exportérovi dřívější přístup k finančním prostředkům, na druhé straně je tento požadavek těžko akceptovatelný pro importéra a raději bude hledat jiného dodavatele. V praxi se čačtěji používají na pokrytí tohoto rizika různé platební a zabezpečovací nástroje ve spolupráci s bankou. Dále uvedená eliminace rizika z nezaplacení jsou uvedena z pohledu účinnosti. Jedná se o :
  • Platba předem
  , kupující zaplatí ještě před dodáním zboží. Zde na stranu kupujícího přechází riziko z nedodání zboží. Tento druh platby vyžaduje diplomacii při vyjednávání ze strany prodávajícího.
 6. Dokumentární akreditiv
 7. , obecný postup užití tohoto nástroje byl popsán výše.
 8. Bankovní záruka
 9. , je to závazek smluvní banky, že v případě nesolventnosti importéra uhradí jeho závazek. Tato forma zabezpečení rizika z nezaplacení je velmi výhodná pro exportéra, ale drahá pro importéra. Bankovní záruky jsou vymezeny obchodním zákoníkem. Zde je nutné dávat pozor, která banka svoji záruku poskytuje. (Např. v poslední době UNION Banka a další.)
 10. Dokumentární inkaso
 11. , toto spočívá na příkazu banky exportéra vydat importérovi určité dokumenty o zboží, proti zaplacení fakturované ceny. Jedná se nejčastěji o dokumenty, kdy jejich nevlastnění zabraňuje importérovi další (zákonnou) manipulaci se zbožím (např. doklady o nezávadnosti zboží, technické průkazy od automobilů atd.). Každá spolupráce s bankou, která přebírá rizika z nezaplacení, nese zvětšené náklady, tyto náklady je nutno zahrnout do ceny.
 12. Šeky a směnky
 13. , jsou též vhodným způsobem eliminace rizika z nezaplacení. Na místo příkazu k úhradě a převodu deviz se mohou používat i směnky. Nejjistější je aval směnka, kdy jde o závazek třetí osoby (nejčastěji prvotřídní banky) na zaplacení směnky v případě dlužníkova nezaplacení.
  Dokumentární inkaso, dokumentární akreditiv i směnka včetně bankovní záruky představuje složitý bankovní systém, který bude probrán v samostatné kapitole.
 14. Pojištění zahraničního úvěru - ve vyspělých zemích vznikají instituce, často za podpory státu, který poskytuje záruky komerčním bankám na úvěry exportérů do zahraničí. Jedním z cílů je též snížení rizika pro domácí exportéry na volném trhu. Ve své podstatě se jedná o podporu exportu. V ČR je jako výraz proexportní politiky zřízena pojišťovací společnost EGAP - Exportní a garanční pojišťovací společnost a.s. Uzavření pojištění nebo příslib uzavření pojištění u této instituce, slouží jako garance u komerčních bank, pro poskytnutí úvěrů na realizaci exportu.

mezinárodní obchodní operace

nahoru