obchodní dovednosti > marketing > Analytická fáze procesu plánování

Analytická fáze procesu plánování

Podnikatelský záměr

 • Co je předmětem našeho podnikání?
 • V čem bychom mohli ještě podnikat?
 • V čem bychom měli podnikat?

Podnikatelský záměr by měl být:

 • dostatečně specifický, aby ovlivnil chování pracovníků v celém podniku;
 • více zaměřen na uspokojení potřeb zákazníka;

Podnikatelský záměr by měl dát zaměstnancům i zákazníkům zainteresovaným na výsledcích podniku identitu a porozumění pro zvolený směr podnikání.

Analýza vnějšího prostředí

Faktory ve vnějším prostředí:

 • Ekonomické
 • Společenské a kulturní změny
 • Politické
 • Technologické

Charakteristika odvětví

 • Druh a stupeň konkurence
 • Bariéry pro vstup
 • Konkurenční síla substitučních výrobků
 • Síla kupujícího
 • Síla dodavatelů
Síly způsobující konkurenci v odvětví
Síly způsobující konkurenci v odvětví

Formulování kompetitivní strategie je v podstatě navázání vztahů mezi podnikem a prostředím. Klíčovým aspektem prostředí podniku je jedno nebo více odvětví, ve kterých soutěží s jinými podniky. Úhrnná síla shora uvedených pěti faktorů určuje konečný ziskový potenciál odvětví. Bariéry pro vstup na trh jsou úspory odvozené z velkých sérií, požadavky na kapitálovou vybavenost, nákladové výhody a také třeba ochranářská politika lokální vlády.

Konkurenti v odvětví budou ovlivněni vysokými bariérami pro výstup z podnikání.

Analýza konkurence

Tato analýza by měla například odpovědět na následující otázky:

 • Proč zákazníci kupují od nás a ne od našich konkurentů?
 • Co vlastně odlišuje výrobky/služby našeho podniku od konkurenčních?
 • Co by měl náš podnik dělat, aby si udržel konkurenční náskok?

Obsahem této nejčastější analýzy jsou zejména tyto pohledy:

 1. Celkový počet konkurentů na cílovém trhu a jejich rozlišení podle významnosti
 2. Veřejně dostupné informace o konkurentech - výroční zprávy, vlastnické podíly, obraty v jednotlivých sortimentních segmentech, rentabilita, ...
 3. Informace o výrobním a obchodním profilu konkurentů - dostupné srovnávací průmyslové analýzy, obchodní nabídky včetně technických specifikací ...
 4. Pozice konkurentů s největšími tržními podíly v jednotlivých sortimentních oblastech.
  Zde nás zajímá také:
  • podíl značkového zboží
  • cenová mapa ze všech relevantních pohledů
  • způsob komunikace se zájemci a zákazníky
  • poprodejní péče
 5. Platební kázeň, solventnost....
 6. Personální složení rozhodujících pozic a jejich propojení v rámci daného trhu
 7. Doplňkové informace z inzerce, výstřižkové služby - novinářské komentáře...
 8. Podrobná analýza konkurenční produkce a jednotlivých produktů:
  1. Jaké jsou co do výkonnosti, designu, balení a ostatních vlastností?
  2. Které přednosti mají konkurenční produkty?
  3. Jaká je pověst konkurenčních produktů?
  4. Proč se zákazníci rozhodují koupit konkurenční produkty?
   • Cena
   • Kvalita
   • Pověst firmy
   • Pověst výrobku
   • Prodejní - servisní síť
   • Osobní vztahy
   • Technické a jiné parametry:
    • barva
    • vkus
    • rozměr
    • design a styling
    • materiály
   • Charakteristiky provozu a užití:
    • důvody pro užití produktu
    • metody užití produktu>
    • podmínky užití
   • Dodávky, po prodejní servis a péče
   • Balení:
    • Přepravní balení
     • druh a způsob dopravy
     • požadavky na ochranu produktu
     • způsoby manipulace
    • Logistika a balení
     • podmínky skladování
     • požadavky na identifikaci
     • jak jsou balící jednotky dále dělitelné
     • opakované užití obalů, vrácení a zasilatelské požadavky
    • Spotřebitelské balení
     • marketingové požadavky na obal
     • způsob skladování a manipulace
     • požadavky na informace (předpisy o značení, jazyk....)
     • požadavky na merchandising (podmínky vystavování, rozměrové a tvarové preference, žádoucí dojem, místní reakce na obchodní značku, barvy a symboly)
     • užití (podmínky domácího skladování , dispoziční požadavky)
     • právní požadavky (značení, míry a váhy, materiály ).
 9. Jaký je idealizovaný "profil" produktů tohoto typu na tomto trhu?
 10. Jak dalece jsou firemní produkty v souladu s idealizovanou představou uživatele o tomto výrobku?
 11. Jaké změny byly na produktu udělány od jeho zavedení na trh?

