obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Jiné formy zabezpečení komerčních rizik, též netradiční formy financování.

Jiné formy zabezpečení komerčních rizik, též netradiční formy financování.

Významnou možností, jak řešit riziko z nezaplacení nebo snížit inkasní riziko (tj. likvidaci peněžní pohledávky), je možnost postoupení pohledávky, a to buď formou faktoringu u krátkodobých pohledávek nebo forfaitingu u pohledávek s delší dobou splatnosti.

Faktoring

Podstatou faktoringu je odkup pohledávek z dodávek zboží a služeb před dobou jejich splatnosti.Tyto pohledávky nakupuje speciální organizace tzv. faktor, který přebírá následné funkce :

 1. funkce financování - faktor vyplatí prodávajícímu (svému klientu) jeho pohledávku před lhůtou splatnosti.
 2. funkce poskytování služeb - faktor přebírá od svého klienta upomínkovou agendu, účetnictví o závazcích, ověřování bonity odběratelů atd.
 3. funkce pojistná - faktor na sebe přejímá riziko z nezaplacení i kurzové riziko.

Faktor poskytuje kromě služeb a krytí rizika, především finanční zabezpečení, a to předem vyplatí určité procento z ceny (nejčastěji do 80%). Za tyto služby si faktor účtuje zvláštní poplatek a jeho výše je určena ve faktoringové smlouvě.

 1. Důvody faktoringu - faktoringová smlouva umožňuje exportérovi rychlé získání finančních prostředků, aby se plně soustředil na efektivní a kvalitní produkci i marketingovou strategii na zahraničním trhu. Právě funkce financování je velkou výhodou zejména pro kapitálově slabší, střední a malé podniky.
 2. Druhy faktoringu - podle převzatých funkcí rozlišujeme :
  • Main-line faktoring, tento zahrnuje, vedle nákupu pohledávek faktorem i všechny další operace, spojené s prodejem zboží na zahraničním trhu. Faktoringová společnost se podílí na financování a úvěrování odbytu svého klienta. Proto je velmi úzce spojena s touto firmou, dopředu se informuje o svém partnerovi prostřednictvím informací o jeho hospodářské situaci.
  • Confidential faktoring, (skrytý faktoring) v tomto případě odkupuje od exportéra výběrově jeho pohledávky a omezuje se pouze na financování těch případů, kde se očekává brzké zaplacení.
  • Exportní faktoring, (vývozní) jeho hlavní funkcí je zabezpečování kurzovních rizik, protože faktor po odkoupení pohledávky dává svůj úvěr v plném rozsahu, jako pojistku proti nevýhodným kurzovním vlivům. Exportní faktoring nemusí zahrnovat celý objem pohledávek. Též může být ohraničen jen na konkrétní zemi nebo měnu.
  • V zemi importéra někdy faktoringové společnosti vytvářejí korespondenční faktoringové kanceláře, s cílem aktivně, se znalostí místních poměrů, napomáhat při vymáhání pohledávek.
 3. Zásady faktoringu - Obsah a zásady faktoringových operací lze charakterizovat :
  1. faktoringová společnost poskytuje zabezpečení proti riziku z nezaplacení a tím přebírá zodpovědnost za platební neschopnost nebo neochotu dlužníka zaplatit.
  2. zabezpečování kurzových rizik představuje přidanou funkci a musí být dohodnuta zvlášť,
  3. kromě toho faktoring plní funkci financování a poskytování služeb, faktor přebírá obvykle celý objem pohledávek, nebo alespoň celou skupinu pohledávek, které mohou být rozčleněny časově, podle země nebo podle měny, faktoring je vhodný na nákup krátkodobých pohledávek (30 dnů až 12 měsíců), které nejsou nijak zvlášť speciálně zabezpečeny. V ČR je v praxi používána doba nejdéle 180 dnů,
  4. faktoringem může být financován vývoz až do 90% ceny pohledávek, faktoring je možný ve všech směnitelných měnách a je vhodný pro financování běžného druhu obchodu,
  5. zvláštní pozornost je nutno věnovat jakosti dodávek, (možné jakostní reklamace a z ní plynoucí slevy z ceny), tuto problematiku je nutno řešit ve faktoringové smlouvě.

