Směnka

Definice

Směnka je cenný papír vystavený na řád, obsahující směnečné náležitosti přesně stanovené zákonem.

Náležitosti směnek jsou v České republice upraveny Směnečným a šekovým zákonem č. 191/1950 Sb. Tento zákon vychází z tzv. ženevských konvencí o směnce a šeku z roku 1930 a 1931. Tyto konvence mají význam pro sjednocení směnečného práva v různých zemích, a tak pozitivně ovlivnily podmínky pro použití směnky v mezinárodním styku.

Kromě ženevských konvencí je ve světě známá ještě tzv. "Oblast anglosaského práva". Do této oblasti patří především USA a Velká Británie a některé další anglicky hovořící země.

Přestože existují ve světě dva právní systémy užívání směnek, lze konstatovat, že směnka je známá jako platební nebo zajišťující instrument v celém světě a lze ji tudíž i v mezinárodním obchodě hojně používat.

Směnka je abstraktní cenný papír, což znamená, že směnečné právo není závislé na jiném právním poměru, který byl vlastně podkladem pro zřízení směnečného práva.

Existují dva druhy směnek – směnka cizí a směnka vlastní. Tyto termíny – vlastní a cizí – nejsou odvozeny od vlastnictví směnky, ale postihují odlišné druhy směnek charakteristické určitou formou vystavení a počtem osob na směnce zúčastněných a ze směnky zavázaných. Originál směnky (cizí i vlastní) musí vždy držet věřitel.

Směnka je pro věřitele skutečnou pojistkou budoucího zaplacení jen tehdy, když má dlužník nějaký majetek. Pak je správně vyplněná a podepsaná směnka nepochybným uznáním dluhu a součastně nejrychlejším možným zákonným nástrojem na vymožení dluhu v případě, že dlužník není ochoten platit.

(Nemá li však dlužník nic, pak od něj stejně nic nedostaneme).

Směnku můžeme psát česky nebo v jiném jazyce, může být vyplněna rukou, psacím strojem nebo na počítači na vlastním formuláři, který ovšem musí splňovat všechny náležitosti dané směnečným a šekovým zákonem. Musí být vyplněna tak, aby zápisy na ní po čase nezmizely a aby nebyly beze stop měnitelné (obyčejná tužka).

Směnka je platná jen tehdy, je -li správně vyplněná!

Rada

Nejste-li si čímkoliv jisti, nepřijímejte směnku a ani se na žádnou směnku nepodepisujte. I maličkost může způsobit, že přijmete papír, který má pouze hodnotu sběru, v opačném případě se můžete zavázat k něčemu, co jste nikdy nechtěli!

nahoru