popularizace technické normalizace > Soustava technických norem

 

Soustava technických norem

V této kapitole se dozvíte co je technická norma, jaké druhy technických norem existují a kde lze získat informace o technických normách.

Technická norma

Definice pro účely tohoto kurzu:

Technická norma je dokument, který stanoví technické charakteristiky nebo technická řešení nebo postupy u opakovaných používání (např. při hromadné nebo sériové výrobě, u zkušebních metod atp.).

Technické normy se zabývají jakostí výrobků, zkušebními postupy, rozměry, značením, názvoslovím ale i ochranou zdraví, bezpečností práce, požární ochranou a ekologií.

Normy z hlediska jejich úrovně (rozsahu platnosti) můžeme rozčlenit do následující soustavy:

 • normy mezinárodní
 • normy národní
 • normy oborové
 • normy asociací, sdružení
 • normy podnikové.

Normy mezinárodní

Jedná se o normy označené ISO a vydávané organizací ISO (International Organization for Standardization) a Evropské normy označované EN. Jsou vydávány CEN, tj. Evropským výborem pro normalizaci. ČR je členem CEN.

Normy ISO stanoví pro oblast textilu zejména zkušební metody, značení i terminologii.

Normy evropské podobně jako normy ISO stanoví zkušební metody, značení, terminologii a také problematiku vlastností výrobků. Např. EN 14 stanoví rozměry přikrývek, EN 71 vlastnosti hraček včetně textilních - jedná se o vlastnosti z hlediska bezpečnosti. Další normy EN stanoví vlastnosti ochranných oděvů, podlahových textilií atp.

Vzhledem k tomu, že ČR je členem CEN jsou EN zaváděny do soustavy národních norem ČSN -- blíže viz 2.4 a dále kapitola 9.

Normy národní

Jedná se o normy jednotlivých států, např. ČSN -- česká technická norma (ČR), STN (SR), DIN (SRN), BS (V. Británie), GOST (Rusko), ŐNORM (Rakousko). Národní normy řeší celý okruh problematik, které se v technických normách vyskytují (viz kapitola 3). Je zde však nutno říci, že v zahraničních národních technických normách z oblasti textilu je podstatně menší podíl předmětových norem než je tomu v soustavě ČSN. V současné době členové CEN mají za povinnost do soustavy národních norem přebírat normy evropské a tím sjednocovat soustavy technických norem evropských států. Tyto normy jsou pak označovány např.: ČSN EN, DIN EN atd.

Poznámka: Členy CEN jsou tyto státy: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené Království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

Dále je uplatňována tendence do soustavy EN přebírat normy ISO, resp. společně je řešit. Tím dochází k celosvětovému sjednocování technických norem. Tyto normy jsou pak označovány např.: ČSN EN ISO, DIN EN ISO atd.

Tvorba samostatných národních norem bez návaznosti na evropskou či mezinárodní normalizaci (tj. nepřebírajících EN či EN ISO) pozbývá na důležitosti.

Označování českých technických norem (ČSN)

ČSN xx xxxx

Označování českých technických norem je složeno z označení ČSN a šestimístného číselného znaku, tzv. třídícího znaku.

První dvojčíslí značí třídu. Problematika textilního a oděvního průmyslu je ve třídě 80. Některé textilní výrobky ale můžeme najít i v jiných třídách, např.v 83 - ochranné prostředky, v 91 - podlahové krytiny, případně i v dalších, kde jsou výrobky se specifickým použitím např. v letectví, elektrotechnice atp.

Druhé dvojčíslí značí skupinu, tj. užší oblast použití, např. zkoušení vláken.

Třetí dvojčíslí značí pořadí ve skupině

Význam třídicího znaku vyniká při začleňování přejímaných EN a norem ISO do soustavy ČSN (bez třídicího znaku -- uváděného v závorce pod označením EN a normy ISO by nebyly tyto normy - EN, ISO - k nalezení). ČSN EN používají číslo původní EN a třídící znak je uváděn v závorce, např. ČSN EN 14704-2 (80 0886).