Forfaiting

Forfaiting, je to nákup v budoucnu splatných pohledávek vyššího objemu finančních prostředků - se zřeknutím se zpětného postihu v případě, že dlužník nezaplatí. Forfaiting je z právního hlediska kupní smlouva mezi exportérem a speciální organizací (může být i banka), která se nazývá forfaitingová společnost. Forfaitingová smlouva je nejčastěji dlouhodobá od jednoho do pěti roků.

 1. Funkce forfaitingu
  1. funkce finanční, forfaitingová společnost financuje svého klienta,
  2. zabezpečuje klienta proti nezaplacení pohledávky,
  3. funkce záruční, spočívá v zabezpečení ztrát z důvodu nesolventnosti dlužníka i možných rizik transferu převodu deviz.
 2. Rizika forfaitingu - se dotýkají hlavně forfaitingové společnosti a plynou z problematiky ZO. Jedná se především o rizika komerční a zvláštní. Vzhledem k dlouhodobosti závazku, je nejvyšší riziko kurzové.
 3. Výhody a nevýhody forfaitingu
  Nevýhody (týkají se i faktoringu) pro exportéra spočívají jen ve velkých nákladech.
  Výhody : exportér se zbaví svých komerčních rizik, hlavně pak rizika z nezaplacení; vylučuje riziko ze změny závazku od importéra, veškerou administrativní činnost uskutečňuje forfaitingová společnost
 4. Zásady forfaitingu
  1. forfaiting je nákup pohledávek bez regresu na exportéra,
  2. funkce zabezpečení proti riziku z nezaplacení, je jeho hlavní funkcí,
  3. při forfaitingu je možný nákup jen těch pohledávek, u kterých je objem vyšší než 20 tisíc USD,
  4. forfaiting se uskutečňuje pouze u konvertibilních a stabilních měn, u kterých může forfaitiér bez problémů provádět refinancování,
 5. forfaiting je vhodný pro financování větších investičních ceků výjimečně sedm let, náklady při využití této služby jsou pro exportéra vysoké.
 • Cena forfaitingu - je jednorázově dohodnuta a nebo se uskutečňuje v návaznosti na evropskou úvěrovou sazbu " LIBOR", od 0,5 - 3% nad tuto sazbu.
 • Průběh fiktivní forfaitingové operace můžeme pochopit z obrázku

  1.uzavření kontaktu, 2. smlouva exportér-forfaitér, 3. dodávka zboží, 4. pokrytí aval směnky, 5. směnka jde exportérovi, 6. exportér předá směnku bance forfaitéra 7. exportér dostane peníze od forfaitingové společnosti

  Leasing a leasingové operace

  Leasing je zvláštní forma získávání a financování zboží a dalších věcí. Jeho vedlejší funkcí je i zabezpečení proti riziku z nezaplacení, v některých případech i proti kurzovému riziku. (Pod pojmem zboží rozumíme věci movité i nemovité.)

  Poskytovatel leasingu - leasingová společnost, poskytuje příjemci leasingu - nájemci určitý předmět na používání, a to proti běžným platbám - splátkám. Pronajímatel (leasingová společnost) zůstává v právním slova smyslu majitelem předmětu leasingu, (viz. obchodní zákoník). Po uplynutí leasingové smlouvy může leasingová společnost:

  • prodat zboží za zůstatkovou cenu,
  • nájemce zboží pronajímateli vrátit,
  • pronajímatel nabídne zboží k dalšímu nájmu, avšak tato varianta musí být v leasingové smlouvě předem dohodnuta.

  Důvody leasingu.

  Výhody:

  • leasing jako úvěr nevyžaduje shromažďování vlastních prostředků,
  • leasing umožňuje platit splátky až z vytvořeného výnosu,
  • při leasingu jsou možné daňové úlevy,
  • leasing umožňuje urychlené odpisování,
  • leasing bývá spojen s celními úlevami,
  • leasing navenek nezvyšuje zadluženost nájemce,
  • některé druhy leasingu jsou spojené se servisem a údržbou pronajatého zboží,
  • leasing umožňuje pronájem nejmodernější a nejvýkonnější technologie.

  Nevýhoda:

  • součet zaplacených splátek v podstatě převyšuje kupní hodnotu leasingového zboží.

