Snování

Účelem snování je připravit osnovu o potřebném počtu nití, předepsané délky, šířky a požadovaného vzoru na osnovní vál.

Ke snování je zapotřebí cívečnice a snovací stroj.

Cívečnice pro uložení předlohových cívek bývají konstruovány pro 200 až 1 200 cívek. Obvykle se cívečnice skládají ze dvou postranních rámů 1 a 2 pro vedení a napínání nití, mezi nimiž je stabilní nebo mobilní cívkový rám 3 . Jednotlivé typy cívečnic se od sebe liší celkovým uspořádáním a způsobem výměny prázdných cívek za plné. Podle konstrukce jsou cívečnice pevné, vozíkové, s posuvnými cívkami, se zdvojenými cívkami, s automatickým navazováním nití.

Cívečnice musí být vybaveny zařízením pro uložení předlohy, brzdičkami, niťovými zarážkami a signalizací přetrhu.

Způsob snování

Způsob snování ovlivňuje maximální počet cívek, které je možno umístit na cívečnici a druh snované osnovy. Osnovy s menším počtem nití lze snovat najednou v plné šířce a hustotě. Protože ale tkaniny mají obvykle několik tisíc osnovních nití, musí se osnova připravit po částech a jejich spojením se získá požadovaný celkový počet nití.

Způsoby snování
1 — cívečnice, 2 — snovací stroj, 3 — snovací vál, 4 — osnovní vál, 5 — křížový paprsek, 6 — snovací paprsek, 7 — snovací buben, 8 — sběrný hřeben, 9 — snovací hřeben, 10 — dílčí osnovní vál, 11 — spojení dílčích válů, 12 — snovací partie, 13 — šlichtovací stroj
a — snování válové
b — snování pásové
c — dílové snování

Snování válové - nitě se snovou v požadované šířce, ale částečné hustotě na několik snovacích válů, z nichž se pak obvykle při šlichtování převinou na společný osnovní vál.

Snování pásové - nitě se snovou v požadované hustotě, ale částečné šířce pás po pásu na snovací buben. Po navinutí všech pásů se nitě převinou na společný osnovní vál.

Dílové snování - části osnovy se navíjejí v plné hustotě na dílčí vály, které se pak sestavují vedle sebe a tím vytvoří celou osnovu. Tento způsob se používá v pletárnách a při výrobě stuh.

Princip válového snování
Válové snování se používá především v průmyslu bavlnářském, v menší míře v průmyslu lnářském a vlnařském. Jeho výhodou je vysoká snovací rychlost, možnost snování velkých délek a velkých snovacích partií. Válové snování není vhodné pro snování krátkých osnov a má omezené použití pro pestrobarevné osnovy.

Princip válového snování
1 — skleněná tyč, 2 — rozpínací hřeben, 3 — měřící válec, 4 — snovací vál

Nitě se od cívečnice vedou pod skleněnou tyč 1, procházejí rozpínacím hřebenem 2, kolem měřícího válce 3 a navíjejí se na snovací vál 4.

Rozpínací hřeben udržuje stejnoměrnou hustotu snovaných nití a zajišťuje šířku snované osnovy.

Měřící válec se otáčí tahem osnovy a měří rychlost snování a délku snované osnovy. Je spojen s otáčkoměrem a s vypínačem předvolby délky osnovy.

Snovací vály jsou kovové a upínají se pomocí čepů buď mechanicky nebo hydraulicky. Snovací vál je poháněn přes čep elektromotorem.

Přítlačný válec zajišťuje požadovanou tvrdost návinu. Přitlačuje se hydraulicky nebo pneumaticky.

Zarážkové ústrojí zahrnuje niťovou zarážku a délkovou zarážku. Niťová zarážka zastaví snování při přetrhu nitě, délková při nasnování potřebné délky na snovací vál.

Převíjecí, vyklápěcí a upínací zařízení umožňuje převíjení osnovy a manipulaci s vály.

Princip pásového snování
Pásové snování se používá především v hedvábnickém a částečně ve vlnařském a lnářském průmyslu. Je méně produktivní něž snování válové. Je vhodné pro krátké a pestré osnovy. Předností pásového snování je možnost vytvoření niťového kříže, kterým se zajišťuje pořadí osnovních nití, přímo při snování. (Při použití válového snování se niťový kříž vytváří až před uložením osnovy na tkací stroj).

Princip pásového snování
1 — křížový paprsek, 2 — napínací tyče, 3 — snovací paprsek, 4 — měřící válec, 5 — snovací buben, 6 — napínací válce, 7 — osnovní vál

Při pásovém snování nitě vedené od cívečnice procházejí křížovým paprskem 1, vedou se mezi napínacími tyčemi 2, procházejí snovacím paprskem 3, kolem měřícího válce 4 a navíjejí se pás po pásu na snovací buben 5. Po nasnování všech pásů se osnova vede kolem napínacích válců 6 a celá se převine na osnovní vál 7.

Křížový paprsek slouží k nabírání niťového kříže a tím k zajištění správného pořadí nití.

Snovací paprsek udržuje nitě v požadované hustotě a zajišťuje šířku snovaného pásu.

Měřící válec převádí pohyb osnovy na počítadlo, jímž se měří délka prvního pásu. Shodnou délku dalších pásů zajišťuje počítadlo otáček bubnu.

Snovací buben je na levé straně opatřen kuželem (úkosem), který tvoří podklad pro první pás. Podklad pro další snované pásy tvoří vždy pás předchozí.

Suport je vozík s plynulým posuvným pohybem, na kterém je upevněn snovací paprsek, měřící válec a většinou i křížový paprsek. Posuvem suportu je umožněno navíjení pásu na kuželový podklad.

Převíjecí ústrojí převíjí osnovu po nasnování všech pásů ze snovacího bubnu na snovací vál. Některá snovadla jsou opatřena více snovacími bubny a k převíjení dochází ve šlichtovně.

Úkos a posuv suportu je nastavitelný, jejich velikost závisí na jemnosti, hustotě a druhu snovaného materiálu. Při chybném nastavení dochází k nasnování vadné osnovy, kdy část nití v pásu je delší nebo naopak kratší než nitě ostatní, což se projeví při tkaní navolněním nebo naopak praskáním části osnovních nití.

Snovací stroje mohou být dále vybaveny zařízením pro odsávání nečistot a prachu eliminátorem statické elektřiny, ústrojím pro nanášení speciálního prostředku, a pod.

nahoru