Směnka cizí

(Bill of exchange, Draft, Trata)

Lze ji charakterizovat jako bezpodmínečný písemný příkaz výstavce směnky (trasanta) adresovaný jiné osobě (směnečníkovi, trasátovi), aby uhradila směnečnému věřiteli (remitentovi) určitou peněžitou částku. (Směnku cizí si většinou vyplní sám věřitel a dává ji podepsat – akceptovat dlužníkovi, který se svým podpisem zaváže věřiteli zaplatit).

Podstatné náležitosti směnky cizí

 1. Označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny. Příklad: Zaplaťte za tuto SMĚNKU na řád…
 2. Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní sumu a měna (Příklad: Zaplaťte dvěstětisíc korun českých). Příkaz zaplatit musí být bezpodmínečný nelze jej vázat na nějakou podmínku, např. formulace "obdržíte-li zboží" by činila směnku neplatnou. Druh měny by měl být označen ISO kódem, např. CZK, USD, EUR …
  Částka číslem a slovy se musí shodovat, nejsou-li stejné, platí částka slovy, částka slovy se vyplňuje dohromady.
 3. Jméno toho, kdo má platit (dlužník, směnečník). Při použití směnky v obchodních vztazích to bývá většinou odběratel zboží nebo služeb. I když zákon neuvádí požadavky na jeho přesné označení, doporučuje se ale uvést plné jméno, resp. obchodní název a přesnou adresu. Přesná adresa je také nutná, pokud směnka neobsahuje místo, kde má být placeno.
 4. Směnečný zákon poskytuje čtyři možnosti určení splatnosti směnky:
  • na viděnou (př. zaplaťte "na viděnou", "při předložení", "vista"). Tyto směnky jsou splatné v okamžiku předložení směnečníkovi k proplacení. Bývají označeny jako vista směnky. Směnky na viděnou musí být předloženy k proplacení do jednoho roku od data vystavení.
  • Na určitý čas po viděné (např. "90 dnů po viděné", "30 dnů po předložení"). Viděná u těchto směnek znamená předložení směnky směnečníkovi k přijetí/akceptu. Akcept se uskuteční podpisem směnečníka na líci směnky s uvedením data přijetí. Lhůty splatnosti se potom počítají od tohoto data. Tyto směnky bývají označovány v obchodní terminologii jako lhůtní vista směnky.
  • Na určitý čas po datu vystavení (např. "60 dnů ode dneška"). Lhůty při této splatnosti začínají běžet již ode dne vystavení. Směnky bývají nazývány datosměnky.
  • Na určitý den (např. dne 15.září 1998 zaplaťte). Datum musí být určité, nelze např. použít formulaci "do 30.května 2000" Směnky se splatností na určitý den bývají označovány jako fixní nebo denní směnky.
   V praxi se nejvíce využívá čtvrtá možnost, tj. fixní směnka. Pokud směnka neobsahuje údaj splatnosti, je splatná na viděnou.
   Je-li splatnost určena jiným způsobem, než stanoví zákon, je směnka neplatná. Tak např. by byla neplatná se splatností "30 dnů po obdržení zboží".
 5. Údaj místa, kde má být placeno - Pokud není místo výslovně uvedeno, je podle zákona místem platebním to místo, které je uvedeno u jména směnečníka, tj. platí se ve firmě u dlužníka.
  Domicil
  Směnky bývají často splatné u třetí osoby, většinou u banky. Jde o tzv. směnečný domicil.
  Domicil však není podstatnou náležitostí směnky. Tento údaj se umísťuje v levém dolním rohu pod jménem směnečníka. Příklad: " Splatnost u Československé obchodní banky, Na Poříčí 24, Praha 1"
  Tato osoba (tzv. domicilát) však v žádném případě není ze směnky zavázána a nemá ze směnky také žádná práva. Její uvedení neovlivňuje bonitu směnky.
 6. Jméno toho, komu nebo na jehož řád má být placeno - Tato osoba bývá nazývána remitentem. Jméno remitenta je většinou uvedeno v souvislém textu listiny. Příklad: zaplaťte "firmě XY", nebo "na řád firmy XY". Příjemce peněz musí být označen přesně, u osob jméno, příjmení, adresu, je dobré vyplnit i rodné číslo (z hlediska zákona není nutné), u podnikatelů přesný název dle živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku.
  Věřitel může svá práva ze směnky převést tzv. rubopisem, neboli indosamentem na třetí osobu. Převod práv je snadný a uskutečňuje se pouhým podpisem oprávněné osoby na rubu směnky. O převodu práv ze směnky není nutné uzavírat smlouvu.
  V poslední době jsou směnky často vystavovány na řád výstavce. To znamená, že na směnce jsou uvedeny pouze dvě osoby, a to: výstavce, který uvede své jméno jako výstavce i jako remitent, tj. příjemce peněz směnečník, tj. dlužník
 7. Datum a místo vystavení směnky- Uvádí se většinou v horní části směnky, datum se vyjadřuje označením dne, měsíce slovy a roku a musí být uvedeno vždy.
 8. Podpis výstavce - Výstavcem směnky cizí bývá dodavatel zboží nebo služeb. Opět by měl být tak jako příjemce ze směnky přesně uveden a hlavně směnka musí být řádně výstavcem podepsána. Směnka je závazek za společnost, to znamená, že směnku může podepsat pouze osoba oprávněná jednat za společnost. U velkých firem bývá pravomoc pro podpisy směnek delegována např. na finančního ředitele (notářský zápis). V případě podpisu směnky neoprávněnou osobou je tato neplatná.
nahoru