Interloky

Jednoúčelové interloky mají typické uspořádání pletacích systémů a jehel, a jsou určeny především pro hromadnou výrobu metrových pletenin. U mnohasystémových strojů jde převážně o klasickou interlokovou vazbu nebo o poměrně malý počet vazeb se sníženou tažností., známých pod různými obchodními názvy např. Punto di Roma, Trionit, Interlok pigue, Piquette, Single pique apod.

Typickými znaky jednoúčelového interloku je uspořádání drážek válcového a talířového lůžka, které stojí přesně proti sobě. V drážkách obou lůžek se pravidelně střídají krátké a dlouhé jehly. Ve válcovém lůžku pracují s krátkými jehlami horní zámky, s dlouhými jehlami dolní zámky. V talířovém lůžku pracují s krátkými jehlami přední zámky a s dlouhými jehlami zadní zámky. Úplný interlokový řádek se skládá ze dvou řádků dílčích (oboulícních). Uspořádání zámků musí zabránit současnému zdvihu jehel uložených proti sobě.

Pracovní ústrojí interloku

V drážkách obou lůžek jsou vysazeny jehly krátké proti krátkým a jehly dlouhé proti dlouhým. V lichých systémech pletou jehly dlouhé válcového lůžka 5 s jehlami krátkými talířového lůžka 7 a v sudých systémech pletou jehly krátké 1 lůžka válcového s jehlami dlouhými lůžka talířového 3. Krátké jehly lůžka válcového jsou ovládány v lichých systémech horními zámky 2, dlouhé jehly talířového lůžka jsou ovládány zadními zámky 4. V sudých systémech jsou ovládány dlouhé jehly válcového lůžka spodními zámky 6, a krátké jehly talířového lůžka předními zámky 8.

Pracovní ústrojí interloku
1 - krátké válcové jehly, 2 - horní válcové zámky, 3 - dlouhé talířové jehly, 4 - zadní talířové zámky, 5 - dlouhé válcové jehly, 6 - dolní válcové zámky, 7 - krátké talířové jehly, 8 - přední talířové zámky
I - první systém, II - druhý systém

Zámky válcového lůžka mají uzavřené zámkové dráhy s nelineárními zámky. Stahovač 1 s narážkou 2 je upevněn na čepu hustot 3. Dvojblok doplňují další čtyři zámky :pomocný zámek horního systému 4, střední díl 5, který slučuje zvedač horního systému s protidílem dolního zvedače 5b, průběžný zámek 6, a zvedač dolního systému 7. Omezené rázy vznikají jen v místě přechodu ze zvedače na stahovač a ze stahovače do průběžných zámků.

Válcové zámky interloku
1 - stahovač, 2 - narážka, 3 - čep hustot, 4 - pomocný zámek horního systému, 5 - střední díl, 5a - zvedač horní zámkové dráhy, 5b - protidíl dolního zvedače, 5c - vedení kolének jehel, 6 - průběžný zámek, 7 - zvedač dolní zámkové dráhy

Zámky talířového lůžka jsou uchycené na držácích 1 a skládají se ze zvedače 2, stahovače 3, napevno spojených s destičkou 4. Takto vytvořený celek se dá naklápět kolem čepu 5. Tímto způsobem se nastavují potřebné hodnoty zatahování. Pletací zámky jsou doplněny pomocnými díly 6 a průběžnými zámky 7, na kterých je upraven náběh 8. Naklápěcí destička se zámky je vyměnitelná. Může být upravena pro uzavírací, chytovou nebo průběžnou polohu

Talířové zámky interloku
1 - držák, 2 - zvedače, 3 - stahovače, 4 - destička, 5 - čep, 6 - pomocný díl, 7 - průběžné zámky, 8 - náběh, 9 -- nýt

Při návrhu vazby pro interlok se musí počítat s určitým omezením, které vyplývá z provedení stroje:
    1. krátké a dlouhé jehly se v činnosti pravidelně střídají; v pracovním sytému
    2. nemohou pracovat oba druhy jehel
  • pracovní systém nemá možnost volby krátkých a dlouhých jehel

V interlokové vazbě se mohou uplatňovat tyto vzorovací prvky: vyřazení jehly z činnosti, přerušení činnosti jehly, omezení činnosti jehly, záměna nití a krytí.

nahoru