Vazby osnovní

Osnovní pletenina se plete z podélné soustavy nití -- osnovy. Z každé nitě osnovy se v řádku jednolícní pleteniny vytvoří pouze jedno očko, v řádku oboulícní pleteniny jedno očko na každém lůžku. Protože každá pletací jehla má samostatnou nit, může se celý řádek oček tvořit současně. Doba na upletení jednolícního řádku je tedy stejná jako doba pro upletení jednoho očka, proto je produkce osnovních pletacích strojů tak vysoká.

Osnovní pletenina se vyrábí pouze strojově. Plete se na osnovních pletařských strojích, osnovních stávcích a rašlech.

V osnovních pleteninách jsou nitě z cívečnice nebo osnovního válu vedeny úpletem ve směru sloupků. Spojení jednotlivých sloupků je zajištěno přechodem nití z jednoho sloupku do jiného (tím vzniká tzv. spojovací klička). Osnovní jednolícní pleteniny jsou rozšířenější než osnovní oboulícní vazby.

Kladení nitě na jehlu má zásadní vliv na druh vytvářené vazby. Kladení může být otevřené nebo uzavřené. Podle postupu nitě z řádku do řádku se kladení rozděluje na přímé, střídavé a postupné.

Při kladení přímém se nit v každém řádku klade stále na tutéž jehlu. Celý sloupek pleteniny tvoří tatáž nit, a proto nedochází k vzájemné vazbě mezi sousedními sloupky (př. řetízek).

Při kladení střídavém se směr posuvného pohybu pod jehlami, a tedy i směr spojovacích kliček mění v každém řádku. Každý sloupek pleteniny se tvoří minimálně ze dvou nití (př. trikot).

Při postupném kladení je směr posuvného pohybu pod jehlami v několika následujících řádcích stejný (př. atlasová vazba).

Z nitě položené na jehlu se v průběhu pletení vytvoří očko nebo chytová klička. Kladení, z něhož vzniká očko, se nazývá základní , kladení z něhož se vytvoří chytová klička, se označuje jako slepé . Termínem kladení pod jehlami se označuje kladení, při němž se nit na jehlu neklade.

Základní vazba - je osnovní jednolícní nebo oboulícní vazba vytvořená jedním plně navlečeným kladecím přístrojem za uplatnění přímého, střídavého a postupného kladení; je to vazba řetízková, trikotová a atlasová.

Řetízková vazba

Vazba řetízková -- řetízek

Osnovní základní jednolícní nebo oboulícní vazba tvořena přímým kladením (ve všech řádcích na stejnou jehlu), v jednolícní vazbě se tvoří samostatné sloupky, v oboulícní dvojice sloupků; uplatňuje se otevřené a uzavřené kladení. Jednoočkový řetízek nevytváří sám o sobě plošnou textilii, používá se např. na proplet netkané textilie.

Trikotová vazba

Vazba trikotová - trikot

Osnovní základní jednolícní nebo oboulícní vazba tvořena střídavým kladením (střídavě na dvě jehly nebo dvojice jehel). V jednolícní vazbě trikotové je každý sloupek vazby vytvořen ze dvou sousedních nití. Trikot je nejjednodušší vazba tvořená střídavým kladením, má nejkratší spojovací kličku.

trikotová vazba
Atlasová vazba

Vazba atlasová -- atlas

Osnovní základní jednolícní nebo oboulícní vazba tvořená kladením postupným (kladení postupuje z jedné jehly na jinou několikrát v jednom směru). Po určitém počtu řádků postupných se zařazuje řádek vratný a změní se směr kladení; počet řádků, ve kterých nit postupuje jedním směrem, charakterizuje druh atlasu např. třířádkový. Podle druhu oček může být atlas uzavřený nebo otevřený.

vazba atlasová - atlas
Suknová vazba

Vazba suknová -- sukno

Osnovní vazba odvozená z vazby základní trikotové prodloužením kladení pod jehlami o 1 rozteč. Každé očko vazby je podloženo jednou spojovací kličkou; uplatňuje se při konstrukci vazeb jednolícních vícepřístrojových.

vazba suknová - sukno
suknová vazba
Saténová vazba

Vazba saténová -- satén

Osnovní vazba odvozená z vazby základní trikotové prodloužením kladení pod jehlami o 2 rozteče; každé očko vazby je podloženo dvěma spojovacími kličkami; uplatňuje se při konstrukci vazeb jednolícních vícepřístrojových

vazba saténová – satén
saténová vazba

Kladení na stroji je zajišťováno tzv. kladecím přístrojem, který je schopen klást nitě na každou pletařskou jehlu osnovního stroje. Nit se klade pouze na jednu jehlu a z každé nitě se v řádku tvoří pouze jedno očko. I když zatahování oček probíhá na všech jehlách současně, umožňují deformační vlastnosti pletařských nití i kladení na dvě jehly, tzn. že v řádku se z každé nitě vytvoří dvě očka. Vazby vzniklé kladením na dvě jehly se nazývají dvouočkové.

Dvouočková vazba

Vazba dvouočková

Osnovní vazba vytvořená kladením přes dvě jehly; z každé nitě osnovy se vytvoří v řádku dvě očka spojená platinovým obloučkem; plete se při navlečení kladecího přístroje 1:1, nejčastěji se používá vazeb řetízek dvouočkový, trikot dvouočkový, atlas dvouočkový.

vazba trikot dvouočkový = osnovní kepr
trikot dvouočkový (osnovní kepr)

Osnovní vazby mohou být jednopřístrojové (jednolícní nebo oboulícní vazba tvořená jedním kladecím přístrojem) nebo vícepřístrojové (jednolícní nebo oboulícní vazba tvořená větším počtem kladecích přístrojů; každý z nich vytváří vlastní dílčí vazbu, které dohromady tvoří vazbu vícepřístrojovou). Mezi vazby vícepřístrojové patří vazby jednoduché: vazby, ve kterých jsou všechna očka vytvořena z jedné niti a vazby dvojité: vazby, ve kterých jsou všechna očka vytvořena ze dvou nití. Vytvořená očka jsou očka krytá, vazby jsou složeny ze dvou dílčích vazeb provázaných v očku; pro některé vazební kombinace se ustálily názvy - dvojitý trikot, dvojitý atlas , dvojité sukno .

Dvojité vazby vzniknou použitím dvou kladecích přístrojů (k1,k2), z nichž každý klade některou základní nebo kombinovanou vazbu. Např. vazba šarmé vznikne kombinací trikotu a sukna kladeného protisměrně.

Filetová vazba

Vazba filetová

Osnovní vazba, kterou se v pletenině tvoří různě velké otvory; příčinou vzniku otvorů je vazební nespojení sousedních sloupků; velikost otvoru je dána počtem řádků, ve kterých nebylo spojení provedeno.

Vazba ananas

Osnovní jednolícní vazba s chybějícími očky; výrazné rozdíly v počtu oček jednotlivých sloupků vytvářejí plastický vzor připomínající povrch ananasového plodu

vazba ananas
vazba ananas
Osnovní podkládané vazby

Ukázka osnovních podkládaných vazeb:

nahoru