Normy oborové

Jedná se o normy označované ON a jsou to normy platné pro daný obor. Tyto normy byly specialitou ČSR a byly k 31. 12. 1993 zrušeny. V praxi se s nimi však můžete ojediněle setkat a lze je i využívat. Většinou však byly zapracovány do podnikových norem.

Normy asociací, sdružení atp.

Jedná se zpravidla o normy platné pro danou výrobkovou oblast a jsou uznávány i v mezinárodním měřítku. Např. normy EDANA -- Evropská asociace výrobců netkaných textilií, normy IWTO (Intertational Wool Textile Organisation) a bývalé IWS pro oblast vlny, EURATEX (European Apparel and Textile Organisation) organizace reprezentující evropský textilní a oděvní průmysl.

Do této skupiny můžeme zařadit normativní dokumenty obchodních řetězců a technické normy vojenských sdružení -- paktů a návazně normy armádní. Např. pro NATO se jedná o normy AQAP, které jsou pro ČR převedeny do ČOS (českých obranných standardů).

Podnikové normy

Jedná se o normy vypracované jednotlivými organizacemi. Jsou označovány PN, PNJ,TPD (technické podmínky dodávky), TP, PNs (podniková norma sdružená), různé formy materiálových listů atp.

Podnikové normy můžeme rozdělit do dvou skupin:

 • normy vnitropodnikové, které jsou záležitostí vnitropodnikové praxe, tj. normy platné v rámci jedné organizace. Řeší např. problematiku vstupních kontrol, mezioperačních kontrol, meziprodukty, polotovary. Mohou být považovány za důvěrný dokument
 • podnikové normy platné pro více organizací, tj. využívané pro styk mezi výrobci a odběrateli.

V podnikových technických normách je řešena problematika jednotlivých výrobků nebo skupin výrobků stejného charakteru nebo stejného účelu použití. V podnikových normách bývají zpravidla řešeny technické specifikace výrobků, tj. oblast předmětových norem. Méně již zkušební metody, jedná se zpravidla o zkušební metody speciálního zaměření nebo omezeného okruhu použití. Rovněž se můžeme setkat v podnikových normách s modifikacemi zkušebních metod ČSN, ČSN EN atd. v případech, kdy organizace nemůže dodržet z různých důvodů požadavky stanovené v ČSN či ČSN EN.

Informační zdroje

www.unmz.cz

www.cni.cz

www.tzu.cz

Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, 658 41 Brno

Věstník ÚNMZ.

Věstník ÚNMZ

Věstník ÚNMZ je důležitým zdrojem informací z oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.

Obsahuje tyto části:

harmonizované normy a určené normy - seznam ČSN vztahujících se k jednotlivým nařízením vlády ČR

 • České technické normy:

seznam norem, které vychází v daném následujícím měsíci, jejich změny, opravy a zrušení

 • seznam schválených evropských a mezinárodních norem k přímému používání jako 
 • ČSN

seznam úkolů tvorby českých technických norem nově zařazených do plánu  technické normalizace, tj. zahájení zpracování návrhů českých technických norem  včetně uvedení jednotlivých zpracovatelů a etap tvorby návrhů 

 • seznam českých technických norem (ČSN) navrhovaných ke zrušení pro jejich  technickou zastaralost, neaktuálnost nebo z jiných důvodů
 • návrhy evropských norem CEN (Evropského výboru pro normalizaci), CENELEC (Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice) a  ETSI  (Evropského výboru  pro normalizaci v telekomunikacích) k veřejnému projednání
 • metrologii -- pověření středisek kalibračních služeb, pověření ke schvalování měřidel
 • autorizace -- udělení nebo rozšíření autorizace subjektům (zkušebnám, laboratořím)
 • akreditace -- vydání osvědčení o akreditaci nebo o ukončení jeho platnosti
 • další informace, např. z oblastí: standardizačních dohod NATO, Světové obchodní organizace (WTO), technických překážek obchodu (TBT) atd.
 • pokyny pro sestavování plánu technické normalizace pro daný rok.

Věstník ÚNMZ je k dispozici k volnému stažení a prohlížení na stránkách ÚNMZ: www.unmz.cz.

Pozn.: Šíření a využívání elektronické formy Věstníku ÚNMZ či jeho částí jakýmkoliv komerčním způsobem je nepřípustné. 

nahoru