  Druhy leasingu

  • Finanční leasing, je založen na dlouhodobém pronájmu kapitálového statku (zastoupeným konkrétním předmětem leasingu) upraveného příslušnou smlouvou, v rámci které vlastník kapitálu převádí na jeho uživatele všechna rizika a výnosy spojené s vlastnictvím kapitálu, již v průběhu leasingu nebo po jeho ukončení. V průběhu pronájmu by měl nájemce uhradit pronajímateli formou dohodnutých splátek pořizovací náklady na kapitál, úrok a příslušný zisk z této transakce. Tato smlouva nejde v průběhu doby vypovědět.
  • Operativní leasing, smluvní podmínky umožňují nájemci krátkodobou výpověď leasingové smlouvy a nájemce není v tomto případě povinen zaplatit žádnou sankční splátku. Nájemce získá za splátky nárok na používání předmětu leasingu na čas, který sám určí a který nemusí být závislý na smluvní době. Údržba a servis pronajatého zboží je zahrnuta v nákladech.

  Další typy leasingových operací:

  • Zpětný leasing též sale and lease back, majitel svoje vlastní zařízení prodá leasingové společnosti a sám si ho od ní nazpět pronajme. Smyslem této transakce je okamžité získání volného kapitálu a výhody z odpisů.
  • Zahraniční leasing, je organizován hlavně samotnými leasingovými společnostmi (výjimečně bankou). V širším slova smyslu se za zahraniční leasing považuje taková situace, kdy leasingová společnost v zemi exportéra uskutečňuje leasingové operace prostřednictvím dceřiných společností v zemi nájemce, nebo využívají jiných leasingových společností. Princip je patrný z obrázku.
  • obchodní kontrakt,
  • dodávka zboží,
  • leasingová smlouva
  • prodej, převod vlastnictví,
  • zaplacení obstarávací ceny,
  • refinancování,
  • bankovní záruka,
  • nájem na kooperující leasingovou společnost,
  • akontace a placení splátek,
  • podnájem, z hlediska uživatele pak nájem,
  • leasingové splátky,
  • příkaz k záruce a její zabezpečení.
  • Mezinárodní leasing, (cross border leasing), je zvláštní formou leasingu zahraničního, kdy nájemce i pronajímatel mají sídlo v různých zemích. Leasingová společnost je v jiné zemi, než v zemi výrobce zařízení. Např.: výrobce zařízení v zemi A leasingová společnost v zemi B, nájemce v zemi C.

  Náklady leasingu

  Při výpočtu výše leasingových splátek bere leasingová společnost v úvahu následující faktory:

  1. kupní cenu a dobu pronájmu,
  2. zohledňuje zůstatkovou hodnotu,
  3. jednorázové poplatky za zprostředkování leasingu,
  4. kalkulovaný úvěr banky,
  5. výši akontace,
  6. manipulační a správní poplatky.

  Vyhodnocení těchto faktorů určuje konečnou výši leasingového navýšení.

  Obsah leasingové smlouvy

  Leasing vyžaduje uzavření dvou smluv a to: obchodní kontrakt a vlastní leasingovou smlouvu mezi pronajímatelem (leasingová společnost) a nájemcem. Leasingová smlouva má tyto základní části:

  1. měna, ve které se bude platit,
  2. platební podmínky a podmínky dodávky,
  3. protokol o převzetí,
  4. výška leasingových splátek (fixní, nebo variabilní),
  5. splátkový kalendář, přesné uvedení termínů splátek,
  6. klauzuli o pojištění předmětu smlouvy,
  7. použité právo a sídlo příslušného soudu v případě sporu,
  8. doba trvání leasingová‚ smlouvy,
  9. dodatek o neplnění smlouvy,
  10. ujednaní o servisu a údržbě předmětu smlouvy,
  11. požadovaná bankovní či jiná záruka,
  12. způsob převodu předmětu leasingu do vlastnictví nájemce.

  Závěr leasingu

  Vysoká atraktivita leasingu spočívá v jeho velké pružnosti, přizpůsobivosti a velké modifikační schopnosti. Leasing představuje vhodnou metodu i pro financování ZO. Finanční leasing je upraven obchodním zákoníkem, neboť svou podstatou odpovídá smlouvě o koupi pronajaté věci. Leasing je možné používat i při vývozu.

  mezinárodní obchodní operace

  nahoru