základy textilních technologií > technologie tkaní > Zarážky, kontrolní ústrojí

Zarážky, kontrolní ústrojí a signalizační zařízení, sběr dat

Zarážky, kontrolní a signalizační zařízení jsou zařízení nevýrobní, pomocná. Napomáhají zvyšovat kvalitu výroby, výkon tkalce a úroveň organizace práce.

Zarážky sledují technologický proces na stroji či stavu a při poruše přeruší tkaní. Všechny tkací stroje mají útkové a osnovní zarážky. Některé ještě zarážky doletové.

Zarázky útkové

U člunkových stavů se běžně používají útkové zarážky krajové, které kontrolují přítomnost útku u kraje tkaniny zvláštní pákou — vidličkou. Nepřítomnost útku umožní vykývnutí vidličky a to je signál pro zastavení stroje.

U nových tkacích strojů se používá útkových zarážek elektronických, které pracují na principu piezoelektrickém, fotoelektrickém, triboelektrickém a dalších.

U nejpoužívanější zarážky pracující na piezoelektrickém principu procházejí útky keramickými vodiči, které chvění vzniklé třením pohybujícího se útku přeměňují na elektrický signál .

Zarážky osnovní

Celistvost osnovní nitě je nejčastěji kontrolována tenkým ocelovým plechem — lamelou. Při přetrhu osnovní nitě lamela klesne a vyšle signál k zastavení stroje. Signál se přenáší mechanicky nebo elektricky.

Osnovní elektrická lamelová zarážka
  1. lamela
  2. osnovní nit
  3. horní lišta
  4. spodní lišta
  5. elektromagnet
  6. kotva
  7. narážka

Lamela 1 je zavěšena na osnovní niti 2. Posouvání lamel spolu s osnovou brání dvě lišty 3 a 4. Horní lišta 3 se skládá z vnitřní a vnější plechové vodivé části, které jsou od sebe odděleny izolačním materiálem. Při přetrhu nitě lamela klesne a vodivě spojí obě části horní lišty. Tím se spojí el. obvod a elektromagnetem 5 začne protékat elektrický proud. Elektromagnet se nabudí a přitáhne kotvu 6. Kotva při přírazu bidla narazí na narážku 7, která zastaví tkaní.

U strojů s elektrickým ovládáním (tlačítkovým) je elektrický signál od osnovní zarážky přiveden rovnou do spouštěcího ústrojí.

Zarážky doletové

Kontrolují dolet člunku nebo skřipce na opačnou stranu stroje. V případě uvíznutí či vylétnutí zanašeče z prošlupu zastaví stav či stroj. Jehlové tkací stroje jsou vybaveny zařízením, jež kontroluje opuštění prošlupu jehlou.

Kontrolní ústrojí a signalizační zařízení sledují určitý parametr, ale tkaní nezastaví.

Zařízení pro samočinný sběr dat shromažďuje a zpracovává data a informace o průběhu tkaní. V současné době tato zařízení ještě nejsou mnoho používána pro vysokou pořizovací cenu a potřebná data pro zjišťování produkce a podklady pro výpočet mezd se získávají a zpracovávají ručně.

nahoru