Poté co shromáždíte tyto informace pokuste se odpovědět na následující otázky:

 • Je váš produkt srovnatelný s těmi, které jsou na trhu ve smyslu kvality a ceny?
 • Bude pravděpodobně přijatelný pro potenciální zákazníky?
 • Jaké standardy a regulační předpisy se vztahují na tento produkt?
 • Splňuje váš produkt tyto požadavky?
 • Bude váš produkt potřebovat nový obal?
 • Jaké distribuční cesty používají konkurenti?

Cenové srovnání

 • Jak se srovnává vaše cena s cenami srovnatelných produktů?
 • Jaké výhody eventuálně slevy nabízejí konkurenti?
 • Jaké distributorské marže zaručují konkurenti?
 • Jaká je celková cenová politika konkurentů?
 • Jak se vaše ceny za servis, pokud přicházejí v úvahu, srovnávají s konkurenčními?

Výrobní profil a procesy konkurentů

 • Nabízejí výrobní procesy konkurentů významnou nákladovou výhodu?
 • Jaké technologické změny se odehrávají?
 • Jak se vaše výrobní schopnosti a efektivnost srovnává s tou, kterou dociluje konkurence?
 • Jak se vyvíjí technologie ? Mohla by vést k zastarání vašeho výrobku?

Klíčové faktory úspěchu v odvětví

Klíčový faktor úspěchu je kompetitivní dovednost nebo přednost, které jsou potřebné pro úspěšnou soutěž. Úspěšné firmy obvykle nemají slabosti v oblasti klíčových faktorů úspěchu. Při rozhodování o tom, kterých vlastních silných stránek nebo slabých stránek konkurence využít, je užitečné dát je do souvislosti s klíčovými faktory úspěchu. Klíčové faktory úspěchu jsou v různých odvětvích různé a postupem času se mění. Objektivním porovnáním schopnosti/výkonnosti organizace s klíčovými faktory úspěchu se dospěje k odhadu vlastních silných a slabých stránek.

Analýza SWOT

Příležitosti

Hlavním zdrojem současných a budoucích příležitostí a hrozeb pro podnik jsou změny v jeho vnějším prostředí.

Hlavní příležitosti

 • proniknutí na trh
 • vývoj výrobku
 • rozvoj trhu
 • diversifikace
 • akvizice/investice
 • obchodní aliance/společné podnikání
 • odprodej investičních položek

Hrozby

 • Změny technologie
 • Zostření konkurence
 • Fúze/akvizice
 • Zastaralé výrobky
 • Změna profilu konečného uživatele
 • Nízké ceny
 • Nevýhodné devizové kursy

Silné a slabé stránky

Zřetelné rozlišující kompetence ve vztahu ke konkurenci

 • Inovace - V&V, technologie umožňující nabídku nových výrobků a patenty
 • Výroba - nákladová struktura zařízení, přístup k surovinám, pracovníci a kapacita
 • Financování - poměr zadlužení/vlastní kapitál, požadavky na provozní kapitál, možnost si vypůjčit
 • Řízení - kvalita a styl vrcholového a středního managementu a operační systémy
 • Základna zákazníků - současná velikost, loajalita a potenciál růstu.

Při hodnocení silných a slabých stránek pomůže sled následujících kroků:

 • Identifikujte několik málo klíčových faktorů pro úspěch podniku
 • Vypracujte profil podnikových zdrojů a dovedností
 • Porovnejte profil podnikových zdrojů a dovedností s klíčovými faktory pro úspěch podniku
 • Identifikujte hlavní silné stránky, na kterých podnik může postavit nosnou strategii pro využití obchodních příležitostí a pomocí které se mu podaří minimalizovat slabé stránky, které by mohly vést k selhání
 • Porovnejte silné a slabé stránky vašeho podniku se silnými a slabými stránkami hlavních konkurentů

Zdroje a dovednosti

 • Marketing
 • Výzkum a vývoj
 • Financování
 • Výroba
 • Řízení
 • Struktura podniku
 • Lidské zdroje

Atraktivnost trhu/schopnosti podniku

Atraktivnost trhu - velikost, růst, struktura konkurence, ziskovost odvětví, faktory prostředí

Schopnosti podniku - velikost, ziskovost, odborné a finanční zdroje, znalost trhu/ zkušenosti/ pověst

nahoru