Vazby

Vazba - způsob provázání nití - je charakteristickým znakem každé klasické textilie. Vazba určuje vnitřní strukturu textilie, a tím i její vlastnosti a vzhled. Nitě se při pletení provazují tak, že se provlékají kličky. Vazba pleteniny se vzniká řádek po řádku. Jednotlivá očka řádku se tvoří při zátažném pletení postupně, při osnovním pletení současně.

Základním vazebním prvkem pletařské vazby je očko.

Doplňkové vazební prvky jsou chytová a podložená klička.

Na vazbě pleteniny se mohou podílet:

  • očko
  • očko + chytová klička
  • očko + podložená klička
  • očko + chytová klička + podložená klička

Střída vazby (raport) - základní vazební motiv - je dán určitým počtem sloupků (SS) a řádků (SŘ). Podle požadavků na vlastnosti a vzor pleteniny navrhuje desinatér vazbu. Pro její vytvoření má k dispozici určité vazební a vzorovací prvky. Často používané kombinace těchto prvků -- známé vazby -- mají ustálené názvy, které vazbu jednoznačně popisují (např. perlový chyt, italská vazba), nebo pouze charakterizují vzhledový efekt, způsob jeho vytvoření (např. nopy, petinet). V každé vazební skupině existuje nejjednodušší vazba s minimální střídou - vazba základní, u zátažných pletenin nazývaná hladká

Technický zápis vazeb

Požadavek na zápis vazby vzniká nejen při navrhování a výrobě pletenin, ale také při rozborech, výuce a v odborné literatuře.

Vazby pletenin jsou z hlediska tvorby velmi různorodé. To je hlavní důvod, proč se nepodařilo do praxe zavést jedinou metodu zápisu pletařských vazeb.

Zápis vazby zátažné

Žádná z metod nevyhovuje v plném rozsahu pro všechny druhy vazeb, proto se pro vazby zátažné nejčastěji používá:

  1. nákres provázání nití -- zakresluje se poloha nitě v pletenině. Používá se hlavně při výuce vazeb, vede k pochopení struktury a vlastností pletenin. Obvykle se kreslí na čtverečkový papír a vyžaduje určitou zručnost
  2. .
  3. symbolický zápis vazby - pracovní patronou - záznam funkce jehel vyjádřený dohodnutými symboly do sítě, která představuje jehly stroje a řádky vazby, doplněný symbolicky vyjádřenými údaji o dodatečné manipulaci s vazebními prvky, posun lůžka, krytí, záměně nití a jejich vzorovacích technikách.

 

Schéma polohy nitě - zápis kladením

Kladení znázorňuje polohu nitě v řádku; zakresluje se do sítě teček, které představují pletací jehly. Každý řádek vazby se kreslí samostatně.
Dohodnuté symboly:

dohodnuté symboly kladení

Příklad zápisu kladením

příklad zápisu kladením

Zápis vazby osnovní

Pro zápis vazby osnovní se nejvíce používá kladení.

Kladení - zakresluje se do sítě představující pletací jehly a doplňuje se technickými údaji, např. navlečení kladecího přístroje. Představuje zjednodušený záznam půdorysu dráhy, kterou koná jehla kladecího přístroje při pletení osnovní vazby.

Příklad zápisu osnovní vazby

příklad zápisu osnovní vazby

Zápis vazby pleteniny provedený různými metodami:

Kontrolní otázky
Jak se nazývá vazba tvořená pouze z oček?
Jakými způsoby lze zakreslovat vazby pletenin?
nahoru