obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Eliminace politických rizik

Eliminace politických rizik

Politické události v zemi importéra značně mohou ovlivnit ZO. Politická nejistota v zemi importéra, značně zvyšuje riziko ZO, ale současně je možno dosáhnout na základě této situace i mimořádných zisků. Vedle zabezpečení plateb je nutné se chránit formou pojištění dopravy a skladování zboží.

V ČR se pojištěním ZO zabývají např.: Česká pojišťovna, závod zahraničního pojištění Praha, Česká kooperativa a EGAP a další. Také je možné využít zahraničních pojišťoven, ale tyto jsou značně dražší než české. Je možné pojistit, jak zboží, tak přepravní prostředky, tak i riziko z nezaplacení.

Pojištění v zahraničním obchodu

Problematiku pojištění je možno rozdělit na dva samostatné okruhy:

  1. pojištění exportních úvěrů,
  2. pojištění, jako ochrana pojištěného před finančními důsledky vzniklé škody.

Pojištění zahraničních úvěrů

Při dodávkách do zemí, kde je omezená solventnost běžnou záležitostí, je možné riziko z nezaplacení omezit různými formami, a to i pojištěním. Úvěry poskytované pro vývoz lze pojistit omezeně i u České pojišťovny,a.s., nebo u specializované EGAP, a.s.

Pojistitel - EGAP, a.s., sjedná s pojištěným tj. s podnikem, který vstupuje do jednání se zahraničními partnery, vlastním jménem a na vlastní účet, rámcovou pojistnou smlouvu na předem stanovené období a pojištění celého objemu vývozu. Pak EGAP, a.s. v souladu se smlouvou vzniká povinnost hradit škodu např. v důsledku:

  • doložené platební neschopnosti zahraničního dlužníka plnit závazky z pojištěného kontraktu,
  • předpokládané nedoložené platební neschopnosti dlužníka, který svými činy dokazuje neschopnost platit závazky plynoucí z pojištěného kontraktu.

Pojistné se platí jednorázově nebo za dohodnuté období (obvykle šest měsíců) a jeho výše je dána podle rizikovosti teritoria a výší pojištěné hodnoty. S postupným splacením úvěru zahraničním dlužníkem se snižuje výše pohledávky, tedy i základ pro vypočet pojistného. I EGAP, a.s. pracuje na komerčním principu a tudíž nepojistí ty úvěry, kde je minimální předpoklad jejich splacení. Takový vývoz vláda ČR nepodporuje.

Pojištění u EGAP, a.s. má značný význam pro export s dlouhodobou návratností např.: u vývozu investičních celků a velkých strojírenských výrobků. Příslib pojištění nebo samotné pojištění plní i roli záruky úvěru u komerčních bank. Viz kap. I./2.5.2

Pojištění proti škodám

Pojištění a zajištění jsou historicky vzniklé instituce, jejímž účelem je vytvořit rezervní fondy pro úhradu vzniklých škod způsobených nahodilými událostmi nebo živelnými pohromami. Nejkritičtější je v ZO doprava a to hlavně námořní.

Základní pojmy

A) Pojištění
Pojištění, viz. předcházející odstavec. Zajištění, má za úkol (u velkého finančního objemu) rozdělit pojistitelem převzaté riziko na více pojistitelů a to za přiměřenou úhradu. Pojistitel, tj. pojišťovna.
Poznámka: Česká pojišťovna, a.s., závod pro zahraniční pojištění, Praha pojišťuje např.: vývozní úvěry (omezeně), zahraniční přepravu zboží, námořní, říční a letecké dopravní prostředky, investiční celky - pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě, speciální rizika v ZO, např.: pojištění zušlechťovacího styku, pojištění zpracování drahých kovů a filmů, pojištění dopravovaných cenin, pojištění více nákladů souvisejících se stávkou, atd.
Pojistník, pojištěný, fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu. Pojištěný, subjekt v jehož prospěch je uzavřena pojistná smlouva. Franšíza (též spoluúčast), rozeznáváme podmíněnou a nepodmíněnou franšízu. Podmíněná - pojišťovna nenahradí škodu, která nepřesáhne předem stanovenou výši. Při jejím překročení uhradí škodu celou. Nepodmíněná - pokud škoda nedosáhne hodnoty franšízy, pojišťovna nic nehradí, při překročení hodnoty se tato částka z úhrady odečítá. Pojistka, je doklad o uzavření pojistné smlouvy. Je to legitimační dokument a slouží např.: jako doklad plnění ustanovení kupní smlouvy. Globální, též generální pojištění, dlouhodobá, nejčastěji roční pojistná smlouva na pojištění všeho přepravovaného zboží u pojištěné organizace, např.: ČSAD. Pojistný certifikát, je to potvrzení pojistitele o existenci hlavní pojistné smlouvy. Slouží jako průkazný dokument např.: pro banku při plnění akreditivu. Pojistná hodnota, rozumí se hodnota pojištěné zásilky v okamžiku sjednání pojistky. Do této hodnoty je započítáno kromě hodnoty zboží, ještě dopravné, náklady spojené s přepravou, náklady na pojištění a při některých dodacích podmínkách i clo a očekávaný zisk, nejčastěji ve výši 10% ceny zboží. Lomené pojištění, je pojištění u více pojišťoven, ve vztahu k místu na dopravní cestě. Někdy vzniká problém prokázat, ve kterém úseku cesty došlo ke škodní události.
B) Pojistná smlouva
Její forma je výhradně písemná. Český právní řád vychází ze zásady univerzálnosti pojištění. To znamená, že jsou pojištěna logická rizika, která by mohla nastat, pokud nejsou výslovně vyjmenována jako nepojištěna. Základem pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky. Vyjadřují podmínky pojišťovny, za kterých přebírá rizika pojištěného v zájmu pojistníka. Časový rozsah pojistného krytí je závislý na dopravním prostředku a je předmětem smlouvy. Nejčastěji končí dnem dodání pojištěného zboží, nejpozději, (např.: u dodání lodí), 60 dnů po vylodění. Prostorový rozsah, nejčastěji se pojišťuje "ze skladu na sklad", též "z domu do domu" (from House to House). Podobně jako u zahraničních pojistných podmínek si může pojistník zvolit rozsah pojistného krytí. České pojistné podmínky rozeznávají tři možné volby.
  • při rozsahu "proti všem nebezpečím" (against all risks -AAR), jsou pojištěna všechna rizika, včetně důsledků přirozené povahy zásilky. Vzhledem k tomu, že jde o dopravní pojištění, nelze do tohoto rozsahu počítat rizika válečná a politická, která je možno pojistit zvlášť,
  • rozsah "včetně zvláštní havárie" (with particular average-WPA) se liší od předešlého rozsahu vyloučení krytí pojistkou, kdy příčinou poškození je přirozená povaha zásilky, např.: shnití, rez, únik tekutin, rozbití atd., a to při normálním průběhu přepravy,
  • rozsahem "s vyloučením zvláštní havárie" (free of particular average- FPA), se rozumí, že pojišťovna poskytne pouze náhradu za ztrátu nebo zničení celé zásilky. Částečné poškození zásilky, nebo ztráta (např.: jen několika beden) nejsou pojišťovnou hrazeny.
Při jednání s pojišťovnou je nutné důkladné seznámení s podmínkami pojištění.

mezinárodní obchodní operace

nahoru